Zasady recenzowania

Do publikacji będą przyjmowane prace mające charakter zarówno empiryczny, empiryczno-teoretyczny, jak i teoretyczny, zawierające wartości merytoryczne, o odpowiedniej formie prezentacji, w których wykorzystano właściwe metody badawcze, nawiązano do dorobku dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości i w odpowiedni sposób to udokumentowano.

Artykuły nadsyłane do publikacji w czasopiśmie Finanse i Prawo Finansowe powinny być przygotowane w języku angielskim lub ewentualnie polskim. Do treści artykułu napisanego w języku polskim należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku angielskim.

Autorzy polskojęzyczni piszący po angielsku są zobowiązani dołączyć do artykułu streszczenie w języku polskim.

Redakcja czasopisma preferuje cytowanie źródeł literaturowych pochodzących z bazy Web of Science lub Scopus.

Nadesłanie artykułu do publikacji w Finanse i Prawo Finansowe jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w czasopiśmie.

 

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów kierowanych do czasopisma „Finanse i Prawo Finansowe„ jest zgodna z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Składa się z następujących etapów:

 1. Wstępna ocena przez redakcję czasopisma pod względem formalnym oraz zgodności z profilem czasopisma.
 2. Wybór przez redaktorów tematycznych i redaktora naczelnego dwóch recenzentów z grona ekspertów uznanych w danej dziedzinie, gwarantujących niezależność wydawanych opinii, brak konfliktu interesów zarówno z autorem jak i podmiotem zamawiającym recenzję oraz zachowanie poufności, zarówno zawartości merytorycznej recenzowanych materiałów, jak i opinii o nich. Wybrani recenzenci są rzetelni i kompetentni w swojej dziedzinie. Procedura recenzji przebiega z zachowaniem anonimowości i poufności (double-blind review).
  Lista recenzentów publikowana jest raz do roku na stronie czasopisma

  Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem:

  • kierującym artykuł do publikacji,
  • kierującym artykuł do publikacji po uwzględnieniu poprawek sugerowanych przez recenzenta,
  • kierującym artykuł do publikacji po znacznym przeredagowaniu i ponownym poddaniu recenzji,
  • odrzuceniem artykułu.
 3. Skierowanie artykułu do recenzenta statystycznego w przypadku gdy artykuł zawiera złożone badania empiryczne z wnioskowaniem statystycznym lub ekonometrycznym.
 4. Skierowanie artykułu (przygotowanego w języku angielskim) po pozytywnych recenzjach do redaktora języka angielskiego (native speaker), który dokonuje jego adiustacji.

Warunkiem skierowania artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji, spełnienie wymogów formalnych, podpisanie przez autora (lub jednego ze współautorów) Deklaracji Autorskiej.

W przypadku uzyskania co najmniej jednej negatywnej recenzji, artykuł nie zostanie opublikowany. W pozostałych przypadkach redakcja zwraca się z prośbą do autorów o pisemne odniesienie do recenzji.

Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmują redaktorzy tematyczni i redaktor naczelny czasopisma w oparciu o recenzje oraz ostateczną wersję artykułu nadesłaną przez autora.

Autor zostaje poinformowany o wynikach recenzji i sugerowanych zmianach.

Kryteria oceny

W ocenie artykułu brane są pod uwagę następujące kryteria: zgodność podjętej problematyki z profilem czasopisma oraz aktualność poruszanych kwestii, wkład artykułu do wiedzy o przedmiocie badań i możliwość zastosowania przedstawionych wyników badań w praktyce, poprawność merytoryczna i językowa. Szczegółowy wykaz wymaganych kryteriów w poniższym linku (https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/libraryFiles/downloadPublic/473)

Recenzent ocenia stopień, w jakim artykuł spełnia wszystkie kryteria w skali od 1-5. Maksymalnie autor może uzyskać 60 pkt.