Ocena strat materialnych na terenach zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego

Autor

  • Marta Borowska-Stefańska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.16.01

Słowa kluczowe:

Tereny zagrożone powodziami, straty materialne, mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, GIS

Abstrakt

Celem badań jest ocena poziomu ryzyka powodziowego w kategoriach potencjalnych strat materialnych dla terenów zagrożonych powodziami, na przykładzie Działoszyna, Poddębic, Sulejowa, Uniejowa i Warty. Są to małe miasta położone w województwie łódzkim, które uzyskały duży lub bardzo duży poziom ryzyka powodziowego w metodologii wykorzystanej w Planie operacyjnym ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego (2013). Za tereny zagrożone powodzią, przyjęto w pracy zarówno obszary szczególnego, jak i potencjalnego zagrożenia powodzią, które zostały wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego. Oceny strat materialnych dokonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Potencjalne straty materialne obliczono na podstawie analizy zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami, przy wykorzystaniu Topograficznej Bazy Danych. Za pomocą metod GIS przedstawiono zarówno zagospodarowanie, jak i ocenę strat. Stwierdzono, że w granicach terenów szczególnego zagrożenia powodzią, najwyższe straty materialne są w Działoszynie oraz Uniejowie, co jest związane z istnieniem terenów usługowo-produkcyjnych i mieszkaniowych. Tereny potencjalnego zagrożenia powodzią znajdują się tylko w trzech badanych miastach (Sulejowie, Uniejowie i Warcie), przy czym największa powierzchnia terenów zabudowanych, a tym samym najwyższe potencjalne straty są w Sulejowie. Analiza poziomu ryzyka powodziowego jest bardzo ważna, gdyż umożliwia ona prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (Borowska-Stefańska 2015ab).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), 2015, WODGiK.
Google Scholar

Bobiński E., Żelaziński J., 1996, Czy można przerwać błędne koło ochrony przeciwpowodziowej?, „Gospodarka Wodna”, 4, s. 99–107.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., 2014, Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej – przykład Uniejowa, z. 3, s. 5–11.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., 2015a, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego, „Prace Geograficzne”, 140, s. 57–77.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., 2015b, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.15

Borowska-Stefańska M., 2015c, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, „Biuletyn Uniejowski”, 4, s. 131–142.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-666-6

Borowska-Stefańska M., 2015d, Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiego, „Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast”, 12 (4).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.16.01

Borowska-Stefańska M., 2016, Metodologia oceny ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego, „Prace Geograficzne”, 147 (w druku).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/20833113PG.16.025.6087

Buczek A., Nachlik E., 2011, Wykorzytsanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego – problemy integracji informacji przestrzennej, „Roczniki Geomatyki”, 13, 6 (50), s. 77–87.
Google Scholar

Czaban S., 2008, Powodzie w Europie w latach 1985–2007, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 7, PAN, s. 243–254.
Google Scholar

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
Google Scholar

Głosińska E., 2013, Zastosowanie GIS w szacowaniu potencjalnych strat powodziowych w kontekście zagospodarowania obszarów zalewowych na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego, „Roczniki Geomatyki”, 13, 4 (61), s. 25–41.
Google Scholar

Gutry-Korycka M., Magnuszewski A., Suchożebrski J., Jaworski W., Marcinkowski M., Szydłowski M., 2006, Numerical estimation of flood zones in the Vistula River valley, Warsaw, Poland. Climate Variability and Change-Hydrological Impacts (Proceedings of the Fifth FRIEND World Conference held at Havana, Cuba, November 2006), IAHS Publ., 308, s. 191–195.
Google Scholar

Halama A., 2013, Polityka przestrzenna na terenach zalewowych w małych miastach, „Studia Ekonomiczne”, 144, s. 311–322.
Google Scholar

Kowalewski Z., 2006, Powodzie w Polsce – rodzaje, występowanie oraz system ochrony przed ich skutkami, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, 6 (1/16), s. 207–220.
Google Scholar

Majda T., Wałdykowski P., Adamczyk J., Grygoruk M., 2012, Typologia terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, [w:] Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, Warszawa.
Google Scholar

Merz B., Thieken A.H., 2004, Flood risk analysis: concepts and challenges, „Osterreichische Wasser und Abfallwirtschaft”, 56 (3–4), s. 27–34.
Google Scholar

Messner F., Meyer V., 2005, Flood damage, vulnerability and risk perception – challengesfor flood damage research, UFZ Discussion Paper 13.
Google Scholar

Nachlik E., 2010, Niska skuteczność systemu ochrony przeciwpowodziowej. Ryzyko powodzi wciąż duże, „Środowisko”, 8, s. 6–7.
Google Scholar

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego, 2013, Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki, Łódź.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, 2013, Dz. U., poz. 104.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Działoszyn, 2006.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Warta, 2007.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulejów, 2008.
Google Scholar

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
Google Scholar

Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Google Scholar

Tokarczyk T., Chudzik B., Garncarz-Wilk B., Pasiecznik-Dominiak A., Wojczakowska Z., 2012, Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3, s. 67–78.
Google Scholar

Walczykiewicz T., Buczek A., 2014, Dane geoprzestrzenne w Planach zarządzania ryzykiem powodziowym, „Roczniki Geomatyki”, 13, 3 (65), s. 327–336.
Google Scholar

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi – informacje szczegółowe.
Google Scholar

http://mapy.isok.gov.pl/imap (dostęp: 1.09.2015).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/9783527678679.dg05938

http://maps.geoportal.gov.pl (dostęp: 1.09.2015).
Google Scholar

http://www.powodz.gov.pl/pl/plany (dostęp: 7.07.2015).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Borowska-Stefańska, M. (2016). Ocena strat materialnych na terenach zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego. Space – Society – Economy, (16), 7–27. https://doi.org/10.18778/1733-3180.16.01