Inspiracje (glotto)dydaktyczne w procesie kształcenia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.01

Słowa kluczowe:

glottodydaktyka, metodyka nauczania, poziomy biegłości językowej, nauczanie specjalistyczne, tekst w nauczaniu, nauczanie zdalne

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione założenia, tezy, koncepcje i postulaty prac zamieszczonych w 29. tomie czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” zatytułowanym Komunikacja – język – kultura. Inspiracje (glotto)dydaktyczne. Autorzy omawianych tekstów koncentrują się na takich kwestiach, jak: doskonalenie metod i technik nauczania, gatunki, teksty i treści kształcenia, programy i organizacja procesu nauczania, drogi do wielojęzyczności. Włączają się również jako recenzenci w dyskusję na temat nowych podręczników do nauki języka polskiego jako obcego oraz stereotypów etnicznych we współczesnej kulturze.

Bibliografia

Dobek-Ostrowska B., 2006, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa.
Google Scholar

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.), 2011, Programy języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
Google Scholar

Langdon H. W., Gaweł K., Węsierska K., 2018, Diagnozowanie zaburzeń w komunikacji językowej u osób bilingwalnych – praca w zespole logopedy i tłumacza, w: E. Czaplewska (red.), Logopedia międzykulturowa, Gdańsk, s. 209 – 235.
Google Scholar

Lynch T., Maclean J., 2001, A case of exercising”: Effects of immediate task repetition on learners’ performance, w: M. Bygate, P. Skehan, M. Swain (red.), Researching pedagogic tasks. Second language learning, teaching and testing, Edinburgh, s. 141–162.
Google Scholar

Mańczak W., 2005, W sprawie rodzaju nijakiego w czasie przeszłym, „Język Polski” LXXXIV, s. 56.
Google Scholar

PACTE Group, Amparo Hurtado Albir, Anabel Galán-Mañas, Anna Kuznik, Christian Olalla-Soler, Patricia Rodríguez-Inés & Lupe Romero, 2018, Competence levels in translation: working towards a European framework, „The Interpreter and Translator Trainer”, 12:2, s. 111–131, DOI: 10.1080/1750399X.2018.1466093
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1750399X.2018.1466093

Skoczek J., 2021, Nauczanie języka polskiego jako zadanie i narzędzie dyplomacji publicznej, w: A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa, s. 21–36. https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.21-36

Wierzbicka A., 1999, Akty i gatunki mowy w różnych językach i kulturach, przeł. T. Kornacki, w: A. Wierzbicka, Język, umysł, kultura, Warszawa, s. 228–269.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Pałuszyńska, E., & Gaze, M. (2022). Inspiracje (glotto)dydaktyczne w procesie kształcenia. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, 9–16. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.01

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>