Tereny zieleni w gminie miejsko-wiejskiej Stryków i ich wpływ na jakość życia mieszkańców

Autor

  • Iwona Pielesiak Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.03

Słowa kluczowe:

tereny zieleni, jakość życia, gmina miejsko-wiejska, Stryków

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na tereny zieleni w gminie miejsko-wiejskiej na przykładzie gminy Stryków. W pierwszej części opracowania omówiono strukturę rodzajową i rozmieszczenie terenów zieleni, nawiązując do wybranych zagadnień współczesnego rozwoju społeczno-ekonomicznego omawianej jednostki. W dalszej kolejności przedstawiono wyniki wywiadu kwestionariuszowego z 490 mieszkańcami gminy. Omówiono percepcję lokalnych terenów zieleni oraz postrzeganie ich związku z jakością życia w gminie Stryków. Z badań wynika, że respondenci doceniają gminne tereny zieleni, zwłaszcza te, które poprzez bogate zagospodarowanie są dobrze przystosowane do pełnienia funkcji rekreacyjno­-wypoczynkowych. W wywiadach akcentowano także rolę zieleni w kształtowaniu krajobrazu gminy oraz poprawie lokalnych warunków zamieszkania. Jest to o tyle istotne, że badana jednostka terytorialna cechuje się dynamicznym rozwojem społeczno-ekonomicznym i silną ekspansją obiektów budowlanych, w tym wielkopowierzchniowych hal produkcyjnych i magazynowych oraz obiektów infrastruktury technicznej na tereny otwarte. Zjawiska te mogą w efekcie pogorszyć walory gminnego krajobrazu, a przez to – negatywnie wpłynąć na jakość i chęć mieszkania w gminie Stryków.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Andrejczuk W., 2013, Funkcje krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 20: 65–81.
Google Scholar

Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, przeł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Bacior S., 2013, Ocena zmian struktury przestrzennej gospodarstw rolnych spowodowanych przejęciem części gruntów pod pas autostrady na przykładzie autostrady A1, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3 (1): 217–227.
Google Scholar

Baskaya A., Wilson C., Özcan Y., 2004, Wayfinding in an Unfamiliar Environment. Different Spatial Settings of Two Polyclinics, „Environment and Behavior”, 36 (6): 839–867.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0013916504265445

Berny J., Leśniewski M.A., Górski P., 2012, Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, 92: 77–89.
Google Scholar

Bogacka E., 2017, Problematyka badawcza z zakresu poczucia bezpieczeństwa człowieka w przestrzeni miasta, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 27: 141–151.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.27.10

Bożętka B., 2008, Systemy zieleni miejskiej w Polsce – ewolucja i problemy kształtowania, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 22: 49–63.
Google Scholar

Centralny rejestr form ochrony przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl (dostęp: 05.09.2017).
Google Scholar

Chebat J.C., Gélinas-Chebat C., Therrien K., 2005, Lost in a mall – the effects of gender, familiarity with a shopping mall and shopping values on shoppers ’wayfinding proces, „Journal of Business Research”, 58 (11): 1590–1598.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2004.02.006

Czapiński J., 1994, Psychologia szczęścia: przegląd badań i zarys psychologii cebulowej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa.
Google Scholar

Czepkiewicz M., Jankowski P., 2015, Analizy przestrzenne w badaniach nad jakością życia w miastach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1: 101–117.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.6

Dane GUS (BDL), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ (dostęp: 25.09.2017).
Google Scholar

Durecka I., 2017, Parki jako element struktury przestrzennej miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, praca doktorska, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Durecka I., Durecki T., 2015, Wpływ inwestycji z dofinansowaniem unijnym na rozwój przestrzenny w wybranych miastach aglomeracji łódzkiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 19: 149–165.
Google Scholar

Geoportal, http://www.geoportal.gov.pl (dostęp: 27.09.2017).
Google Scholar

Golledge R.G., 1992, Place Recognition and Wayfinding: Making Sense of Space, „Geoforum”, 23 (2): 199–214.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7185(92)90017-X

Kusterka-Jefmańska M., 2014, Metodyka badań subiektywnej jakości życia – wybrane inicjatywy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 333: 81–89.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.333.08

Lechowski Ł., 2013, Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą GIS, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 14: 59–76.
Google Scholar

Myga-Piątek U., 2007, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 19: 101–110.
Google Scholar

Nalewajko J., Pielesiak I., 2009, Cechy środowiska przyrodniczego gminy Stryków oraz jego antropogeniczne przeobrażenia, [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia Miasta i Gminy Stryków, Urząd Miasta – Gminy Stryków & WIST, Łódź.
Google Scholar

Nawojczyk M., 2010, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.
Google Scholar

Piasny J., 1993, Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki jego określania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, LV (2): 73–92.
Google Scholar

Pielesiak I., 2016, Dezintegracja przestrzeni Łodzi w świetle badań społecznych, „Studia Miejskie”, 21: 53–65.
Google Scholar

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego, 2010, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Łódź.
Google Scholar

Rochmińska A., Pielesiak I., Deptuła M., Siwirska M., Musiaka Ł. (red.), 2016, Jakość życia w gminie Stryków. Transport, inwestycje, mieszkalnictwo, rekreacja, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG UŁ, Łódź.
Google Scholar

Ruelle C., Halleux J.-M., Teller J., 2012, Landscape Quality and Brownfield Regeneration: a Community Investigation Approach Inspired by Lanscape Preferences Studies, „Landscape Research”, http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/105876/1/Landscape%20Research%20online.pdf (dostęp: 07.10.2017).
Google Scholar

System Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Strykowie, http://strykow.e-mapa.net/ (dostęp: 27.09.2017).
Google Scholar

Szumacher I., 2011, Funkcje terenów zieleni miejskiej a świadczenia ekosystemów, „Prace i Studia Geograficzne”, 46: 169–176.
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity, Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717.
Google Scholar

Virtudes A., 2016, Benefits of Greenery in a Contemporary City, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/3/032020/pdf (dostęp: 07.10.2017).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/44/3/032020

Wycichowska B., 2008, Zawłaszczanie chronionego krajobrazu kulturowego przez samorządy gminne. Bilans strat na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG”, 10: 368–376.
Google Scholar

Zimnicka A., Czernik L., 2007, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej na przykładzie oddziaływania miasta Szczecin, Wydawnictwo Hogben, Szczecin.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-09-30

Jak cytować

Pielesiak, I. (2017). Tereny zieleni w gminie miejsko-wiejskiej Stryków i ich wpływ na jakość życia mieszkańców. Space – Society – Economy, (21), 51–71. https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.03