Partycypacja w życiu miasta i przeszkody dla mobilności osób starszych w Łodzi

Autor

  • Iwona Pielesiak University of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.20.06

Słowa kluczowe:

osoby starsze, życie miasta, mobilność, przeszkody

Abstrakt

W artykule podjęto się zbadania uczestnictwa seniorów w życiu miejskim Łodzi w kontekście spędzania przez nich czasu wolnego. Jego celem było również ukazanie przeszkód utrudniających starszym osobom poruszanie się w obrębie miasta. Badanie potwierdziło, że seniorzy pragną głębszego uczestnictwa w życiu miejskim, szczególnie ze względu na silne pragnienie spotykania innych ludzi. Nie sprzyja temu jednak istnienie wielu barier związanych z transportem publicznym oraz infrastrukturą drogową. Szereg niedostatków zgłoszono również w odniesieniu do otoczenia miejsc zamieszkania seniorów oraz terenów zieleni publicznej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ageing in Cities. Policy Highlights, 2015, OECD Publishing, Paris, http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Policy-Brief-Ageing-in-Cities.pdf (dostęp: 02.01.2017).
Google Scholar

Andersson J.E., 2011, Architecture for the silver generation: Exploring the meaning of appropriate space for ageing in a Swedish municipality, „Health & Place”, 17: 572–587.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2010.12.015

Beard J.R., Petitot C., 2010, Ageing and Urbanization: Can Cities be Designed to Foster Active Ageing?, „Public Health Reviews”, 32 (2): 427–450.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/BF03391610

Bujacz A., Skrzypska N., Zielińska A.M., 2012, Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania, „Gerontologia Polska”, 20 (2): 73–80.
Google Scholar

Czekanowski P., Załęcki J., 2015, Aktywność starszych mieszkańców Gdańska i jej społeczno-demograficzne uwarunkowania, „Studia Socjologiczne”, 2 (217): 265–292.
Google Scholar

Ćwirlej-Sozańska A., 2014, Aktywność fizyczna a stan zdrowia osób starszych, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie”, 2: 173–181.
Google Scholar

Day R., 2008, Local environments and older people’s health: Dimensions form a comparative qualitative study in Scotland, „Health & Place”, 14: 299–312.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2007.07.001

DiPietro L., 2001, Physical Activity in Ageing: Changes in Patterns and Their Relationship to Health and Function, „Journals of Gerontology”, series A: 13–22.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/gerona/56.suppl_2.13

Glass T.A., de Leon C.M. Marottoli R.A., Berkman L.F., 1999, Population based study of social and productive activities as predictors of survival among elderly Americans, „BMJ”, 319: 478–483.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.319.7208.478

Garatachea N., Molinero O., Martinez-Garcia R., Jimenez-Jimenez R., Gonzalez-Gallego J., Marquez S., 2009, Feelings of well-being in elderly people: Relationship to physical activity and physical function, „Archives of Gerontology and Geriatrics”: 306–312.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.archger.2008.02.010

Kaczmarczyk M., 2014, Wymiary cyberwykluczenia osób starszych, [w:] Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, praca zbiorowa, Wydawnictwo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Katowice: 57–68.
Google Scholar

Jednostki pomocnicze miasta Łodzi (osiedla), http://www.uml.lodz.pl/samorzad/jednost­ki_pomocnicze_miasta_lodzi_osiedla/ (dostęp: 28.12.2016).
Google Scholar

Mordwa S., 2015, Percepcja zagrożeń społeczno-przestrzennych w mieście a subiektywne ryzyko wiktymizacyjne i zachowania obronne osób w wieku powyżej 60 lat, [w:] Janiszewska A. (red.), Jakość życia ludzi starych – wybrane problemy, „Space – Society– Economy”, 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 101–120.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.06

Nawojczyk M., 2010, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.
Google Scholar

Phillipson C., 2007, The ‘elected’ and ‘excluded’: sociological perspectives on the experience of place and community in old age, „Ageing & Society”, 27: 321–342.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0144686X06005629

Pielesiak I., 2016, Dezintegracja przestrzeni Łodzi w świetle badań społecznych, „Studia Miejskie”, 21: 53–65.
Google Scholar

Rosso A.L., Auchincloss A.H., Michael Y.L., 2011, The Urban Built Environment and Mobility in Older Adults: A Comprehensive Review, „Journal of Aging Research”: 10.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4061/2011/816106

Rowiński R., Dąbrowski A., 2012, Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym, [w:] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Teremedia: 531–548.
Google Scholar

Szukalski P., 2010, Starzenie się ludności Łodzi na tle największych miast polskich od początku XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 35: 103–125.
Google Scholar

Wiśniewski S., 2016, Teoretyczna i rzeczywista wewnętrzna dostępność transportowa Łodzi, „Prace i Studia Geograficzne”, 61 (3): 95–108.
Google Scholar

World Population Ageing, 2015, United Nations, New York, http://www.un.org/en/develop-ment/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf (dostęp: 02.01.2017).
Google Scholar

Zrałek M., 2014, Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ludzi starszych, [w:] Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, praca zbiorowa, Wydawnictwo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Katowice: 27–39.
Google Scholar

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Pielesiak, I. (2017). Partycypacja w życiu miasta i przeszkody dla mobilności osób starszych w Łodzi. Space – Society – Economy, (20), 89–107. https://doi.org/10.18778/1733-3180.20.06