W „mikroświecie macierzyństwa” – doświadczanie samotności macierzyńskiej w badaniu autoetnograficznym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.4.06

Słowa kluczowe:

samotność, macierzyństwo, Goffman, ramy, autoetnografia

Abstrakt

Autorka za pomocą metody autoetnografii poddaje analizie jeden z „mikroświatów macierzyństwa”. Interpretacja tego „mikroświata” odbywa się w tym tekście z perspektywy Goffmanowskiej „ramy” jako schematu interpretacji „zakotwiczonej” w marynizacji życia codziennego. Autorka, odwołując się do literatury dotyczącej badań nad macierzyństwem oraz uczuciem samotności, podejmuje próbę redefinicji ramy samotnej matki. Podejście autoetnograficzne stanowi tutaj „performans ramowy” oraz zaproszenie do refleksji nad własnymi doświadczeniami rodzicielskimi czytelników i do zagłębienia się we własne emocje rodzicielskie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Colette Szczepaniak - Uniwersytet Szczeciński

Mgr, autoetnografka, doktorantka w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim. Jej zainteresowania naukowe to płeć i macierzyństwo w kontekstach społeczno-kulturowych, zastosowanie krytycznej analizy dyskursu w badaniach pedagogicznych, pedagogie publiczne oraz autoetnografia jako metoda badań nad kobiecością i macierzyństwem.

Bibliografia

Adams Tony E., Manning Jimmie (2015) Autoethnography and Family Research. „Journal of Family Theory & Review”, no. 7, s. 350–366.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/jftr.12116

Bartosz Bogna, Bartak Katarzyna (2011) Zamierzona bezdzietność wyborem autobiograficznym współczesnych kobiet [w:] Bogna Bartosz, red., Wymiary kobiecości i męskości. Od psychobiologii do kultury. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia, s. 275–300.
Google Scholar

Błasiak Anna (2019) Między (nie)obecnością a zaangażowaniem. Rodzicielstwo rekonstruowane w ponowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.
Google Scholar

Brzezińska Anna (2004) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Budrowska Bogusława (2000) Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Wrocław: Wydawnictwo Funna.
Google Scholar

Czyżewski Marek (2010) Analiza ramowa, czyli „co tu się dzieje?”. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Google Scholar

De Leersnyder Jozefien, Mesquita Batja, Kim Heejung S., Eom Kimin, Choi Hyewon (2014) Emotional fit with culture: Predictor of individual differences in relational well-being. „Emotion”, no. 14, s. 241–245.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/a0035296

Denzin Norman K. (2018) Performance autoethnography: Critical pedagogy and the politics of culture. London: Routledge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315159270

Ellis Carolyn (1993) “There are survivors”: Telling a story of a sudden death. „Sociological Quarterly”, no. 34, s. 711–730.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1993.tb00114.x

Ellis Carolyn (1998) What counts as scholarship in communication? An autoethnographic response. „American Communication Journal”, no. 1(2).
Google Scholar

Ellis Carolyn (2001) With mother/with child: A true story. „Qualitative Inquiry”, no. 7, s. 598–616.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/107780040100700505

Ellis Carolyn (2004) The ethnographic I. A methodological novel about autoethnography. Oakland, CA: Walnut Creek.
Google Scholar

Ellis Carolyn (2014) Seeking my brother’s voice: Holding onto long-term grief through photographs, stories, and reflections [w:] Eric D. Miller, red., Stories of complicated grief: A critical anthology. Washington, WA: National Association of Social Workers, s. 3–29.
Google Scholar

Faulkner Sandra L. (2012) That baby will cost you: An intended ambivalent pregnancy. „Qualitative Inquiry”, no. 18, s. 333–340.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1077800411431564

Faulkner Sandra L. (2014) Bad mom(my) litany: Spanking cultural myths of middle-class motherhood. „Cultural Studies ↔ Critical Methodologies”, no. 14, s. 138–146.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1532708613512270

Ferdinand Regina (2022) An Autoethnography of African American Motherhood. Things I Tell My Daughter. New York, NY: Routledge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780367822897

Gajda Janusz (1987) Samotność i kultura. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
Google Scholar

Gajda Janusz (1997) Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Gerson Kathleen (1985) Hard choices. How Women Decide about Work, Career, and Motherhood. Los Angeles, CA, London: University of California Press Berkeley.
Google Scholar

Giddens Anthony (2007) Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Giddens Anthony (2012) Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Goffman Erving (2010) Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Google Scholar

Graniewska Danuta, Krupa Krystyna, Balcerzak-Paradowska Bożena (red.) (1986) Samotne matki, samotni ojcowie. O rodzinach niepełnych w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
Google Scholar

