Polonistyczna lapsologia glottodydaktyczna wczoraj i dzisiaj

Autor

  • Grażyna Zarzycka Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.01

Słowa kluczowe:

lapsologia, glottodydaktyka polonistyczna, polonistyczna lapsologia glottodydaktyczna, błąd glottodydaktyczny

Abstrakt

Autorka artykułu proponuje, by mianem polonistycznej lapsologii glottodydaktycznej określić dyscyplinę naukową zajmującą się badaniami nad różnego rodzaju błędami pojawiającymi się w procesie uczenia się – nauczania języka obcego. Błędy glottodydaktyczne, na których koncentruje się ta dyscyplina, mogą być popełniane zarówno przez uczących się, jak i nauczycieli w każdej fazie procesu edukacyjnego. W pierwszej części artykułu autorka przedstawia dzieje polonistycznych badań lapsologicznych, wykorzystując jako materiał źródłowy zawartość poszczególnych tomów czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, publikowanych w latach 1987–2014 (od tomu 0 do 21). W części II omawia treść najnowszego 22 tomu czasopisma zatytułowanego "Błąd glottodydaktyczny", zwracając uwagę na najnowsze trendy w zdefiniowanej wcześniej dyscyplinie.

Bibliografia

Alexander L. G. (1996), Right Word. Wrong Word. Words and structures confused and missused by learners of English, Longman Group, GB.
Google Scholar

Bartman M., Walton R. ( 2002), Correction. A Positive Approach to Language Mistakes, Thomson, Heinle, Boston, USA.
Google Scholar

Bednarska K. (2011), Błędy interferencyjne w pracach pisemnych Słoweńców uczących się języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 18, s. 237–242. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/9381.
Google Scholar

Bielecka A (2014), Dysleksja na lekcji języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 21, s. 85–98. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/8753.
Google Scholar

Borysiewicz H. (2013), Nauczyć prośby: zagadnienia interferencji językowo-kulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego w środowisku rosyjskojęzycznym, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 20, s. 159–166. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4482.
Google Scholar

Edge J. (1984), Mistakes and Correction, Longman Group, UK.
Google Scholar

Hartopp R. (2014), Typical Errors in English. An essential guide to getting the language right, Kraków.
Google Scholar

Karolczuk A. (2014), Kłopot ze znaczeniem. Naruszenia normy leksykalnej a działania lektora języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 21, s. 203–210. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/8761.
Google Scholar

Kijewska A. (2002), Bułgarskie błędy ortograficzne w języku polskim i ich podłoże, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 12, s. 69–80. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12741.
Google Scholar

Kucharczyk J. (1987 a), Najczęstsze błędy fleksyjne i składniowe w procesie przyswajania języka polskiego przez studentów latynoskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (nr 0 – próbny), s. 89–98 (brak adresu elektronicznego).
Google Scholar

Kucharczyk J. (1987 b), Uwagi o trudnościach fonetycznych studentów latynoskich w procesie przyswajania języka polskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (nr 0 – próbny), s. 82–88 (brak adresu elektronicznego).
Google Scholar

Kowalewski J. (2012), Językowy obraz świata zamknięty w składni? Hipotezy na podstawie badań błędów popełnianych w pracach pisemnych przez uczących się języka polskiego na Ukrainie, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 19, s. 83–92. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/8923.
Google Scholar

Krawczuk A. (2012), O kognitywnych uwarunkowaniach współczesnej glottodydaktyki: kategorie gramatyczne w nauczaniu Ukraińców języka polskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 19, s. 69–82. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/8928.
Google Scholar

Krawczuk A. (2013), Struktury referujące z wyrazami pan/pani w polskojęzycznej prasie na Ukrainie: grzeczność czy niegrzeczność?, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 20, s. 119–130. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4548.
Google Scholar

Krucka B. (1996), Konfrontatywne nauczanie języka polskiego w grupach Polonii ze Wschodu, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 7/8, s. 137–144. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12866.
Google Scholar

Krucka B. (1997), Różnice w systemie składniowym języka polskiego i rosyjskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 9, s. 35–58. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12728.
Google Scholar

Krucka B. (1998), Propozycja ćwiczeń przeciwdziałających interferencji języka rosyjskiego (na podstawie struktur składniowych oznaczających przyczynę), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 10, s. 338–343. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/13012.
Google Scholar

