Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury <div style="text-align: justify;"> <p><em>Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze</em> to rocznik Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo publikuje artykuły, recenzje, wywiady, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące literatury polskiej i powszechnej oraz zagadnienia czytelnictwa.</p> <p> </p> </div> Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl-PL Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze 2299-7458 Zgoła znający się na swym rzemieśle poeta. Recenzja książki Małgorzaty Mieszek, Twórczość dramatopisarska Jana Bielskiego SJ (1714–1768), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/14334 <p>Recenzja jest omówieniem – prezentacją monografii Małgorzaty Mieszek poświęconej dramaturgii Jana Bielskiego, postaci ważnej dla jezuickiej sztuki dramatopisarskiej XVIII wieku. Uchodził on już w oczach współczesnych (Jan Daniel Janocki, Józef Andrzej Załuski) za czołowego reprezentanta zreformowanego dramatu, także za odnowiciela klasycznej łaciny, a jednocześnie zwolennika języka polskiego w teatrze szkolnym.</p> <p>Książka Mieszek obejmuje ponadto problematykę funkcjonowania teatru jezuickiego w Rzeczypospolitej XVIII wieku.</p> Witold Wojtowicz Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 203 216 10.18778/2299-7458.12.14 Dać się porwać archiwum. Recenzja książki Lucyny Marzec, Papiery po Iłłakowiczównie. Archiwum jako przedmiot badań, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21546 <p>Autor, recenzując książkę Lucyny Marzec, <em>Papiery po Iłłakowiczównie. Archiwum jako przedmiot badań</em>, podkreśla jej innowacyjność oraz sprawne połączenie praktyki i teorii badania archiwum na przykładzie konkretnego przypadku (archiwum Kazimiery Iłłakowiczówny), który generował szereg pytań, wątpliwości oraz koncyliacyjnych rozwiązań. Okażą się one pomocne przyszłym eksploratorom próbującym mierzyć się z archiwaliami pisarek i pisarzy. Marzec z pietyzmem rekonstruuje biografię autorki <em>Szeptem</em> oraz własne przygody wiążące się z koniecznością długotrwałego obcowania z archiwum i jego zawartością. Książka badaczki sytuuje się na przecięciu badań (auto)biograficznych i archiwalnych, dlatego konieczne było obudowanie rozważań nad spuścizną poetki ramą teoretyczną, która uwzględniałaby zarówno praktyki archiwizacyjne i możliwe scenariusze zachowań wobec tajemnic, autokorekt poetki, jak również praktyki autobiograficzne, które z rozmysłem stosowała Iłłakowiczówna, by utrwalić określony wizerunek. Autor recenzji komentuje nie tylko sposób, w jaki Marzec bada tytułowe „papiery”, lecz również liczne komentarze dotyczące warunków, jakie należy spełnić, by zadanie pisania biografii powiodło się. Książka Marzec może być wzorem dla kolejnych badaczek i badaczy oraz interesującą propozycją biografii pisanej z wnętrza archiwum, składającej się z wątków ogniskujących się wokół wszystkich działań pisarki należącej do kanonu literatury XX wieku.</p> Andrzej Juchniewicz Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-02-09 2024-02-09 12 217 235 10.18778/2299-7458.12.15 O jednym odczytaniu Song of Solomon https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/18476 <p>Przedmiotem analizy w niniejszym artykule będą dwa powiązane z sobą teksty: wydana w 1977 roku powieść Toni Morrison <em>Song of Solomon</em> i poświęcony jej artykuł Ewy Łuczak zatytułowany <em>Powrót do domu w „Pieśni Salomonowej”: nostalgia a budowanie tożsamości</em>. Część moich rozważań chciałabym poświęcić przyjrzeniu się tekstowi Łuczak, dla którego punktem wyjścia są obecne w powieści konteksty polityczne i społeczne. <em>Song of Solomon</em> zostaje w nim zanalizowana w kontekście „dyskursu domu” obecnego w twórczości Morrison, oraz poprzez kategorię nostalgii. W moim artykule chciałabym zwrócić uwagę na inne możliwe interpretacje tekstu noblistki, uzupełniając tym samym interpretację, którą proponuje Ewa Łuczak o nowe konteksty. Kategorię nostalgii proponuję zastąpić odczytaniem <em>Song of Solomon</em> w świetle jednego z najważniejszych mitów diaspory afrykańskiej, wokół którego ustrukturyzowana jest cała powieść – mitu Flying Africans, któremu w tekście Łuczak poświęcone zostało zaledwie jedno zdanie. Mimo iż niniejszy artykuł zawiera pewne elementy polemiczne, chciałabym, aby stanowił przede wszystkim interesujący punkt wyjścia do szerszej dyskusji na temat kulturowej hegemonii zachodnich odczytań tekstów z kręgu literatury postkolonialnej.