Rozwiązywanie problemów mieszkaniowych osób bezdomnych na Ukrainie na tle sytuacji w Polsce

Autor

  • Luba S. Solowij Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Katedra Projektowania Architektonicznego, Instytut Architektury
  • Iwona Pielesiak Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.18.08

Słowa kluczowe:

Bezdomność, problemy mieszkaniowe, Ukraina, Polska

Abstrakt

W artykule podjęto się porównania podejść do rozwiązywania problemów mieszkaniowych osób bezdomnych na Ukrainie i w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono rodzajom obiektów mieszkaniowych oraz ich lokalizacji. Omówienie aktualnej sytuacji w Polsce stało się podstawą do sformułowania rekomendacji odnośnie kształtowania nowej polityki mieszkaniowej w zakresie lokalizacji i projektowania obiektów mieszkaniowych dla bezdomnych na Ukrainie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Astrov V., Holzner M., Leitner S., Vidovic H., 2010, Social protection and social inclusion in Belarus, Moldova and Ukraine – Synthesis Report, The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna, www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5758&langId=en (dostęp: 13.10.2016).
Google Scholar

Child poverty and disparities in Ukraine, 2010, Institute of Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences in Ukraine, UNICEF, Ukrainian Centre for Social Reforms, Kyiv, http://www.unicef.org/ukraine/Full_Bidnist_i_nerivni_mozlyvosty_ENG_final_02.11.2010.pdf (dostęp: 06.10.2016).
Google Scholar

Derżawni budiwelni normy Ukrajiny. Budynky i sporudy. Zakładysocjalnoho zachystu nasełennia, 2007, DBNW.2.2-18, Minibud Ukrainy, Kyiw, 23 s.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.2048-416X.2007.tb00122.x

Dmochowska-Dudek K., 2008, Usługowe obiekty NIMBY w oczach mieszkańców Łodzi, [w:] Rochmińska A. (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, „Space – Society – Economy”, 8, s. 189–196.
Google Scholar

Dmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych – teoretyczny zarys problemu, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, „Space – Society – Economy”, 10, s. 29–56.
Google Scholar

Drzeżdżon W., 2014, Społeczne i indywidualne uwarunkowania bezdomności. Zarys problematyki, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, 11, s. 295–308.
Google Scholar

Ilczuk L., 2012, Sotsialnyj portret bezdomnogo v Ukrayini, http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/Sotsialnyj-portret-bezdomnogo-v-Ukrayini-Zvit-NDR-za-2012-r.pdf (dostęp: 16.09.2016).
Google Scholar

Kabachenko N.V., 2012, Developing the protection system for homeless people in Ukraine, „Naukowi Zapysky Naukma. Pedahohiczni, Psychołohiczni Nauky ta Socialna Robota”, 136, s. 63–67, http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2012_136_14 (dostęp: 13.10.2016).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12968/prps.2012.1.136.13

Kamiński T., 2004, O społecznej odpowiedzialności za los bezdomnych, „Seminare”, 20, s. 295–304.
Google Scholar

Karagodina O., Baidarowa O., 2014, Superwizja pracy socjalnej na Ukrainie, [w:] Grewiński M., Skrzypczak B. (red.), Superwizja pracy socjalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa, s. 102–109.
Google Scholar

Kinsela C., 2012, Re-Locating Fear on the Streets: Homelessness, Victimisation and Fear of Crime, „European Journal of Homelessness”, 6 (2), s. 121–136.
Google Scholar

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji, 2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2014/787/1 (dostęp: 18.08.2016).
Google Scholar

Minsocpolityky: Bezdomni osoby matymut prawo na otrymannia socialnoho żytła, http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248043768 (dostęp: 04.10.2016).
Google Scholar

Mistobuduwannia, planuwannia i zabudowa miśkych i silśkych posełeń, DBN 360-92, 2002, Kyiw, Ukrarchbudinform.
Google Scholar

Moraczewska B., 2013, Bezdomność. Definicja, problemy, rozwiązania obecne oraz historyczne odwołania do ludzi luźnych, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, 10, s. 113–128.
Google Scholar

Lyon-Callo V., 2001, Making sense of NIMBY: poverty, power and community opposition to homeless shelters, „City and Society”, 13 (2), s. 183–209.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/city.2001.13.2.183

Nakaz WID 14.02.2006 N 31 Ministerstwo Pracy ta Socialnoji Polityky Ukrajiny „pro zatwerdżennia typowych położeń pro zakłady socialnogo zachyrtu dla bezdomnych osib ta zwilnenych osib”, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0474-06 (dostęp: 20.09.2016).
Google Scholar

