Zróżnicowanie pokrycia terenu i cech geometrycznych działek wzdłuż autostrad oraz dróg ekspresowych w Polsce

Autor

  • Marta Borowska-Stefańska University of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
  • Szymon Wiśniewski University of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.06

Słowa kluczowe:

pokrycie terenu, autostrady, drogi ekspresowe, Polska, GIS

Abstrakt

Celem pracy jest ocena zróżnicowania cech geometrycznych działek bezpośrednio sąsiadujących z autostradami i drogami ekspresowymi w Polsce (z podziałem na województwa) oraz analiza ich pokrycia terenu. Dla jego realizacji wykorzystano dane o działkach pochodzące z systemu LPIS (System Identyfikacji Działek Rolnych) oraz informacje o pokryciu terenu pozyskane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (pozyskane z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Stwierdzono, że występuje zależność nie tylko pomiędzy istnieniem autostrad oraz dróg ekspresowych a sposobem pokrycia terenu wzdłuż nich, ale również pomiędzy cechami geometrycznymi działek. W przypadku, gdy węzły autostradowe znajdują się w pobliżu dużych miast – przykład województwa śląskiego, mazowieckiego czy nawet łódzkiego, wzrasta intensywność zabudowy w ich pobliżu. Ponadto w obszarach, w których istnieje największa gęstość autostrad oraz dróg ekspresowych, działki są zazwyczaj mniejsze.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Badora K., 2004, Autostrada – środowisko przyrodnicze. Studium konfliktów przestrzennych na przykładzie opolskiego odcinka autostrady A4 (The motorway: a natural environment. A study of spatial conflicts as exemplified by the Opole section of A2 motorway), Opole University, Opole.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., 2015a, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, dorzecza Odry (Land use on the areas exposed to floods in Łódź region, Oder basin), „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, 29, (ed. J. Gołota): 115–125.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., 2015b, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim (Land use within areas exposed to flooding in selecte towns of the Łódź Province), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-666-6

Curzydło J., 1998, Zagrożenia motoryzacyjne i konflikty autostradowe w Polsce (Motor vehicle hazards and motorway conflicts in Poland), „Aura”, 2: 6–10.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J., Dmochowska-Dudek K., 2014, Wielkość i kształt działek gruntowych w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 16: 149–167.
Google Scholar

Dzikowska T., 2006, Ocena oddziaływania autostrady na organizację rolniczej przestrzeni produkcyjnej (Evaluation of impact of highways on agricultural area organization), „Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum”, 5 (1–2): 17–38.
Google Scholar

Jażdżewska I., 1999, Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych (Functional and morphological transformations of geographical space of the village of Rzgów in the light of numerical methods), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Lechowski Ł., 2013, Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS (Analysis of land cover changes for areas located around motorways with the use of GIS methods), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 14: 59–76.
Google Scholar

Liszewski S., Włodarczyk B., 2011, Lokalne i regionalne badania ruchu turystycznego, „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace”, 7: 21–39.
Google Scholar

Program budowy dróg krajowych na lata 2011–2015, 2011, Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku, Ministerstwo Infrastruktury (National Road Construction Programme for the years 2011–2015, 2011, Annex to the Regulation of the Council of Ministers No. 10/2011 as of 25 January 2011, Ministry of Infrastructure).
Google Scholar

Rekowski M., Kawa A., Jurczak M., 2011, Pozytywne aspekty ekonomiczne oddziaływania autostrady A2 na region Wielkopolski (Positive economic aspects of the impact of A2 motorway on the region of Greater Poland), [in:] G. Gołembski (ed.), Wpływ autostrady Warszawa–Berlin na rozwój turystyki w regionie, PWSZ, Sulechów.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 ro-ku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U., 2011, nr 279, poz. 1642), Załącznik nr 1 (Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration as of 17 November 2011 on database of topographic objects and database of general geographic objects as well as standard cartographic studies, Appendix no. 1).
Google Scholar

Stuczyński M., 2011, Wpływ infrastruktury drogowej na sąsiadujące ekosystemy w świetle literatury (Influence of road infrastructure on the neighbouring ecosystems in the light of literature), [in:] G. Gołembski (ed.), Wpływ autostrady Warszawa–Berlin na rozwój turystyki w regionie, PWSZ, Sulechów.
Google Scholar

Szafrańska B., 2011, Scalenia infrastrukturalne jako narzędzie naprawcze przestrzeni planistycznej przeciętej budowaną autostradą (Merger of infrastructure – a key instrument repair for space planning cut construction of motorways), „Czasopismo Techniczne”, 108 (1B): 151–161.
Google Scholar

Tesařova V., Halounová L., 2006, The study of land cover changes development influenced by the highway construction, [in:] M. Braun (ed.), Second Workshop of the EARSeL SIG on remote sensing of land use & land cover, Application and Development, Universität Bonn, Bonn.
Google Scholar

Wegener M., Fürst F., 1999, Land-Use Transport Interaction: State of the Art, Institut für Raumplanung, Dortmund.
Google Scholar

Wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD), 2008, Główny Geodeta Kraju (Technical guidelines of the Database of Topographic Objects).
Google Scholar

Ziobrowski Z., Korecki D., 2009, Planowanie przestrzenne i formy zagospodarowania terenów w sąsiedztwie węzłów autostradowych ze szczególnym uwzględnieniem autostrady Kraków–Tarnów (Spatial planning and development forms of areas neighbouring with motorway intersections with a special focus on the Kraków–Tarnów motorway), „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 2 (13): 83–95.
Google Scholar

www.stat.gov.pl (accessed on 18.05.2017).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-03-30

Jak cytować

Borowska-Stefańska, M., & Wiśniewski, S. (2018). Zróżnicowanie pokrycia terenu i cech geometrycznych działek wzdłuż autostrad oraz dróg ekspresowych w Polsce. Space – Society – Economy, (23), 95–110. https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.06