</p> Elżbieta Binczycka-Gacek Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-02-09 2024-02-09 12 171 185 10.18778/2299-7458.12.12 Sielanka – dualizm – katastrofa. O związku tytułowego bohatera Cierpień młodego Wertera J. W. Goethego z naturą https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/17585 <p>Artykuł poświęcony jest lekturze powieści J. W. Goethego <em>Cierpienia młodego Wertera</em> pod kątem relacji tytułowego bohatera z naturą. W chronologicznej analizie <em>nature writing</em> Wertera w listach do Wilhelma uwzględnione zostały jego przeżycia, postawy, uczucia i reakcje związane ze światem natury, ich wpływ na jego poglądy, a także związki między indywidualizmem i pozycją społeczną Wertera a jego ekologiczną świadomością. Werter postrzega naturę albo jako obiekt estetyczny i źródło autentyczności oraz wolności, albo jako niszczycielską siłę zagrażającą człowiekowi. Z tej perspektywy okazuje się, że źródłem problemów i tragicznego końca bohatera jest jego nieumiejętność objęcia świadomością pełni natury, przemożny wpływ dualistycznego poglądu, który każe mu odbierać naturę jako radykalnie korzystną i dobroczynną lub pochłaniającą, poddającą wszystko rozkładowi.</p> Beata Kornatowska Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 187 200 10.18778/2299-7458.12.13 Sąsiedzkie wizyty Mikołaja Reja w Wereszczynie i ich historycznoliterackie reperkusje https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21499 <p>W 1585 roku w Krakowie z drukarni Andrzeja Piotrkowczyka (zm. 1620) wyszło pięć utworów Józefa Wereszczyńskiego (po 1531–1598), złożonych w jeden fascykuł i objętych wspólną paginacją, acz samodzielnych typograficznie. Jednym z nich był <em>Gościniec pewny niepomiernym moczygębom a omierzłym wydmikuflom świata tego do prawdziwego obaczenia a zbytków swych pohamowania z Pisma świętego i z rozmaitych autorów zebrany i wydany</em>, w którym został zawarty <em>Żywot Rejów</em>, czyli opis wizyt Mikołaja Reja (1505–1569) w „ojczystym gnieździe” autora. Ów <em>Żywot Rejów</em>, będący karykaturą Nagłowiczanina – pijaka i obżartucha – jest obecnie najbardziej znanym fragmentem z całego piśmienniczego dorobku Wereszczyńskiego.</p> <p>W artykule podjęto próbę odtworzenia dziejów „odkrycia” wspomnianego passusu, wskazania roli, jaką odegrał on w sposobie wartościowania postawy moralnej i literackiego dorobku Reja w stuleciu XIX, oraz prześledzenia nieustającej popularności <em>Żywota Rejowego</em> w wiekach XX i XXI.</p> Anna Sitkowa Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 13 28 10.18778/2299-7458.12.02 Przyległość i płynność – ekspresje sąsiedztwa w pismach Kraszewskiego i Stempowskiego z kraju nad Dniestrem https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/15891 <p>W artykule poddano analizie pisarskie ekspresje sąsiedztwa nad Dniestrem zawarte we fragmentach <em>Wspomnień Odessy, Jedysanu i Budżaku</em>. <em>Dzienniku przejażdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września</em> (1845–1846) Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz w eseju Jerzego Stempowskiego <em>W dolinie Dniestru</em> (1941). Najwięcej uwagi poświęcono rozmaitym formom przyległości obecnych w topografii brzegów Dniestru – środkowego w szkicu Hostowca oraz dolnego, otoczonego limanem, w dzienniku Kraszewskiego. Płynności języków używanych przez reprezentantów różnych grup etnicznych i warstw społecznych zamieszkujących oba brzegi Dniestru, a także wielości wyznań religijnych – tego dotyczy środkowa partia artykułu. W ogniwie trzecim postawiono tezę o próbach uchylenia dominacji historii przez obu pisarzy i wskazano na silną skłonność obu do operowania motywem ruiny. Sąsiedztwo pasjonuje zarówno pisarza dziewiętnasto-, jak i dwudziestowiecznego. Obaj twórcy osiągają także efekt przyległości i płynności w ramach kompozycji i stylu swoich wypowiedzi.