O błędach popełnianych przez dzieci czteroletnie podczas oceny ich zasobu leksykalnego

Autor

  • Ewelina Zając Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-5076-8347

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.12

Słowa kluczowe:

zasób leksykalny, rozumienie, logopedia, dzieci przedszkolne

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań oraz analiza zasobu leksykalnego dzieci czteroletnich, bez zaburzeń neurologicznych, w normie intelektualnej. Do badania wybrano dzieci czteroletnie, ponieważ w tym wieku mają już one wiedzę o sobie, rodzinie, środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym. Wtedy też nawiązują nowe znajomości, co wpływa na rozwój mowy biernej i czynnej. Jest to wiek, w którym obserwuje się szczególny wzrost zasobu słownictwa. Celem badań jest ukazanie typów błędów (tematycznych, fonetycznych, semantycznych) oraz wskazanie części mowy, ze zrozumieniem których dzieci te miały najwięcej lub najmniej problemów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aitchison J., 2003, Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon, Oxford: Blackwell.
Google Scholar

Borowiec H., 2014, Dziecięce rozumienie świata (studium lingwistyczne), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Clark E. V., 1995, Language acquisition: The lexicon and syntax, [w:] J. L. Miller, P.D. Eimas (red.), Handbook of perception and cognition, vol. 11: Speech, language, and communication, San Diego: Academic Press, s. 303–337.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/B978-012497770-9/50011-X

Dobrzyńska B., 2007, Rozumienie pojęć u dzieci w wieku przedszkolnym, „Pedagogia Christiana”, nr 1, s. 83–95.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/PCh.2007.005

Gentner D., Boroditsky L., 2001, Individuation, Relativity and Early Word Learning, [w:] M. Bowerman, S. Levinson (red.), Language Acquisition and Conceptual Development, Cambridge: Cambridge University Press, s. 215–256.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511620669.010

Gunia G., 1986, Słownictwo czynne i bierne dzieci głuchych kończących szkołę podstawową, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, z. 100, „Prace Pedagogiczne”, t. VI, s. 87–104.
Google Scholar

Haman E., Fronczyk K., 2016, Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie. Podręcznik, Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Google Scholar

Haman E., Fronczyk K., Girtler I., 2009, Co rodzice wiedzą o zasobie słownictwa swoich dzieci? Kwestionariuszowe badanie rozwoju słownika dzieci 2–6-letnich, „Psychologia Rozwojowa”, t. 15, nr 2, s. 57–71.
Google Scholar

Haman E., Fronczyk K., Łuniewska M., 2016, Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie, Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Google Scholar

Haman E., Fronczyk K., Miękisz A., 2010, Ocena zasobu słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym – nowe narzędzie testowe, „Psychologia Rozwojowa”, t. 15, nr 1, s. 21–45.
Google Scholar

Jakubowicz-Bryx A., 2004, Zasób słownictwa uczniów klas niższych i jego konsekwencje dydaktyczne, [w:] J. Kida (red.), Język, kultura, nauczanie i wychowanie, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 129–134.
Google Scholar

Kurcz I., 2000, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Lamęcka-Adamek J., 2001, Rozumienie pojęć przez dzieci sześcioletnie a ich poziom inteligencji, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 3–4, s. 122–132.
Google Scholar

Laufer B., Elder C., Hill K., Congdon P., 2004, Size and strength: do we need both to measure vocabulary knowledge?, „Language Testing”, no. 21, s. 202–226.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1191/0265532204lt277oa

Maciejewska A., 2012, Formowanie znaczeń w wypowiedziach dzieci przedszkolnych, „Studia Pragmalingwistyczne”, nr 3, s. 55–70.
Google Scholar

Smoczyńska M. (red.), 1980, Badania nad rozwojem języka dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Smółka L., 2004, Kompetencja komunikacyjna dzieci sześcio-, siedmioletnich, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Wells G., 1984, The child’s theory of mind, Cambridge: MIT Press.
Google Scholar

Wiśniewska-Kin M., 2007, „Chcieć, pragnąc, myśleć, wiedzieć” – rozumienie pojęć przez dzieci, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Zarębina M., 1985, Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej: synteza danych liczbowych, Wrocław: Ossolineum.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-22

Jak cytować

Zając, E. (2021). O błędach popełnianych przez dzieci czteroletnie podczas oceny ich zasobu leksykalnego. Logopaedica Lodziensia, (5), 185–194. https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.12