Wpływ formuły in-house na efektywność zamówień udzielanych przez administrację samorządową

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.09

Słowa kluczowe:

zamówienia publiczne, klauzule społeczne, zamówienia in-house

Abstrakt

W roku 2017 krajowy systemu zamówień publicznych został wzbogacony o nową formułę poszerzającą wachlarz wyłączeń ustawowych, określaną jako zamówienia in-house. Jest to nowa przesłanka upoważniająca do odstąpienia zamawiającego od zastosowania procedur przetargowych określonych prawem. Umożliwia ona zachowanie monopolu wykonawcy w obszarze zamówień udzielanych przez podmiot, który sprawuje nad nim kontrolę. Z uwagi na specyfikę formuły, która tworzy quasi zmonopolizowany rynek, przeprowadzono badanie w celu zidentyfikowania zmian konkurencyjności i efektywności udzielanych zamówień. Z uwagi na strukturę udzielanych zamówień w formule in-house, skoncentrowano się na usługach odbioru i zagospodarowania odpadów. Zidentyfikowano zmiany na rynku badanych usług, które wywołało zastosowanie formuły. W pracy zastosowano podejście badawcze oparte na danych ilościowych publikowanych w systemie zamówień publicznych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Andała-Stępkowska J., Bereszko W., 2018, Prawo zamówień publicznych w praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Brańko B., 2017, Zamówienia in-house w polskiej ustawie Prawo zamówień publicznych, UZP, Warszawa.
Google Scholar

Domański Cz., 1990, Testy statystyczne, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Murray J.G., 2009, Improving the validity of public procurement research, „International Journal of Public Sector Management”, vol. 22(2).
Google Scholar

NIK, https://www.nik.gov.pl.
Google Scholar

Nowicki J.E., 2018, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Nowicki P., 2013, Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych, PARP, Warszawa.
Google Scholar

Pokrzywniak J., Baehr J., Kwieciński T., 2006, Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych, UZP, Warszawa–Katowice.
Google Scholar

Saussier S., Valbonesi P., 2018, Public Procurement – new theoretical and empirical developments, „Economia e Politica Industriale”, vol. 45.
Google Scholar

Szymańska A., Szymański J., 2019, Efektywność zamówień publicznych na ubezpieczenia realizowanych przez gminy w Polsce w latach 2016-2018, [w:] I. Kwiecień, P. Kowalczyk-Rólczyńska, Ubezpieczenia. Wyzwania rynku, C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Szymański J., 2016, Aukcja elektroniczna w zamówieniach publicznych udzielanych przez publiczną służbę zdrowia, „Annales H – Oeconomia”, vol. L(4).
Google Scholar

UZP, 2017, Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r.
Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.
Google Scholar

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1828 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. 2019, poz. 2450.
Google Scholar

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 2019, poz. 2010.
Google Scholar

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 1020.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2019, poz. 1843.
Google Scholar

[www1] www.energystar.gov [dostęp 18.03.2020].
Google Scholar

[www2] www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stosowaniu-klauzul-spolecznych-w-nbsp-zamowie-niach-publicznych.html [dostęp 8.02.2020].
Google Scholar

[www3] www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamo-wienia/przydatne-informacje/klauzule-spoleczne [dostęp 15.02.2020].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Szymański, J. . (2020). Wpływ formuły in-house na efektywność zamówień udzielanych przez administrację samorządową. Finanse I Prawo Finansowe, 2(26), 129–144. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.09

Numer

Dział

Artykuł