Glottodydaktyczna świadomość lingwistyczna nauczycieli szkół publicznych uczących osoby z doświadczeniem migracji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.05

Słowa kluczowe:

świadomość językowa, świadomość lingwistyczna, glottodydaktyczna świadomość lingwistyczna, gramatyka funkcjonalna, nauczyciel, uczeń z doświadczeniem migracji, migracja, uchodźca, szkoły publiczne

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest pokazanie wyników badań poziomu glottodydaktycznej świadomości lingwistycznej nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w polskich szkołach publicznych (podstawowych i ponadpodstawowych) z języka polskiego jako obcego/drugiego z osobami z doświadczeniem migracji, głównie z uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Badaniem objęto 45 nauczycieli, z którymi przeprowadzono wywiad kwestionariuszowy obejmujący zagadnienia z zakresu gramatyki funkcjonalnej języka polskiego na poziomie A1. Wyniki pokazały, że aż 40% odpowiedzi było niewłaściwych (lub w ogóle ich jej nie było). Jedynie ok. 29% odpowiedzi było właściwych i pełnych. Najgorzej respondenci radzili sobie z zagadnieniami dotyczącymi dystrybucji przyimków (semantycznej i strukturalnej), a najlepiej z problemami fleksji werbalnej, co zapewne uwarunkowane jest uniwersalnym charakterem problemu – duża część języków posiada różne typy koniugacji uwarunkowane strukturą morfologiczną wyrazu. Słabo prezentuje się świadomość lingwistyczna odnosząca się do fleksji imiennej. Przypadki (użycie i dystrybucja końcówek) okazują się być nieuświadomioną częścią wiedzy o języku polskim. Wiemy, jaki powinien być postawiony przypadek w danym zdaniu, ale nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, a to wydaje się być kluczowe, jeśli chcemy nauczyć cudzoziemca języka polskiego. Podsumowując, badanie wykazało, że nauczyciele nie byli zaznajomieni z większością terminów i procesów gramatycznych tradycyjnie wprowadzanych na poziomie podstawowym. Aby zachować twarz, wielu wolało podać błędną odpowiedź, niż przyznać, że nie zna prawidłowej. Wśród rozwiązań autor badania zaproponował podniesienie świadomości językowej wszystkich kształcących się nauczycieli i uwrażliwienie ich na glottodydaktyczne aspekty języka polskiego, dzięki czemu nasze szkoły staną się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla uczniów z doświadczeniem migracji.

Bibliografia

Bakuła K., 2012, O świadomości językowej, krytycznej świadomości językowej i nauczaniu języka, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe”, nr 10(20), s. 9–20.
Google Scholar

Bugajski M., 2007, Język w komunikowaniu, Warszawa.
Google Scholar

Gaze M., Karasek M., 2019, Świadomość lingwistyczna (przyszłych) lektorów języka polskiego jako obcego – kilka uwag o znajomości fleksji imiennej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 26, s. 139–148. http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.26.08
Google Scholar

Gębal P.E., 2014, Glottodydaktyka porównawcza jako nowa subdyscyplina glottodydaktyki, „Lingwistyka Stosowana”, t. 10, s. 37–49.
Google Scholar

Gołąb Z., Heinz A., Polański K., 1968, Słownik terminologii językoznawczej [STJ], Warszawa.
Google Scholar

Grucza F., 1978, Glottodydaktyka, jej zakres i problemy, „Przegląd Glottodydaktyczny”, t. 1, s. 3–35.
Google Scholar

Maćkowiak K., 2005, Historyczna świadomość językowa w badaniach lingwistycznych, „Język Polski”, z. 1, s. 1–7.
Google Scholar

Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.
Google Scholar

Mayntz R., Holm K., Hübner P., 1985, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa.
Google Scholar

Perużyńska I., 2005, Świadomość językowa studentów filologii polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska”, z. 4, s. 215–233.
Google Scholar

Pfeiffer W., 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań.
Google Scholar

Polański K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego [EJO], Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Słaby-Góral I., 2014, Nauczyciel uczy się przez całe życie, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 21, s. 229–249.
Google Scholar

Szober S., 1937, Na straży języka. Szkice z zakresu poprawności i kultury języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Zgółka T., 1996, Warstwy świadomości językowej, w: E. Sękowska (red.), Świadomość językowa – kompetencja – dydaktyka, Warszawa, s. 13–19.
Google Scholar

https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba [17.04.2023].
Google Scholar

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/minister-edukacji-kolejne-200-300-tys-dzieci-ukrainskich-w-polskich-szkolach [17.04.2023].
Google Scholar

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/mein-w-polskich-szkolach-i-przedszkolach-jest-1879-tys-dzieci-i-mlodziezy-z [17.04.2023].
Google Scholar

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/ [17.04.2023].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Gaze, M. (2024). Glottodydaktyczna świadomość lingwistyczna nauczycieli szkół publicznych uczących osoby z doświadczeniem migracji. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 71–87. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.05 (Original work published 7 grudzień 2023)

Inne teksty tego samego autora