Pankiv O., 2012, Stanowienie polityki społecznej na Ukrainie po 1991 roku, [w:] Grewiński M., Krzyszkowski J. (red.), Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej – pomoc społeczna i aktywna integracja, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, s. 87–99.
Google Scholar

Parsell C., Parsell M., 2012, Homelessness as a Choice, „Housing, Theory and Society”, 29 (4), s. 420–434.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14036096.2012.667834

Pietrzak-Komar K., 2015, Wykluczenie bezdomnych, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne”, 1, s. 31–54.
Google Scholar

Pomoc dla bezdomnych, portal internetowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, https://mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/pomoc-dla-bezdomnych/9069, Pomoc-dla-bezdomnych.html (dostęp: 24.08.2016).
Google Scholar

Portale internetowe stowarzyszeń pomocy osobom bezdomnym, http://www.alter-ego.org.pl http://www.bratalbert.org http://www.caritas.pl/ http://www.monar.pl http://otwartedrzwi.pl (dostęp: 17.08.2016).
Google Scholar

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, 2015, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/nowy-program-wspierajacy-rozwiazywanie-problemu-bezdomnosci/ (dostęp: 18.08.2016).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, projekt z dnia 14.07.2016, http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/pomoc-spoleczna/projektu-rozporzadzenia-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-standardow-noclegowni-schronisk-dla-osob-bezdomnych-i-ogrzewalni-/ (dostęp: 27.08.2016).
Google Scholar

Solowij L.S., 2008, Socialno-demohraficzna charakterystyka kontynhentu potencijnych spożywacziw żytła dla bezdomnych, „Architektura”, 632, Wisnyk Nacjonalnego Uniwersytetu Lwiska Politechnika, s. 80–84.
Google Scholar

Solowij L.S., 2010, Pryncypy formuwannia typiw żytła dla bezdomnych, „Architektura”, 674, Wisnyk Nacjonalnego Uniwersytetu Lwiska Politechnika, s. 20–26.
Google Scholar

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (21/22 styczeń 2015), 2015, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/materialy-informacyjne-na-temat-bezdomnosci/ (dostęp: 16.08.2016).
Google Scholar

Stenka R., Olech P., Browarczyk Ł. (red.), 2014, Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk, http://www.monar.org/content/pliki/gswb/ZO_2014_04_zal_04.pdf (dostęp: 26.08.2016).
Google Scholar

Tipple G., Speak S., 2009, The hidden millions. Homelessness in developing countries, Routledge, London & New York.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203883341

Typołohija wyznaczennia poniatta „bezdomnyj”, zahalnopryjniata w krajinach ES, http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg (dostęp: 06.10.2016).
Google Scholar

Typowe położennia probudynok nicznoho perebuwannia, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0475-06 (dostęp: 06.10.2016).
Google Scholar

Tsenkova S., Turner B., 2004, The future of social housing in Eastern Europe: Reforms in Latvia and Ukraine, materiały z konferencji pt. Adequate and Affordable Housing for All, University of Toronto, Toronto, 24–27 czerwca 2004, http://www.urbancenter.utoronto.ca/pdfs/housingconference/Tsenkova_Turner_Social_Hous.pdf (dostęp: 13.10.2016).
Google Scholar

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity, Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593.
Google Scholar

Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym, https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/wykaz-placowek-zapewniajacych-wsparcie-osobom-bezdomnym/ (dostęp: 17.08.2016).
Google Scholar

Young M.G., 2011, The development of therapeutic community for homeless persons with co-morbid disorders: moving beyond the binary imperative implied by NIMBY, „Environmental Economics”, 2 (1), s. 77–85.
Google Scholar

Woźniak-Krakowian A., 2011, Bezdomność i jej problemy, „Tolerancja: Studia i Szkice”, 16, s. 174–194.
Google Scholar

Zaborowska A., 2011, Bezdomność i mieszkalnictwo jako kwestie społeczne w subregionie radomskim w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych, „Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne. Strategie rozwiązywania problemów społecznych w subregionie radomskim”, 1, s. 75–86.
Google Scholar

Zakon Ukrajiny. Pro osnowy socialnoho zachrystu bezdomnychhromadian i bezprytulnych ditej, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-15 (dostęp: 06.10.2016).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Solowij, L. S., & Pielesiak, I. (2016). Rozwiązywanie problemów mieszkaniowych osób bezdomnych na Ukrainie na tle sytuacji w Polsce. Space – Society – Economy, (18), 111–130. https://doi.org/10.18778/1733-3180.18.08