Nagłe wystąpienia zawrotów głowy pochodzenia obwodowego po doznanym urazie głowy. Prezentacja przypadku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.12

Słowa kluczowe:

nagłe zawroty głowy, typ obwodowy, uraz głowy

Abstrakt

Nagłe wystąpienie zawrotów głowy wymaga diagnostyki kilku specjalistów, w tym neuro­loga, otolaryngologa, a często też internisty, kardiologa czy okulisty. W artykule przedsta­wiono przypadek trzydziestodwuletniego pacjenta przyjętego do Kliniki Otolaryngologii w trybie pilnym z powodu zawrotów głowy o charakterze wirowania otoczenia w stronę prawą. Poza tym podawał nudności, bez wymiotów. Dolegliwości pojawiły się w godzinach nocnych w dniu przyjęcia do szpitala, po raz pierwszy w życiu. W wywiadzie podał ude­rzenie w głowę w okolicę potyliczną około tygodnia wcześniej, bez utraty przytomności. Po wykonaniu badania przedmiotowego otorynolaryngologicznego, badań diagnostycz­nych, w tym laboratoryjnych, otoneurologicznych i obrazowych (TK głowy) oraz konsulta­cji neurologicznej, rozpoznano nagłe zawroty głowy pochodzenia obwodowego po dozna­nym urazie głowy, a także deficyt narządu przedsionkowego lewego. Zastosowano leczenie farmakologiczne naczyniowe oraz ćwiczenia habituacyjne z zaleceniem ich kontynuowania przez trzy miesiące.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Jannetta P.J., Moller M.B., Moller A.R., 1984, Disabling positional vertigo, „The New England Journal of Medicine”, Vol. 310(26), s. 1700–1705.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1056/NEJM198406283102604

Kantor I., Szlufik S., Kubiczek‑Jagielska M., Woźniak M., 2014, Kontrowersje diagnostyczne otolaryngologa i neurologa u chorych z zaburzeniami równowagi diagnozowanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych, „Otorynolaryngologia”, t. 13, nr 1, s. 17–25.
Google Scholar

Kerber K.A., Brown D.L., Lisabeth L.D., Smith M.A., Morgenstern L.B., 2006, Stroke among patients with dizziness, vertigo, and imbalance in the emergency department: a population‑based study, „Stroke”, Vol. 37, No. 10, s. 2484–2487.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1161/01.STR.0000240329.48263.0d

Narożny W., Siebert J., Wojtczak R., 2010, Epidemiologia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, „Forum Medycyny Rodzinnej”, t. 4, nr 5, s. 356–365.
Google Scholar

Obrębowski A. (red.), 2010, Standardy rozpoznawania i leczenia zawrotów głowy, Warszawa: Wydawnictwo OinPharma.
Google Scholar

Prusiński A., 2001, Wybrane problemy diagnostyki zawrotów głowy w praktyce neurologicznej, „Vertigo Forum”, t. 2, s. 5–22.
Google Scholar

Śliwińska‑Kowalska M., 2005, Audiologia kliniczna, Łódź: Mediton.
Google Scholar

Tyrak J., 2017, Postępowanie w urazach czaszkowo‑mózgowych, „Anestezjologia i Ratownictwo”, t. 11, s. 412–431.
Google Scholar

Wiącek M., Sadza I., Bartosik‑Psujek H., 2018, Diagnostyka zawrotów głowy w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego, „Polski Przegląd Neurologiczny”, t. 14, nr 4, s. 209–219.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Olszewski, J. (2022). Nagłe wystąpienia zawrotów głowy pochodzenia obwodowego po doznanym urazie głowy. Prezentacja przypadku. Logopaedica Lodziensia, (6), 195–200. https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.12