Zasady

Wydanie specjalne/ (Numer Specjalny NS)

Czasopisma Finanse i Prawo Finansowe.

Journal of Finance and Financial Law (JoFFL)

Zasady

 

 Informacje ogólne na temat Wydania Specjalnego

 • Umożliwia Redakcji Czasopisma publikowanie dodatkowych materiałów oprócz regularnych numerów kwartalnika. 
 • Stanowi zbiór artykułów, powiązanych przewodnią osią tematyczną, dotyczącą określonej problematyki finansowej (w perspektywie: ekonomicznej, prawnej, socjologicznej), która ma szeroki zasięg, jest zgodna z celami i sytuuje w zakresie czasopisma, a także w polu zainteresowań potencjalnych czytelników. 
 • Jego celem jest: 
  • Analiza nieporuszonych wcześniej aspektów naukowych, proponowanie i opracowanie nowych podejść eksperymentalnych lub analitycznych, wymiana perspektyw i zachęcenie potencjalnych autorów do podjęcia nowych kierunków badań.  
  • Zapewnienie elastyczności i możliwości interdyscyplinarnej wymiany i współpracy w zakresie badań.  
  • Uznanie/uhonorowanie wkładu konkretnej osoby lub grupy osób w dziedzinę. 
  • Upamiętnienie konkretnej okazji. 
  • Uznanie autorytetu i jakości badań redaktorów gościnnych, a także ich wkładu w poszczególne dziedziny poprzez powierzenie im przez Redakcję Czasopisma przewodniczenia/nadzorowania prac nad wydaniem specjalnym.  

 

Rola Redaktora Gościnnego (RG) zaangażowanego w proces wydania NS 

 • NS jest redagowany przez ekspertów tematycznych, którzy pełnią rolę Redaktora Gościnnego wydania specjalnego.  
 • RG odpowiada za zawartość merytoryczną wydania NS, a zespół Redakcji za pomoc administracyjną w ramach procesu publikacyjnego. 
 • RG jest powoływany przez Redakcję Czasopisma z grona krajowych i zagranicznych ekspertów zajmujących się finansami. Zespół Redakcji nadzoruje /ocenia propozycje wydań specjalnych, uwzględniając zgodność z celami i zakresem tematycznym czasopisma. 
 • RG pracuje jako nieopłacany wolontariusz.  
 • RG analizuje luki w dziedzinach badawczych należących do zakresu tematycznego czasopisma.
 • RG przygotowuje propozycję wydania specjalnego: 
  • Propozycję tytułu, prezentację streszczenia (150-200 wyrazów), słów kluczowych (3-10), uzasadnienie podjęcia tematu. 
  • Po akceptacji przez Redakcję Czasopisma osobiście zaprasza swoich kolegów i koleżanki, aktywnych na rynku publikacyjnym i specjalistów z szeroko pojętych finansów do nadsyłania prac.  
  • Podejmuje decyzje o zakresie NS, dokonuje wstępnej oceny i selekcji artykułów. Ostateczna akceptacja artykułów do publikacji należy do Redakcji Czasopisma. 
  • Podejmuje decyzje o poddaniu artykułów procesowi recenzyjnemu. 
  • Opracowuje wstęp. 
  • Angażuje się w promocję swojego NS za pośrednictwem mediów społecznościowych i na konferencjach. 

 

Informacje dotyczące procesu publikacyjnego NS

Etyczne zasady publikacji. Informacje ogólne 

 

Etyczne zasady publikacji. Informacje szczegółowe 

 • Zgodność treści z zakresem tematycznym czasopisma. Redaktor Gościnny (RG) musi upewnić się, że publikowane treści w numerze specjalnym są zgodne z tytułem i deklarowanym zakresem czasopisma.  
 • Zasady cytowania. RG nie może prosić autorów o zamieszczenie odniesień tylko po to, aby zwiększyć liczbę cytowań ich własnych prac lub prac współpracownika, czasopisma lub innego czasopisma, z którym są związani. Zgodnie z wytycznymi COPE oczekujemy, że "oryginalne sformułowania zaczerpnięte bezpośrednio z publikacji innych badaczy powinny pojawiać się w cudzysłowie z odpowiednimi cytatami". Warunek ten dotyczy również pracy własnej autora.   
 • Artykuły Redaktora Gościnnego. W numerze specjalnym RG mogą publikować swoje artykuły, ale ich liczba nie powinna przekroczyć 25%, aby zapewnić różnorodność autorów reprezentujących obszar badawczy NS. Każdy artykuł nadesłany przez RG będzie obsługiwany przez członka Kolegium Redakcyjnego.  
 • Poufność. RG powinien chronić poufność wszystkich materiałów nadesłanych do czasopisma. Obejmuje to całą korespondencję skierowaną wyłącznie do Redakcji oraz tożsamość recenzentów.   
 • Konflikt interesów. Wszystkie osoby zaangażowane w proces recenzowania muszą dokładnie rozważyć i zadeklarować wszelkie konflikty interesów podczas udziału w recenzji, procesie decyzyjnym i publikacji artykułu. Wszystkie powiązania, które zakłócają lub mogą być potencjalnie postrzegane jako zakłócające pełną i obiektywną ocenę, wzajemną ocenę i proces decyzyjny, muszą zostać zgłoszone. Nawet jeśli RG uważa, że istnienie konfliktu interesów lub kilku konfliktów interesów nie będzie miało wpływu na proces recenzowania lub podejmowania decyzji, RG powinien usunąć się z tego procesu, aby uniknąć postrzegania konfliktu interesów i chronić integralność procesu recenzowania. W przypadku konfliktu interesów zostanie znaleziony alternatywny RG.   
 • Oświadczenie o sprzecznych interesach. Wszelkie potencjalne konflikty interesów redakcyjnych powinny zostać zgłoszone wydawcy na piśmie przed powołaniem RG, a następnie zaktualizowane w przypadku pojawienia się nowych konfliktów.   

 

Pozostałe informacje 

 • Zaproszeni do publikacji (Autorzy). Zapraszani przez Redaktora Gościnnego albo przez Redakcję Czasopisma.   
 • Częstotliwość publikacji. Publikowany nieregularnie. 
 • Czas. Przygotowanie wydania specjalnego do publikacji zajmuje do 12 miesięcy od złożenia artykułów.  
 • Objętość. Może różnić się objętością wydania, maksymalnie do 11 artykułów. 
 • Wymagania Redakcyjne. Redagowane według tego samego formatu i standardów jak zwykłe wydanie czasopisma (patrz: http://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/editorial_instructions). 
 • Recenzje. Artykuły w NS przechodzą przez recenzje naukowe w sposób standardowy dla czasopisma (patrz: https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/review_process).  
 • Opłaty. Publikacja artykułu w NS jest bezpłatna.