Wewnętrzna dostępność transportowa gminy Stryków w zakresie transportu zbiorowego

Autor

  • Szymon Wiśniewski Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
  • Magdalena Siwirska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.01

Słowa kluczowe:

dostępność transportowa, transport zbiorowy, rozwój lokalny, gmina Stryków

Abstrakt

Artykuł przestawia wyniki badań poświęconych wewnętrznej dostępności transportowej gminy Stryków w świetle funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie przestrzennego zróżnicowania wyposażenia obszaru w infrastrukturę transportową, przestrzennej dostępności do przystanków przy założeniu pieszego przemieszczania się potencjalnych pasażerów oraz danych dotyczących funkcjonowania lokalnych przewoźników, dokonano oceny efektywności funkcjonowania prowadzonej w gminie polityki transportowej w zakresie transportu zbiorowego. Cennym dla weryfikacji uzyskanych ilościowych wyników badań jest zawarty w artykule materiał badawczy, uzyskany dzięki badaniom ankietowym społeczności gminy Stryków poświęconym ich satysfakcji z oferty lokalnych przewoźników.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartosiewicz B., Marszał T., 2011, Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego, opracowanie wykonane na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na potrzeby Strategii Województwa Łódzkiego.
Google Scholar

Bartosiewicz B., Wiśniewski S., 2011, Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych – przykład miasta i gminy Strykowa, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 93–118.
Google Scholar

Diagnoza Polskiego Transportu – stan w 2009 roku, 2011, Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
Google Scholar

Drop P., Gajewski P., Mackiewicz M., 2013, Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oekonomica”, 14.
Google Scholar

Gadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn IGSE i GP UWAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Janecki R., Krawiec S., 2009, Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej, „Transport Miejski i Regionalny”, 1, Kraków: 2–12.
Google Scholar

Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2009, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, „Biuletyn KPZK PAN”, 241, Warszawa.
Google Scholar

Kowalski M., Wiśniewski S., 2013, Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, „Transport Miejski i Regionalny”, 3, Kraków: 26–32.
Google Scholar

Loose W., 2001, Flächennutzungsplan 2010 Freiburg – Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen, Öko-Institut e.V., Freiburg.
Google Scholar

Majewski B., Beim M., 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P. (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Biuletyn IGSE i GP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 115–124.
Google Scholar

Pięciński W., 1977, Komunikacja jako czynnik kształtowania miasta, „Miasto”, 1: 13–18.
Google Scholar

Rosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, „Prace Geograficzne”, 233, IGiPZ PAN, Warszawa.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno-geograficznych.
Google Scholar

Sierpiński G., 2010, Miary dostępności transportowej miast i regionów, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: Transport, 66, Warszawa: 91–96.
Google Scholar

Strategia Rozwoju Gminy Stryków na lata 2014–2020, 2013, Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/368/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 marca 2014 r.
Google Scholar

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Wiśniewski S., 2015, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-521-8

Witryna internetowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, http://www.mpk.lodz.pl/
Google Scholar

Witryna internetowa Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, http://autobusowyrozkladjazdy.pl/
Google Scholar

Witryna internetowa rozkładu jazdy pociągów PKP S.A., http://www.rozklad-pkp.pl/bin/query.exe/pn?
Google Scholar

Zamieszkane Budynki, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_za­mieszk_budynki_nsp_2011.pdf
Google Scholar

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/312/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2013 r.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-09-30

Jak cytować

Wiśniewski, S., & Siwirska, M. (2017). Wewnętrzna dostępność transportowa gminy Stryków w zakresie transportu zbiorowego. Space – Society – Economy, (21), 7–29. https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.01