Dzieło jako proces. Wokół spójności tekstów Tadeusza Różewicza

Autor

  • Marta Bukowiecka Instytut Badań Literackich PAN

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.06.08

Słowa kluczowe:

Tadeusz Różewicz, spójność tekstu literackiego, proces twórczy, recykling literacki

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie twórczości Tadeusza Różewicza, rozpatrywanej ze względu na zagadnienie spójności tekstu. Utwory Różewicza sprawiają wrażenie otwartych w tym sensie, że nie zamykają się w jednej formie, którą można by uznać za ostateczną, ale wciąż ewoluują, publikowane w kolejnych tomikach lub w dwóch równolegle drukowanych wersjach, rękopiśmiennej i sprawiającej wrażenie ostatecznej. Autor wykracza w swojej twórczości poza ramy gatunków literackich czy stylu artystycznego, a także poza sferę tekstu, którą można zidentyfikować z jego głosem, i twórczo wykorzystuje elementy gotowych wypowiedzi użytkowych. Pozwala to wskazać w jego twórczości dominację dwu strategii tekstotwórczych: eksponowaniu procesualności tworzenia i literackiego recyklingu polegającego na eksperymentalnym przetwarzaniu języka nieartystycznego. Utwory Różewicza, pozornie otwarte, labilne i nietrwałe, w istocie tworzą jednak całościową i spójną koncepcję literackości. Trudno ją uchwycić w analizie pojedynczego utworu czy nawet całego tomiku, tę właściwość pisarstwa Różewicza ujawnia całościowe spojrzenie na jego dorobek. Znaczenia w jego utworach formują się nie tyle w obrębie pojedynczego tekstu, ile między różnymi jego wariantami, a więc znaczące są tu i teksty, i łączące je relacje. Otwierając kompozycję swoich utworów, Różewicz projektuje lekturę wielokierunkową, skontekstualizowaną, równoległą i zespajającą rozproszone w całym dorobku wersje utworu w jedną złożoną całość. Sankcjonuje tym samym swój otwarty warsztat pracy nad tekstem jako metaliteracki problem, przedmiot reprezentacji i zarazem integralny składnik utworu literackiego, a samo dzieło traktuje jako dynamiczny proces, a nie strukturę zamkniętą w scalających utwór formach. Teoretycznym punktem odniesienia moich rozważań jest koncepcja zamiennika gatunkowego Kazimierza Wyki, koncepcje spójności tekstu Marii Renaty Mayenowej i Włodzimierza Boleckiego oraz założenia krytyki genetycznej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Marta Bukowiecka - Instytut Badań Literackich PAN

Marta Bukowiecka – doktorantka w Instytucie Badań Literackich PAN, sekretarz redakcji „Tekstów Drugich”. Pracuje nad doktoratem o przetwarzaniu form nieliterackich w literaturze polskiej po 1956 roku, interesuje się literaturą XX i XXI wieku, modernizmem i awangardą.

Bibliografia

Biasi P.M. de, Genetyka tekstów, przeł. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.
Google Scholar

Bolecki W., Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 1998.
Google Scholar

Bolecki W., Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją, [w:] Teoretycznoliterackie tematy i problemy, red. J. Sławiński, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1986.
Google Scholar

Bukowiecka M., „Tarcza z pajęczyny” z daleka i z bliska. Intertekstualność kolażu literackiego, [w:] Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi, red. Z. Łapiński, A. Nasiłowska, Warszawa 2016.
Google Scholar

Jaworski S., „Piszę, więc jestem”. O procesie twórczym w literaturze, Kraków 1993.
Google Scholar

Kunz T., Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury, Kraków 2005.
Google Scholar

Mitosek Z., Krytyka genetyczna, [w:] Z Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1995.
Google Scholar

Prussak M., „Robigus zjada żelazny nożyk”, „Teksty Drugie” 2014, nr 3, s. 61.
Google Scholar

Różewicz T., Dramat. Utwory zebrane, Wrocław 2005.
Google Scholar

Różewicz T., Kup kota w worku (work in progress), Wrocław 2008.
Google Scholar

Różewicz T., Poezja. Utwory zebrane, Wrocław 2006.
Google Scholar

Różewicz T., Proza. Utwory zebrane, Wrocław 2003.
Google Scholar

Różewicz T., To i owo, Wrocław 2012.
Google Scholar

Różewicz T., Zawsze fragment, Wrocław 1996.
Google Scholar

Różewicz T., Zawsze fragment. Recycling, Wrocław 1998.
Google Scholar

Skrendo A., Przodem Różewicz, Warszawa 2012.
Google Scholar

Skrendo A., Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002.
Google Scholar

Wyka K., Problem zamiennika gatunkowego, [w:] K. Wyka, Różewicz parokrotnie, oprac. M. Wyka, Warszawa 1977.
Google Scholar

Wysłouch S., Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Bukowiecka, M. (2017). Dzieło jako proces. Wokół spójności tekstów Tadeusza Różewicza. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (6), 161–182. https://doi.org/10.18778/2299-7458.06.08

Numer

Dział

Czytanie z perspektywy