Świadomość lingwistyczna (przyszłych) lektorów języka polskiego jako obcego – kilka uwag o znajomości fleksji imiennej

Autor

  • Magdalena Karasek Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-1066-0876
  • Mateusz Gaze Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0003-3560-7251

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.08

Słowa kluczowe:

gramatyka funkcjonalna, świadomość lingwistyczna, kompetencje nauczycieli, fleksja imienna, glottodydaktyka, język polski jako obcy

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienie świadomości lingwistycznej studentów – słuchaczy specjalizacji glottodydaktycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W tekście zostały przedstawione i omówione wyniki analizy badania ankietowego przeprowadzonego w grupie 52 studentów. W kwestionariuszu umieszczono pytania dotyczące podstawowych problemów z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego z zakresu fleksji imiennej, które omawiane są przez nauczyciela języka polskiego jako obcego podczas zajęć z cudzoziemcami. Analiza materiału badawczego zaowocowała propozycją wprowadzenia pojęcia glottodadaktycznej świadomości lingwistycznej, związanej ze specyfiką pracy nauczyciela języka obcego, będącej dopełnieniem świadomości lingwistycznej.

Bibliografia

Bakuła K., 2012, O świadomości językowej, krytycznej świadomości językowej i nauczaniu języka, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe”, nr 10(20), s. 9–20.
Google Scholar

Bugajski M., 2007, Język w komunikowaniu, Warszawa.
Google Scholar

Jadacka H., 2007, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.
Google Scholar

Maćkowiak K., 2005, Historyczna świadomość językowa w badaniach lingwistycznych, „Język Polski”, z. 1, s. 1–7.
Google Scholar

Madelska L., Warchoł-Schlottmann M., 2008, Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.
Google Scholar

Perużyńska I., 2005, Świadomość językowa studentów filologii polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska”, z. 4, s. 215–233.
Google Scholar

Słaby-Góral I., 2014, Nauczyciel uczy się przez całe życie, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 21, E. Pałuszyńska, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik, M. Wojenka-Karasek (red.), s. 229–249.
Google Scholar

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, 2006, pod. red. A. Markowskiego, Warszawa (=WSPP).
Google Scholar

Zgółka T., 1996, Warstwy świadomości językowej, w: E. Sękowska (red.), Świadomość językowa – kompetencja – dydaktyka, Warszawa, s. 13–19.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Karasek, M., & Gaze, M. (2019). Świadomość lingwistyczna (przyszłych) lektorów języka polskiego jako obcego – kilka uwag o znajomości fleksji imiennej. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 139–148. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.08

Inne teksty tego samego autora