Dylematy terminologiczne wokół pojęcia nadużycia w przedsiębiorstwach

Autor

  • Lena Grzesiak Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.3.03

Słowa kluczowe:

nadużycia w przedsiębiorstwach prywatnych, fraudy, oszustwa, przestępstwa, anomia pracownicza

Abstrakt

Z chwilą, gdy pojawiła się działalność gospodarcza, pojawiła się chęć oszukiwania i naginania rzeczywistości w imię własnej korzyści (łac. pro bono sua). Artykuł jest próbą uporządkowania panującego chaosu terminologicznego wokół pojęcia nadużyć (ang. fraud) w przedsiębiorstwach prywatnych poprzez traktowanie nadużyć jako pojęcia parasolowego. Sugestia ta została wysunięta w ramach pracy magisterskiej obronionej w 2015 roku w Katedrze Finansów i Rachunkowości MŚP UŁ. Promotorem była dr A. Skoczylas-Tworek. Zastosowana przeze mnie metoda badawcza to krytyczna analiza obecnego piśmiennictwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Albrecht W. S., Albrecht C., Albrecht C. C., 2008, Current Trends in Fraud and its Detection, „Information Security Journal: A Global Perspective”, vol. 17, issue 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/19393550801934331

Aluchna M., 2008, Oszustwa korporacyjne (część I): geneza, skala i zagrożenia, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, z. 86, SGH, Warszawa.
Google Scholar

Appelbaum R. P., Chambliss W. J., 1997, Sociology: A Brief Introduction, Wydawnictwo Longman, New York.
Google Scholar

Bela A., Bolesławska E., 2005, Oszustwa finansowe. Podręcznik dla audytora, Biblioteka audytora, Infoaudit, Warszawa.
Google Scholar

Bereśniewicz M., Kuchenbeker J., 2012, Jak zbudować korporacje odporna na nadużycia?, „Przegląd antykorupcyjny. Czasopismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego”, nr 1(2).
Google Scholar

Croall H., 2001, Understanding White Collar Crime, Filadelfia.
Google Scholar

Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, tłumaczenie na język polski, data tłumaczenia – grudzień 2012, The IIA.
Google Scholar

Edelhertz H., 1970, The Nature, Impact and Prosecution of White-Collar’ Crime, National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, U.S. Department of Justice Law Enforcement Assistance Administration.
Google Scholar

Flostoiu S., 2012, The Relationship Between Internal Audit and Fraud, „Biuletin Stiintific” 2012, vol. 17 (June).
Google Scholar

Friedrichs D. O., 2002, Occupational Crime, Occupational Deviance and Workplace Crime. Sorting out the Difference, „Criminal Justice”, vol. 2(3), Londyn.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/17488958020020030101

Giese J., 1980, White-Collar-Crime and Blue-Collar-Crime, Ludwig-Maximilians Universitaet, Munchen.
Google Scholar

Górniok O., 1995, Przestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Grabarczyk G., 2002, Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
Google Scholar

Hollinger R. C., Clark J. P., 1983, Theft by Employees, Lexington Books, Lexington.
Google Scholar

Iyer N., Samociuk M., 2007, Spacer po linie. Opowieść o defraudacji i korupcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Jasiński W., 2013, Nadużycia w przedsiębiorstwie – przeciwdziałanie i wykrywanie, Poltext, Warszawa.
Google Scholar

Kraciuk J., 2012, Przestępstwa gospodarcze w przedsiębiorstwach i sposoby ich przeciwdziałania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 51.
Google Scholar

Maj M., Ambroziak D., 2013, Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Google Scholar

Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 240: Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotyczących oszustw.
Google Scholar

Napierała H., 2005, Społeczna percepcja zjawiska przestępczości „białych kołnierzyków”, [w:] J. Sójka (red.), Etyka biznesu po „Enronie”, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
Google Scholar

Nyc M., 2008, Przestępstwa białych kołnierzyków jako zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa, „Bezpieczeństwo”, nr 1/2.
Google Scholar

Pauch D., 2010, Nadużycia jako niedoceniane zagrożenie przedsiębiorstw, [w:] Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami, „Zeszyty Naukowe nr 585: Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 50.
Google Scholar

Pauch D., 2012, Ryzyko nadużyć w przedsiębiorstwach w świetle badań, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 2, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Google Scholar

Rossi E., 2012, Five Tips to Reduce the Risk of Internal Fraud: Keeping Controls Current, „The CPA Journal”, vol. 10.
Google Scholar

Schmitt R., 1958, Strafrechtlichemassnahmen gegen Verbände, Stuttgart.
Google Scholar

Słowniczek Terminów Rewizji Finansowej, http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/Polish_GuidetoUsingISAs_Glossary.pdf
Google Scholar

Świda W., 1982, Prawo karne, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, DzU 1971, nr 12 , poz. 114 z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, DzU 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.
Google Scholar

Wells J. T., 2006, Nadużycia w firmach, vademecum zapobieganie i wykrywanie, LexisNexis, Warszawa.
Google Scholar

Zikmund P., 2008, 4 steps to a Successful Fraud Risk Assessment, „Internal Auditor”, vol. 2.
Google Scholar

[www1] http://sjp.pwn.pl/sjp/uchybienie;2531911.html
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Grzesiak, L. (2016). Dylematy terminologiczne wokół pojęcia nadużycia w przedsiębiorstwach. Finanse I Prawo Finansowe, 3(3), 21–34. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.3.03

Numer

Dział

Artykuł

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>