Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jako warunek kontynuacji jego działalności na przykładzie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.29.05

Słowa kluczowe:

płynność finansowa, przedsiębiorstwo, zdolność

Abstrakt

W warunkach zwiększonej niepewności, w której przyszło funkcjonować współczesnym przedsiębiorstwom, utrzymanie płynności finansowej stało się priorytetem. Posiadanie płynności finansowej przez przedsiębiorstwo warunkuje ciągłość działania oraz jego rozwoju. W artykule na podstawie studium przypadku przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. przeanalizowano kształtowanie się zdolności płatniczej przedsiębiorstwa w latach 2015–2019 wykorzystując ujęcie krótkoterminowe i długoterminowe w ocenie płynności finansowej. Uwidoczniony przykład wskazuje, że problemy związane z utrzymaniem płynności w przedsiębiorstwie mogą prowadzić do upadłości przedsiębiorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bednarski, L. i Waśniewski T., red. (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Google Scholar

Burzykowska, M. (2006). Rozważania o zdolności płatniczej, płynności finansowej i wypłacalności przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 200, ss. 79–90.
Google Scholar

Bolek, M. i Wiliński, W. (2012). The influence of liquidity on profitability of polish construction sector companies. E-Finanse: Financial Internet Quarterly, 8(1), ss. 38–52.
Google Scholar

Campello, M., Giambona, E., Graham, J.R. i Harvey, C.R. (2010). Liquidity Management and Corporate Investment During a Financial Crisis, NBER Working Paper, 16309, ss. 1944–1979.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhq131

Denčič-Mihajlov, K. i Malenović, M. (2015). Corporate liquidity management: implications and determinants, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 12(2), ss. 157–170.
Google Scholar

Domańska, T. (2016). Determinanty płynności finansowej spółdzielni mleczarskich. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 4(4), ss. 41–51.
Google Scholar

Dresler, Z. (2014). Rentowność przedsiębiorstw w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Google Scholar

Gentry, J.A. (1976). Management perceptions of the working capital process, Urbana-Champaign: College of Commerce and Business Administration, University of Illinois at Urbana-Champaign.
Google Scholar

Guzik, B. (2006). Statystyczne metody badania związków między rentownością a płynnością bankową. Badania Operacyjne i Decyzje, 3–4, ss. 57–68.
Google Scholar

Jaworski, J., Czerwonka, L. i Mądra-Sawicka, M. (2018). Zależność między rentownością a płynnością finansową w sektorze przetwórstwa spożywczego w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 20(1), ss. 58–63.
Google Scholar

Karbownik, L. (2012). Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 267, ss. 63–67.
Google Scholar

Kowerski, M. (2018). Zależność między rentownością a płynnością finansową ma kształt odwróconego U. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 440, ss. 338–348.
Google Scholar

Kreczmańska-Gigol, K. (2010). Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Kuciński, A. (2018a). Analiza i ocena płynności strukturalnej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży obuwniczej notowanych na GPW w Warszawie w latach 2015–2016. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(94/1), ss. 131–142, doi: 10.18276/frfu.2018.94/1-12.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-12

Kuciński, A. (2018b). Wypłacalność przedsiębiorstwa z punktu widzenia płynności finansowej i zadłużenia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX 4(1), ss. 119–131.
Google Scholar

Kusak, A. (2006). Płynność finansowa: analiza i sterowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Lesáková, L., Vinczeova, M. i Špiner, V. (2020). Factors determining the liquidity of companies in the mechanical engineering industry in Slovakia – an empirical study. Forum Scientiae Oeconomia, 8(3), ss. 33–47.
Google Scholar

Michalski, G. (2010). Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
Google Scholar

Podilchuk, Z. (2013). Impact of liquidity management on profitability. Evidence from Ukraine. Kyiv: Kyiv School of Economics.
Google Scholar

Sierpińska, M. i Jachna, T. (1993). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
Google Scholar

Sierpińska, M. i Rzeszowski, P. (2012). Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 50, ss. 197–208.
Google Scholar

Stępień, K. (2013). W poszukiwaniu ładu terminologicznego: zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 908, ss. 93–102.
Google Scholar

Szemraj, T. i Czajkowska, A. (2020). Taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym w finansowaniu przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Waściński, T. i Kruk, M. (2010). Analiza powiązań pomiędzy rentownością i płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 84, ss. 9–20.
Google Scholar

Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Google Scholar

Witczak, I. (2014). Płynność finansowa jako miara sprawności funkcjonownia firm farmaceutycznych. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 201, ss. 415–423.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-03-31

Jak cytować

Kuciński, A. (2021). Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jako warunek kontynuacji jego działalności na przykładzie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. Finanse I Prawo Finansowe, 1(29), 79–94. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.29.05

Numer

Dział

Artykuł