Analiza finansowa oraz modele przewidywania upadłości jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Autor

  • Wioletta Barbara Pierzchalska Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.1.04

Słowa kluczowe:

prognozowanie upadłości, analiza finansowa, modele dyskryminacyjne, porównanie metod, przyczyny bankructwa, plusy i minusy

Abstrakt

Wczesne rozpoznanie pojawiającego się zagrożenia upadłością jest warunkiem koniecznym dla możliwości podjęcia szybkich działań naprawczych i uniknięcia bankructwa. Wczesna detekcja jest umożliwiona dzięki istnieniu modeli wczesnego ostrzegania. W artykule autor starał się podsumować mocne i słabe strony analizy finansowej oraz modeli wczesnego ostrzegania w monitorowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, by być w stanie wychwycić potencjalne sygnały niebezpieczeństwa bankructwa. Plusy i minusy obu metod są zwykle uważane za oczywiste i naturalne, lecz gdy zachodzi potrzeba wybrania jednej z nich, bądź uzupełnienia wybranej brakującymi danymi, staje się to trudne przez niedostateczną świadomość zalet i wad analizy finansowej bądź modeli upadłościowych. Co więcej, świadomość mocnych i słabych stron tych metod, pozwala w dogłębniejszy sposób zrozumieć ich specyfikę i użyć lepszą metodę, bądź być w stanie uzupełnić wybraną brakującymi danymi, by dopełnić obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera najczęściej spotykane przyczyny upadłości, ogólną klasyfikację metod badania bankructwa oraz większość wad i zalet analizy finansowej oraz modeli wczesnego ostrzegania.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Antonowicz P., 2007, Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Google Scholar

Aziz M., Dar H., 2006, Predicting corporate bankruptcy – where we stand?, „Corporate Governance Journal”, vol. 6, no. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/14720700610649436

Cabała P., 2008, Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Gajdzik B., 2011, Finanse przedsiębiorstwa dla inżynierów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Google Scholar

Gąsiorkiewicz L., 2011, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Google Scholar

Gruszczyński M., 2005, Zalety i słabości modeli bankructwa, [w:] K. Kuciński, E.Mączyńska (red.), Zagrożenie upadłością, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Google Scholar

Korol T., 2010, Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Google Scholar

Kowalczyk J., Kusak A., 2006, Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Kowalczyk L., 2005, Narzędzia diagnostyczne umożliwiające wczesne ostrzeganie przedsiębiorstw przed upadłością, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Google Scholar

Kozyra B., 2002, Alianse strategiczne jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, [w:] B. Kozyra, A. Zele k (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
Google Scholar

Mączyńska E. (red.), 2010, Meandry upadłości przedsiębiorstw, klęska czy druga szansa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Marcinkowska M., 2007, Ocena działalności instytucji finansowych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
Google Scholar

Pawłowicz L., 2003, Projektowane podstawy prawne restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kryzysie, [w:] S. Kasiewicz, L. Pawłowicz (red.), Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, Wydawnictwo Cedetu, Warszawa.
Google Scholar

Pieńkowska M., 2005, Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Pogodzińska M., Sojak S., 1995, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia”, z. XXV(299), Toruń, s. 53–61, [za:] M. Hamrol, Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2008, nr 3.
Google Scholar

Prusak B. (red.), 2007, Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Prusak B., 2005, Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin sp. z o.o., Warszawa.
Google Scholar

Rogowski W., 2008, Dylematy wykorzystywania w warunkach polskich modeli oceny zagrożenia upadłością, [w:] E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw wybrane aspekty instytucjonalne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Suszyński C., 2003, Wartości poznawcze mierników, [w:] G. K. Świderska (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Świderska G. K. (red.), 2003, Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Zaleska M., 2002, Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego Ostrzegania, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
Google Scholar

Zelek A., 2003, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-03-30

Jak cytować

Pierzchalska, W. B. (2014). Analiza finansowa oraz modele przewidywania upadłości jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Finanse I Prawo Finansowe, 1(1), 34–45. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.1.04

Numer

Dział

Artykuł