Rozwiązywanie problemów mieszkaniowych osób bezdomnych na Ukrainie na tle sytuacji w Polsce

Luba S. Solowij, Iwona Pielesiak

Abstrakt


W artykule podjęto się porównania podejść do rozwiązywania problemów mieszkaniowych osób bezdomnych na Ukrainie i w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono rodzajom obiektów mieszkaniowych oraz ich lokalizacji. Omówienie aktualnej sytuacji w Polsce stało się podstawą do sformułowania rekomendacji odnośnie kształtowania nowej polityki mieszkaniowej w zakresie lokalizacji i projektowania obiektów mieszkaniowych dla bezdomnych na Ukrainie.


Słowa kluczowe


Bezdomność; problemy mieszkaniowe; Ukraina; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Astrov V., Holzner M., Leitner S., Vidovic H., 2010, Social protection and social inclusion in Belarus, Moldova and Ukraine – Synthesis Report, The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna, www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5758&langId=en (dostęp: 13.10.2016).

Child poverty and disparities in Ukraine, 2010, Institute of Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences in Ukraine, UNICEF, Ukrainian Centre for Social Reforms, Kyiv, http://www.unicef.org/ukraine/Full_Bidnist_i_nerivni_mozlyvosty_ENG_final_02.11.2010.pdf (dostęp: 06.10.2016).

Derżawni budiwelni normy Ukrajiny. Budynky i sporudy. Zakładysocjalnoho zachystu nasełennia, 2007, DBNW.2.2-18, Minibud Ukrainy, Kyiw, 23 s.

Dmochowska-Dudek K., 2008, Usługowe obiekty NIMBY w oczach mieszkańców Łodzi, [w:] Rochmińska A. (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, „Space – Society – Economy”, 8, s. 189–196.

Dmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych – teoretyczny zarys problemu, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, „Space – Society – Economy”, 10, s. 29–56.

Drzeżdżon W., 2014, Społeczne i indywidualne uwarunkowania bezdomności. Zarys problematyki, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, 11, s. 295–308.

Ilczuk L., 2012, Sotsialnyj portret bezdomnogo v Ukrayini, http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/Sotsialnyj-portret-bezdomnogo-v-Ukrayini-Zvit-NDR-za-2012-r.pdf (dostęp: 16.09.2016).

Kabachenko N.V., 2012, Developing the protection system for homeless people in Ukraine, „Naukowi Zapysky Naukma. Pedahohiczni, Psychołohiczni Nauky ta Socialna Robota”, 136, s. 63–67, http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2012_136_14 (dostęp: 13.10.2016).

Kamiński T., 2004, O społecznej odpowiedzialności za los bezdomnych, „Seminare”, 20, s. 295–304.

Karagodina O., Baidarowa O., 2014, Superwizja pracy socjalnej na Ukrainie, [w:] Grewiński M., Skrzypczak B. (red.), Superwizja pracy socjalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa, s. 102–109.

Kinsela C., 2012, Re-Locating Fear on the Streets: Homelessness, Victimisation and Fear of Crime, „European Journal of Homelessness”, 6 (2), s. 121–136.

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji, 2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2014/787/1 (dostęp: 18.08.2016).

Minsocpolityky: Bezdomni osoby matymut prawo na otrymannia socialnoho żytła, http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248043768 (dostęp: 04.10.2016).

Mistobuduwannia, planuwannia i zabudowa miśkych i silśkych posełeń, DBN 360-92, 2002, Kyiw, Ukrarchbudinform.

Moraczewska B., 2013, Bezdomność. Definicja, problemy, rozwiązania obecne oraz historyczne odwołania do ludzi luźnych, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, 10, s. 113–128.

Lyon-Callo V., 2001, Making sense of NIMBY: poverty, power and community opposition to homeless shelters, „City and Society”, 13 (2), s. 183–209.

Nakaz WID 14.02.2006 N 31 Ministerstwo Pracy ta Socialnoji Polityky Ukrajiny „pro zatwerdżennia typowych położeń pro zakłady socialnogo zachyrtu dla bezdomnych osib ta zwilnenych osib”, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0474-06 (dostęp: 20.09.2016).

