Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Autor oświadcza, że Utwór stanowi dzieło oryginalne i że przysługują mu doń prawa autorskie, zarówno osobiste, jak i majątkowe.
 • Autor oświadcza, że Utwór nie zawiera treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste innych osób i że nie są znane mu żadne okoliczności, które mogłyby narazić Uniwersytet na odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu wydania lub rozpowszechnienia Utworu.
 • Autor przyjmuje do wiadomości, że w razie złożenie nieprawdziwych oświadczeń, poniesie odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uniwersytet Łódzki.
 • Autor udziela Uniwersytetowi Łódzkiemu reprezentowanemu przez Wydawnictwo UŁ niewyłącznej licencji do korzystania z praw majątkowych autorskich do Utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także w otwartym dostępie, w tym także na zasadach licencji Creative Commons. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji.
 • Licencja jest nieograniczona pod względem terytorialnym i jest udzielana na okres 70 (siedemdziesięciu) lat.
 • W związku z realizacją polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytet Łódzki korzysta z upoważnienia Autora do deponowania Utworu w Repozytorium UŁ i innych platformach dystrybucyjnych, zaś Autor zobowiązuje się do niekorzystania z wypowiedzenia umowy licencyjnej przez cały okres jej trwania.
 • Autorowi nie przysługuje wynagrodzenie za stworzenie Utworu, jego dostarczenie do Wydawnictwa a także za udzielenie licencji praw. Strony zgodnie ustalają, że Autor otrzyma egzemplarz autorski w postaci pliku PDF do druku, zawierającego wyłącznie tę część Utworu, co do której Autorowi przysługują osobiste prawa autorskie.

Wytyczne dla autorów

Uprzejmie prosimy o przesyłanie artykułów o objętości do 20 000 znaków w formacie .doc lub rtf. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (800-1000 znaków ze spacjami) oraz notę biograficzną przygotowaną według wzoru. Prosimy również o podanie danych kontaktowych, w tym adresu do korespondencji.

Zasady przygotowania tekstu

 1. Wielkość i rodzaj czcionki: 12 p. / Times New Roman.
 2. Interlinia tekstu głównego: 1,5.
 3. Cytaty: z wcięciem obustronnym, wielkość czcionki 11 p., odległość od tekstu głównego (za nim i przed nim) – interlinia 1,5.
 4. Przypisy: wielkość czcionki 11 p., interlinia 1.
 5. Numeracja stron: w prawym dolnym rogu.
 6. Zasady sporządzania przypisów:
  1. Terminologia w języku polskim: Tenże, Taż, Tamże.
  2. Skróty: Zob., Por., Oprac., Red., Przeł., Tłum.
  3. Interpunkcja: system „przecinkowy”
   – Przykład opisu wydawnictwa zwartego:
   S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Kraków–Wrocław 1983.
   – Przykład opisu tekstu w wydawnictwie zwartym:
   Cz. Miłosz, Teodor Bujnicki, [w:] tenże, Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985, s. 153.
   – Przykład opisu tekstu w książce zbiorowej:
   A. Kulawik, Ars versificandi Teodora Bujnickiego,[w:] Poezja i poeci w Wilnie lat 1920–1940. Studia, red. T. Bujnicki, K. Biedrzycki, Kraków 2003, s. 137.
   – Przykład opisu tekstu w wydawnictwie wielotomowym opracowanym przez jedną osobę:
   K. Brodziński, O satyrze, [w:] tenże, Pisma estetyczno-krytyczne, oprac. Z.J. Nowak, t.1. Wrocław 1964, s. 223.
   – Przykład opisu tekstu w wydawnictwie wielotomowym, w którym każdy tom opracowany jest przez inną osobę:
   Promieniści czyli Przyjaciele Pożytecznej Zabawy, [w:] Materiały do historii Towarzystwa Filomatów, t. 3, oprac. S. Pietraszkiewiczówna, Kraków 1934, s. 184.
   – Przykład opisu tekstu w wydawnictwie ciągłym:
   P. Winczer, Element zabawowy w poezji awangardowej. (Na przykładzie czeskiego poetyzmu), „Teksty” 1976, nr 1, s. 13–34.
  4. Notacja przypisu w wypadku powtórzenia pozycji bibliograficznej przedzielonej innymi źródłami (przykład został wytłuszczony):
   Cz. Miłosz, Teodor Bujnicki, [w:] tenże, Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985, s. 153–175.
   P. Winczer, Element zabawowy w poezji awangardowej, „Teksty” 1976, nr 1, s. 13.
   Cz. Miłosz, Teodor Bujnicki…, s. 88.
 7. Wyrazy obce, nieprzyswojone — kursywa, bez cudzysłowu.
 8. Kolejność cudzysłowów: „Lalalalala «cytat w cytacie»” . Wstawiamy cudzysłowy wybrane z symboli, a nie z klawiatury.
 9. Nie usuwamy wiszących spójników.
 10. W tekście nie wstawiamy twardych spacji (ctrl+shift+spacja) oraz miękkich enterów (shift+enter).
 11. Jeśli nazwisko pojawia się w tekście po raz pierwszy, należy podać je z imieniem.
 12. Usuwamy podwójne spacje.
 13. Wcięcie akapitowe (1 cm) ustawiamy w zakładce Akapit, a nie za pomocą tabulatorów.
 14. Wstawiamy znak wielokropka (skrót: Ctrl + Alt + . lub z symboli), a nie trzy kropki z klawiatury.

„Czytanie Literatury” – nota biograficzna Autora

 1. Imię i nazwisko Autora.
 2. Nazwa instytucji, z którą (lub z którymi) Autor związany jest (był) zawodowo (badawczo, twórczo).
 3. Główne nurty zainteresowań badawczych Autora.
 4. Najważniejsze publikacje Autora (tytuł, rok wydania).
 5. Adres mailowy (jeśli Autor wyraża zgodę, by ten adres opublikować wraz z notką biograficzną).