Błędy w adaptacjach tekstów literackich (na podstawie prac studentów specjalizacji Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.16

Słowa kluczowe:

adaptacja, błąd, język polski jako obcy, program zawodowy, specjalizacja

Abstrakt

W artykule przedstawiono pokrótce specjalizację Nauczanie języka polskiego jako obcego, którą Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi już od ponad 10 lat. Szczególną uwagę zwrócono na przedmiot Kultura, literatura i wiedza o Polsce w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w ramach którego studenci specjalizacji zostają poproszeni o przygotowanie adaptacji wybranego tekstu literackiego. Celem artykułu było przedstawienie błędów, jakie studenci popełniają podczas przygotowywania prac. Analiza tych błędów wskazała, z czym przyszli lektorzy mają największe trudności, jakiej wiedzy im brakuje. Materiał został oceniony pod kątem błędów metodycznych i językowych, co wskazało na ogólny poziom przyszłych lektorów. Wnioski pomogą udoskonalić wykładowcom uniwersyteckim sposób i rodzaj przekazywanych studentom wiadomości, w perspektywie całej specjalizacji glottodydaktycznej.

Bibliografia

Czerkies T., 2012, Tekst literacki w nauczaniu języka obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), Kraków.
Google Scholar

Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 1998, Teksty prymarne, adaptowane i sekundarne w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie średnim – problemy i postulaty, w: B. Ostromęcka-Frączak (red.), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 10, Łódź, s. 35–41.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.
Google Scholar

Janowska I. i in. (red.), 2011, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Kraków.
Google Scholar

Konopnicka M., Orzeszkowa E., 2013, Nasza szkapa. Dobra pani, Katowice.
Google Scholar

Kozłowski A., 1991, Literatura piękna w nauczaniu języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Małolepsza M., Szymkiewicz A., 2006, Hurra !!! Po Polsku 1, Kraków.
Google Scholar

Markowski A., 2008, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.
Google Scholar

Sapkowski A., 2013, Wiedźmin, Katowice.
Google Scholar

Tsai N., 2010, Tekst literacki a metody nauczania języków obcych, w: G. Zarzycka i G. Rudziński (red.), Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 17, Łódź, s. 395–404.
Google Scholar

Żuławski M., 1979, Opowieści mojej żony, Warszawa.
Google Scholar

http://www.klsik.uni.lodz.pl/programzawodowy.html [30.01.2015].
Google Scholar

http://polonistyka.uni.lodz.pl/?page_id=120 [30.01.2015].
Google Scholar

http://lubimyczytac.pl/autor/44218/miroslaw-zulawski [30.01.2015].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Góralczyk-Mowczan, P., & Gaze, M. (2015). Błędy w adaptacjach tekstów literackich (na podstawie prac studentów specjalizacji Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego). Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 237–249. https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.16

Inne teksty tego samego autora