Łódź w krajowym i regionalnym systemie transportowym

Autor

  • Szymon Wiśniewski University of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.04

Słowa kluczowe:

infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, transport lotniczy, transport pasażerski, transport towarowy

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono położenie Łodzi w sieci transportowej Polski oraz regionu łódzkiego. Skupiono się na lokalizacji ośrodka względem głównych elementów sieci drogowej, kolejowej i lotniczej we wskazanej skali krajowej i regionalnej. Ze względu na fizycznogeograficzne położenie Łodzi, te trzy gałęzie transportu wyczerpują możliwości transportowych powiązań miasta. Ponadto poddano charakterystyce relacje transportowe Łodzi w zakresie funkcjonującego transportu zbiorowego z uwzględnieniem wymienionych wcześniej form przewozu. Opracowanie zawiera również informacje na temat znaczenia Łodzi jako węzła transportowego przy przepływach ładunków. Wszystkie powyższe analizy poprzedzają rozważania nad lokalizacją Łodzi na tle transeuropejskich korytarzy transportowych oraz przegląd historycznych uwarunkowań powiązań transportowych obszaru dzisiejszej Łodzi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartosiewicz B., Pielesiak I., 2012, Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (Transport connections in the Łódź metropolitan area), [in:] Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (eds.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, ,,Studia KPZK PAN”, 147, Warsaw: 105–137.
Google Scholar

Christaller W., 1963, Some Considerations of Tourism Location in Europe, Paper of the Regional Science Association, 12: 95–105.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/BF01941243

Czecharowski S., 1999, Regionalne porty lotnicze w Polsce (3) (Regional airports in Poland), ,,Przegląd Komunikacyjny”, 9: 12–18.
Google Scholar

Czecharowski S., 2003, Polskie regionalne porty lotnicze po kilku latach (10) (Polish regional airports a few years later), „Przegląd Komunikacyjny”, 7–8: 36–38.
Google Scholar

Diagnosis of Polish Transport in 2009, 2011, Attachment 1 to the Transport Development Strategy, the Ministry of Infrastructure, Warsaw.
Google Scholar

Feltynowski M., 2009, Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym (Transport accessibility as an element of rural commune development in the Łódź Metropolitan Area), [in:] Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich, 6, Polish Academy of Sciences Branch in Kraków, Commission of Rural Technical Infrastructure, Kraków: 197–207.
Google Scholar

Internet portal IntraLog – indoor logistic http://www.intralog.pl/rfs-road-feeder-service/
Google Scholar

Internet portal Pasazer.com http://www.pasazer.com/
Google Scholar

Kochański T., 2013, Ocena transportu lotniczego w Polsce w świetle wymagań unii europejskiej (Assessment of air transport in Poland in the light of EU requirements), Systemy Logistyczne Wojsk, 39.
Google Scholar

Komornicki T., 2005, Specific institutional barriers in transport development in the case of Poland and other Central European transition countries, „IATSS Res.”, 29 (2): 50–58.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0386-1112(14)60133-3

Komornicki T., 2007, Polish Transport Infrastructure-challenges for spatial cohesion, „Eur. Spat. Res. Policy”, 14: 31–52.
Google Scholar

Kowalski M., Wiśniewski S., 2013, Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Assessment of public transport opportunities by the Urban Transport Company in Łódź and in Łódź Metropolitan Area), „Transport Miejski i Regionalny”, 3, Kraków: 26–32.
Google Scholar

Massel A., 2008, Linia dużych prędkości Wrocław / Poznań – Łódź – Warszawa, „Technika Transportu Szynowego”, 12: 36–41.
Google Scholar

Mikulski M., Glass A., 1980, Polski transport lotniczy 1918–1978 (Polish Air Transport), Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warsaw: 22.
Google Scholar

Napierała T., Adamiak M., Wiśniewski S., 2013, Interoperacyjność centrów logistycznych w regionie łódzkim (Interoperability of logistics centres in the Łódź region), The City of Lodz Office, Łódź.
Google Scholar

Neider J., 2008, Transport międzynarodowy (International Transport), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw: 1–77.
Google Scholar

Paczkowski K., Budler M., 2012, Funkcjonowanie transportu zbiorowego w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym – wstępne analizy (Functioning of public transport in the Łódź Metropolitan Area: preliminary analyses), BPPWŁ, Łódź.
Google Scholar

Panasiuk A., Pluciński M., 2008, Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego (Sea and Air Transport in Passenger Traffic), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 1–21.
Google Scholar

Pielesiak I., 2012, Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (Territorial Cohesion of the Łódź Metropolitan Area in the Light of Infrastructure Connections), Doctoral dissertation, The Faculty of Geographical Sciences, Łódź University, Łódź.
Google Scholar

Pijet-Migoń E., 2012, Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej (Changes to Passenger Air Transport in Poland after EU Accession), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 25, Wrocław University, Wrocław.
Google Scholar

Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych (Transport Geography. Outline of Problems, Models and Research Methods), PWN, Warsaw.
Google Scholar

Skowron-Grabowska B., 2010, Centra logistyczne w łańcuchach dostaw (Logistics Centres in Supply Chains), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
Google Scholar

Spatial Development Plan of the Łódź Province, 2010, Update, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Taylor Z., 2006, The Transport System of Poland in a Period of Transition, [in:] Degórski M. (ed.), Natural and Human Environment Poland, Geographical Overview, Polish Academy of Sciences, Stanisław Leszczycki, Institute of Geographic Spatial Organization, Polish Geographical Society, Warsaw: 275–296.
Google Scholar

Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce (Development and Decline of Railway Network in Poland), IGiPZ PAN Monografie, 7, Warsaw.
Google Scholar

TENtec Information System http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/tentec/index_en.htm
Google Scholar

The Ministry of Infrastructure, Concept of Central Airport for Poland, Main Report, 26 June 2010: 28.
Google Scholar

Wesołowski J., 2005, Ukształtowanie kolejowego węzła łódzkiego i możliwości jego włączenia w system kolei dużych prędkości (Shaping of Łódź Railway Node and Possibilities of Including it into the High Speed Rail System), „Technika Transportu Szynowego”, 12: 44.
Google Scholar

Wiśniewski S., 2015a, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim (Diversification of Transport Accessibility of Towns in the Łódź Province), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-521-8

Wiśniewski S., 2015b, Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle potencjału komunikacyjnego (Connections of Towns of the Łódź Province in the Public Railway System in the Light of Transport Potential), „Prace Geograficzne”, 140, Kraków.
Google Scholar

Wiśniewski S., 2015c, Significance of Trans-European Transport Networks for Logistics Centre Localization as exemplified by the Łódź Region, „European Spatial Research and Policy”, 22 (1), Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/esrp-2015-0015

Opublikowane

2017-03-30

Jak cytować

Wiśniewski, S. (2017). Łódź w krajowym i regionalnym systemie transportowym. Space – Society – Economy, (19), 65–86. https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.04