Krucka B. (2002), Polsko-rosyjskie kontrasty w zakresie derywacji rzeczownikowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 12, s. 43–68. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12740.
Google Scholar

Krucka B. (2005), Błędy derywacyjne studentów rosyjskojęzycznych na tle polsko-rosyjskich kontrastów słowotwórczych, , „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 14, s.57–94. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12670.
Google Scholar

Kubacka K. (2013), Korekta nauczycielska a wypowiedź ustna studentów uczących się języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 20, s. 385–396. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4509.
Google Scholar

Kubacka K. (2014), Wprowadzanie nowych treści a strategie negocjacyjne lektora na lekcji języka polskiego jako obcego „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 21, s. 85–98. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/8587.
Google Scholar

Magajewska M (2005), Pozycja przymiotnika w zdaniu polskim i włoskim – uwarunkowania syntaktyczne, , „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 14, s. 113–120. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12644.
Google Scholar

Nikołajczuk K. (2013), Kompetencja rodzimych użytkowników polszczyzny oraz obcokrajowców (Ukraińców) w zakresie stosowania polskiej frazeologii temporalnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 20, s. 83–92. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4521.
Google Scholar

Norrish J. (1983), Language Learners and their Errors, Macmillan Publishers Ltd., London.
Google Scholar

Nowikow W. (1988), O formie i znaczeniu condicionalis w językach iberoromańskich i słowiańskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 1, s. 79–84. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12594.
Google Scholar

Nowikow W. (1988), Pojęcie funkcji w kontrastywnych badaniach gramatycznych i glottodydaktyce, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 1, s. 71–78. http://hdl.handle.net/11089/12593.
Google Scholar

Orhorilko O. (2011), Osobliwości składni rządu w tekstach ukraińskich studentów polonistów, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 18, s. 279–284. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/9372.
Google Scholar

Pančiková M. (1996), Interferencia – dôležity problém vo výučbe slovanských jazykov, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 7/8, s. 129–136. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12864.
Google Scholar

Sajenczuk E. (1987), Próba przedstawienia błędów popełnianych najczęściej przez studentów wietnamskich w czasie uczenia się języka polskiego w Polsce. „Acta Universitatis Lodzinsis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (nr 0 – próbny), s. 90–99 (brak adresu elektronicznego).
Google Scholar

Seretny A. (2014), Rola efektu zwrotnego w dyskursie interakcyjnym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 21, s. 37–50. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/8566.
Google Scholar

Sikorska T. (1996), System fonologiczny języka polskiego w porównaniu z serbskim, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 7/8, s. 145–152. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12867.
Google Scholar

Sikorski L. (1987), Z problemów leksykalno-składniowych w grupie z językiem niemieckim, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (nr 0 – próbny), s. 100–110 (brak adresu elektronicznego).
Google Scholar

Sitkowska K. (2013), Polszczyzna z zagranicy w programach telewizyjnych (kompetencja komunikacyjna celebrytów), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 20, s. 209–218. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4479.
Google Scholar

Skura M. (2013), Błędy wynikające z interferencji kulturowej popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 20, s. 149–158. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4511.
Google Scholar

Stasieczek-Górna M. (2011), Błędy szyku zdania popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 18, s. 295–302. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/9243.
Google Scholar

Turton N D, Heaton J B (1996), Longman Dictionary of Common Errors. New Edition, Longman Group, GB.
Google Scholar

Witkowska-Gutkowska M. (2008), O tekstach prasowych autorstwa osób dwujęzycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 16, s. 153–158. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12300.
Google Scholar

Witkowska-Gutkowska M. (2011), O tekstach prasowych osób dwujęzycznych. Słownictwo i frazematyka, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 18, s. 19–24. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/9255.
Google Scholar

Witkowska-Gutkowska M. (2013),Wpływ języka czeskiego na polszczyznę publikacji w zaolziańskim „Głosie Ludu”, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 20, s. 177–186. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4546.
Google Scholar

Wtorkowska M. (2011), Problemy fonetyczne Słoweńców uczących się języka polskiego „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 18, s. 243–252. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/9377.
Google Scholar

Zarzycka G. (2013), Dyskurs glottodydaktyczny na łamach „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców” w latach 1987–2013, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 20, s. 11–22. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4437.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Zarzycka, G. (2015). Polonistyczna lapsologia glottodydaktyczna wczoraj i dzisiaj. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 9–20. https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.01

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>