Pankiv O., 2012, Stanowienie polityki społecznej na Ukrainie po 1991 roku, [w:] Grewiński M., Krzyszkowski J. (red.), Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej – pomoc społeczna i aktywna integracja, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, s. 87–99.

Parsell C., Parsell M., 2012, Homelessness as a Choice, „Housing, Theory and Society”, 29 (4), s. 420–434.

Pietrzak-Komar K., 2015, Wykluczenie bezdomnych, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne”, 1, s. 31–54.

Pomoc dla bezdomnych, portal internetowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, https://mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/pomoc-dla-bezdomnych/9069, Pomoc-dla-bezdomnych.html (dostęp: 24.08.2016).

Portale internetowe stowarzyszeń pomocy osobom bezdomnym, http://www.alter-ego.org.pl; http://www.bratalbert.org; http://www.caritas.pl/; http://www.monar.pl; http://otwartedrzwi.pl (dostęp: 17.08.2016).

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, 2015, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/nowy-program-wspierajacy-rozwiazywanie-problemu-bezdomnosci/ (dostęp: 18.08.2016).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, projekt z dnia 14.07.2016, http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/pomoc-spoleczna/projektu-rozporzadzenia-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-standardow-noclegowni-schronisk-dla-osob-bezdomnych-i-ogrzewalni-/ (dostęp: 27.08.2016).

Solowij L.S., 2008, Socialno-demohraficzna charakterystyka kontynhentu potencijnych spożywacziw żytła dla bezdomnych, „Architektura”, 632, Wisnyk Nacjonalnego Uniwersytetu Lwiska Politechnika, s. 80–84.

Solowij L.S., 2010, Pryncypy formuwannia typiw żytła dla bezdomnych, „Architektura”, 674, Wisnyk Nacjonalnego Uniwersytetu Lwiska Politechnika, s. 20–26.

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (21/22 styczeń 2015), 2015, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/materialy-informacyjne-na-temat-bezdomnosci/ (dostęp: 16.08.2016).

Stenka R., Olech P., Browarczyk Ł. (red.), 2014, Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk, http://www.monar.org/content/pliki/gswb/ZO_2014_04_zal_04.pdf (dostęp: 26.08.2016).

Tipple G., Speak S., 2009, The hidden millions. Homelessness in developing countries, Routledge, London & New York.

Typołohija wyznaczennia poniatta „bezdomnyj”, zahalnopryjniata w krajinach ES, http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg (dostęp: 06.10.2016).

Typowe położennia probudynok nicznoho perebuwannia, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0475-06 (dostęp: 06.10.2016).

Tsenkova S., Turner B., 2004, The future of social housing in Eastern Europe: Reforms in Latvia and Ukraine, materiały z konferencji pt. Adequate and Affordable Housing for All, University of Toronto, Toronto, 24–27 czerwca 2004, http://www.urbancenter.utoronto.ca/pdfs/housingconference/Tsenkova_Turner_Social_Hous.pdf (dostęp: 13.10.2016).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity, Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593.

Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym, https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/wykaz-placowek-zapewniajacych-wsparcie-osobom-bezdomnym/ (dostęp: 17.08.2016).

Young M.G., 2011, The development of therapeutic community for homeless persons with co-morbid disorders: moving beyond the binary imperative implied by NIMBY, „Environmental Economics”, 2 (1), s. 77–85.

Woźniak-Krakowian A., 2011, Bezdomność i jej problemy, „Tolerancja: Studia i Szkice”, 16, s. 174–194.

Zaborowska A., 2011, Bezdomność i mieszkalnictwo jako kwestie społeczne w subregionie radomskim w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych, „Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne. Strategie rozwiązywania problemów społecznych w subregionie radomskim”, 1, s. 75–86.

Zakon Ukrajiny. Pro osnowy socialnoho zachrystu bezdomnychhromadian i bezprytulnych ditej, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-15 (dostęp: 06.10.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.18.08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.