Janiszewski Ludwik (1971) Socjologiczne badania nad ludźmi morza. „Studia Socjologiczne”, nr 4(13), s. 123–147.
Google Scholar

Janiszewski Ludwik (1986) Sukces małżeński w rodzinach marynarzy. Studium socjologiczne. Warszawa, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Kacperczyk Anna (2014) Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. X, nr 3, s. 32–74.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.10.3.03

Kafar Marcin, Kacperczyk Anna (2020) Autoetnograficzne „zbliżenia” i „oddalenia”. O wędrującym pojęciu „autoetnografia” [w:] Marcin Kafar, Anna Kacperczyk, red., Autoetnograficzne „zbliżenia” i „oddalenia”. O autoetnografii w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 11–24.
Google Scholar

Kawula Stanisław (2014) Mozaikowość i koloryt współczesnej rodziny. Szkic do portretu [w:] Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke, red., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 367–400.
Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2014) Socjologia poza socjologią? Postdyscyplinarność z perspektywy socjologicznej. Dylematy socjologii w epoce później nowoczesności [w:] Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, red., Społeczeństwo, edukacja, praca. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 193–212.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-389-4.15

Kozak Stanisław (2010) Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Google Scholar

Kozielecki Józef (1996) Człowiek wielowymiarowy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Google Scholar

Kubinowski Dariusz (2013) Idiomatyczność, synergia, emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo Makmed.
Google Scholar

Lee Katharine, Vasileiou Konstantina, Barnett Julie (2017) ‘Lonely within the mother’: An exploratory study of first-time mothers’ experiences of loneliness. „Journal of Health Psychology”, vol. 24(10), s. 1334–1344
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1359105317723451

LeMasters Ersel E. (1957) Parenthood as Crisis. „Marriage and Family Living”, no. 19, s. 352–355.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/347802

Lopata-Znaniecka Helena (1971) Occupation: Housewife. New York, NY: Oxford University Press.
Google Scholar

Mijuskovic Ben (2012) Loneliness in Philosophy, Psychology, and Literature. Bloomington, IN: iUniverse.
Google Scholar

Moustakas Clark E. (1990) Loneliness. New York, NY: Simon & Schuster.
Google Scholar

Nowicka-Kozioł Maria (2008) Samotność podmiotu ponowoczesnego. “Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica”, I, folia 50, s. 43–52.
Google Scholar

Ostrouch-Kamińska Joanna (2011) Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne rodziców przeciążonych rolami. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Pineau Elyse (2000) Nursing mother and articulating absence. „Text and Performance Quarterly”, no. 20, s. 1–19.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10462930009366280

Pineau Elyse (2013) The kindness of (medical) strangers: An ethnopoetic account of embodiment, empathy, and engagement [w:] Mary E. Weems, red., Writings of healing and resistance. New York, NY: Peter Lang, s. 63–69.
Google Scholar

Pleskot-Makulska Krystyna (2007) Teoria uczenia się transformatywnego autorstwa Jacka Mezirowa. „Rocznik Andragogiczny”, s. 81–96.
Google Scholar

Pryszmont-Ciesielska Martyna (2013) „Mikroświaty macierzyństwa”. „Rocznik Andragogiczny”, nr 20, s. 357–366.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/RA.2013.023

Renzetti Claire M., Curran Daniel J. (2005) Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Ronai Carol Rambo (1995) Multiple Reflections of Childhood Sex Abuse: An Argument for a Layered Account. „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 23, no. 4, s. 395–426.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/089124195023004001

Ronai Carol Rambo (1998) Sketching With Derrida: An Ethnography of a Researcher/Erotic Dancer. „Qualitative Inquiry”, vol. 4(3), s. 405–420.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/107780049800400306

Schütz Alfred (2012) O wielości światów. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Google Scholar

Stern Julian (2021) Introduction. Personhood, Alone and Together – Solitude, Silence and Loneliness in Context [w:] Julian Stern, Małgorzata Wałejko, Christopher A. Sink, Wong Ping Ho, red., The Bloomsbury Handbook of Solitude, Silence and Loneliness. London: Bloomsbury Publishing, s. 1–10.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5040/9781350162181.0007

Wałejko Małgorzata (2016) Osobno i razem. Personalistyczne wychowanie do samotności i wspólnoty. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria (red.) (2019) Różne oblicza samotności. Konteksty pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Google Scholar

Zawisza Ewa (2013) Solomatki. Współczesne samotne macierzyństwo w lustrze net-przestrzeni. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Zierkiewicz Edyta (2013) Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-11-30

Jak cytować

Szczepaniak, C. (2022). W „mikroświecie macierzyństwa” – doświadczanie samotności macierzyńskiej w badaniu autoetnograficznym. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(4), 152–167. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.4.06

Numer

Dział

Artykuł