Ocena ryzyka powodziowego w wybranych gminach województwa łódzkiego

Autor

  • Marta Borowska-Stefańska University of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.02

Słowa kluczowe:

użytkowanie ziemi, tereny zagrożone powodziami, województwo łódzkie, wskaźnik ryzyka powodziowego

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena aktualnego stanu zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w wybranych gminach województwa łódzkiego, w kontekście potencjalnych negatywnych konsekwencji dla ludzi, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. Do badań wybrano gminy miejskie i miejsko-wiejskie (łącznie 9 gmin) województwa łódzkiego, które uzyskały duży i bardzo duży poziom ryzyka powodziowego według metodologii zastosowanej w Planie operacyjnym ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego z 2013 roku. Syntetyczny poziom ryzyka powodziowego ze względu na powierzchnię zajmowaną przez obiekty i tereny przypisane do poszczególnych kategorii ryzyka jest najwyższy w Uniejowie i Warcie. Natomiast ogólny poziom ryzyka ze względu na zróżnicowanie obiektów i terenów poszczególnych kategorii jest najwyższy w Łowiczu oraz Tomaszowie Mazowieckim (mieście).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Apel H., Aronica G.T., Kreibich H., Thieken A.H., 2009, Flood risk analyses – how detailed do we need to be?, „Natural Hazards”, 49 (1): 79–98.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-008-9277-8

Baza Danych Obiektów Topograficznych, 2013, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., 2014, Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej – przykład Uniejowa, „Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast”, 11 (3): 5–11.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., 2015a, Flood risk assessment of Łódź province communes, [in:] Ziemiański L. (ed.), „Humanities and Social Sciences”, 20 (22), Publishing House of Rzeszów University of Technology, Rzeszów: 9–23.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7862/rz.2015.hss.1

Borowska-Stefańska M., 2015b, Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiego, „Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast”, 12 (4): 9–18.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., 2015c, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego, „Prace Geograficzne”, 140: 57–77.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., 2015d, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.15

Borowska-Stefańska M., 2015e, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, „Biuletyn Uniejowski”, 4: 131–142.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-666-6

Bromek K, Mydel R., 1972, Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej, „Folia Geographica. Seria Geographica-Oeconomica”, 5, Oddział PAN w Krakowie, Kraków: 149–160.
Google Scholar

Brzeziński M., 1990a, Szczegółowa mapa geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz 555 – Łowicz, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Google Scholar

Brzeziński M., 1990b, Szczegółowa mapa geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz 702 – Sulejów, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Google Scholar

Chojnacki J., 1994, Wskaźniki strat powodziowych, „Gospodarka Wodna”, 10: 227–231.
Google Scholar

Chojnacki J., 2000, Szacowanie strat powodziowych, [in:] Maciejewski M. (ed.), Model kompleksowej ochrony przed powodzią w obszarze dorzecza górnej Wisły na przykładzie województwa małopolskiego, IMGW, Kraków (CD-ROM).
Google Scholar

Crichton D., 2007, What can cities do to increase resilience?, „Philosophical Transactions of the Royal Society”, 365: 2731–2739.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1098/rsta.2007.2081

Drożdżal E., Grabowski M., Kondziołka K., Olbracht J., Piórecki M., Radoń R., Ryłko A., 2009, Mapy ryzyka powodziowego – projekt pilotażowy w zlewni Silnicy, „Gospodarka Wodna”, 1: 19–29.
Google Scholar

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
Google Scholar

Granger K., Jones T., Leiba M., Scott G., 1999, Community risk in cairns: A multi-hazard risk assessment, AGSO (Australian Geological Survey Organisation) Cities Project, Department of Industry, Science and Resources, Australia.
Google Scholar

Kobojek E., 2009, Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 71–76.
Google Scholar

Kobojek E., 2010, Środowisko przyrodnicze dolin rzek nizinnych i kierunki antropogenicznych przekształceń, [in:] Więzik B. (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko Biała: 41–54.
Google Scholar

Kobojek E., 2013, Problem przestrzennego rozwoju miast w dolinach rzecznych na przykładzie Łowicza i Uniejowa, [in:] Więzik B. (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko Biała: 15–26.
Google Scholar

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu z dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, 1976, Dz.U., nr 32, poz. 190.
Google Scholar

Liszewski S., 1977, Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Google Scholar

Liszewski S., 1978, Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze”, 15.
Google Scholar

Liszewski S., 1997, Przestrzeń miejska i jej organizacja, [in:] Domański B., Jackowski A. (eds.), Geografia. Człowiek. Gospodarka, IG UJ, Kraków.
Google Scholar

Majda T., Wałdykowski P., Adamczyk J., Grygoruk M., 2012, Typologia terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, [w:] Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, Warszawa.
Google Scholar

Nachlik E., 2011, Wykorzystanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego. Problemy integracji przestrzennych informacji bazodanowych, VII Krakowskie Spotkania z INSPIRE „Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE – od zbiorów do usług danych przestrzennych”, Kraków, 12–14 maja 2011.
Google Scholar

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego, 2013, Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki, Łódź.
Google Scholar

Regulski J.,1985, Planowanie przestrzenne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Rotnicka J., 2011, Gospodarka wodna w świetle uwarunkowań Unii Europejskiej, [in:] Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły), Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, 2 czerwca 2011 r. w siedzibie Senatu, Kancelaria Senatu.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, 2013, Dz.U., poz. 104.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Poddębice, wrzesień 2000–luty 2001.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicz, 2003.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Działoszyn, 2006.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Warta, 2007.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulejów, 2008.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 18 grudnia 2009.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna, 2012.
Google Scholar

Szypuła M., 2001, Strefy zagrożenia powodziowego: metodyka określania rodzajów i sposób wyznaczania z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu, „Gospodarka Wod­na”, 8: 328–330.
Google Scholar

Trzmiel B., 1986, Szczegółowa mapa geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz 667-Tomaszów Mazowiecki, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Google Scholar

UN DHA (United Nations Department of Humanitarian Affairs), 1992, Internationally Agreed Glossary of Basic Terms Related to Disaster Management, Geneva.
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 2012, poz. 987).
Google Scholar

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229 z późn. zm.; 2012, poz. 145 z późn. zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
Google Scholar

Wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD), 2008, Główny Geodeta Kraju.
Google Scholar

Ziółkowski L., Szczęśniak M., Paluszkiewicz B., Będkowski M., 2011, Narzędzie GIS jako podstawowy instrument pomocniczy wykorzystywany przy wyznaczaniu zasięgu stref zalewowych, „Gospodarka Wodna”, 2: 5–62.
Google Scholar

Opublikowane

2017-03-30

Jak cytować

Borowska-Stefańska, M. (2017). Ocena ryzyka powodziowego w wybranych gminach województwa łódzkiego. Space – Society – Economy, (19), 21–41. https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.02