</p> Jerzy Borowczyk Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 29 51 10.18778/2299-7458.12.03 Dialektyka wróg–rodzina. O Sąsiadach Józefa Ignacego Kraszewskiego i Marii Sadowskiej https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21500 <p>Powieści Marii Sadowskiej <em>Sąsiedzi</em> (1874) oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego <em>Sąsiedzi</em> (1878) podejmują ten sam temat. Opisują spory między sąsiadami – szlachtą. Granice posiadłości ziemskich generowały ostre konflikty. Sąsiad był wrogiem. Sąsiedzi się nienawidzili, ale ich dzieci się kochały. Młoda generacja przemienia dawnych wrogów w rodzinę, co jest zapowiedzią dobrej przyszłości. Takie obrazy są metonimią sytuacji politycznej Polski. Autorzy przedstawiają w powieściach program solidaryzmu jako podstawę bytu narodu.</p> Tadeusz Budrewicz Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 53 67 10.18778/2299-7458.12.04 Polska, Imperium Osmańskie i Wschód w pismach Michała Czajkowskiego: Dziwne życia Polaków i Polek oraz Moje wspomnienia o wojnie 1854 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/16535 <p>Artykuł dotyczy wspomnień i listów Michała Czajkowskiego, jednego z głównych przedstawicieli Polonii w Imperium Osmańskim oraz autora ciekawych, syntetycznych koncepcji historiozoficznych. Mój artykuł skupia się na problematyce palimpsestowej tożsamości Czajkowskiego (polskiej, kozackiej, tureckiej oraz wschodniej w ogólności) oraz na doktrynie walki o niepodległość, która wyłania się z pism tego emigranta. W artykule poruszone zostają też kwestie mitologizacji historii, rola relacji polsko-tureckich w okresie wojny krymskiej oraz specyfika polskiej odmiany romantycznego orientalizmu. Jest to w końcu próba wstępnego rozpoznania polskiej historiozofii związanej z sąsiedztwem oraz politycznym zbliżeniem z Imperium Osmańskim, która jest ciekawym i wartym dalszych analiz rozdziałem polskiej myśli doby romantyzmu.</p> Adrian Sadowski Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 69 82 10.18778/2299-7458.12.05 Oikologiczna lektura Kamienicy za Ostrą Bramą Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/16322 <p>W artykule podjęta została interpretacja zapomnianej powieści regionalnej Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej <em>Kamienica za Ostrą Bramą </em>(1928). Kluczem otwierającym tekst jest potraktowana swobodnie, ale funkcjonalnie refleksja oikologiczna. Mieszkańców tytułowej kamienicy, którzy zamieszkują w niej tymczasowo, łączy bowiem myśl o własnym Domu – utraconym lub upragnionym, w każdym z tych przypadków idealizowanym.</p> <p>Kamienica „murawiewowskiego” prałata, niegdysiejszego właściciela kamienicy, którego zjawa straszy lokatorów, jest rodzajem miniatury Wilna, a światopogląd jej obecnych przejściowych mieszkańców synekdochą mentalności ludzi z północnych Kresów, ludzi zmęczonych czasem zaborowym, po wojnie owładniętych marazmem i poddających się rugowaniu przez Innych. Powieść była wyrazem obaw pisarki o losy tych terenów w związku ze społeczno-polityczną sytuacją w okresie międzywojennym.</p> <p>Kamienica „murawiewowskiego” prałata, niegdysiejszego właściciela kamienicy, którego zjawa straszy lokatorów, jest rodzajem miniatury Wilna, a światopogląd jej obecnych przejściowych mieszkańców synekdochą mentalności ludzi z północnych Kresów, ludzi zmęczonych czasem zaborowym, po wojnie owładniętych marazmem i poddających się rugowaniu przez Innych. Powieść była wyrazem obaw pisarki o losy tych terenów w związku ze społeczno-polityczną sytuacją w okresie międzywojennym.</p> Dorota Samborska-Kukuć Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 83 93 10.18778/2299-7458.12.06 Elbing vs. Elbląg. Od spornych ziem do reprezentacji dekolonialnych https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21501 <p>Zmiany terytorialne po II wojnie światowej pociągnęły za sobą istotne zmiany demograficzne: w Elblągu wysiedlono Niemców, a osiedlono Polaków z dawnych ziem wschodnich. Nie tylko narodowa, ale i prywatna historia musiała być tworzona od podstaw. Poprzez badanie różnych rodzajów tekstów i map (wspomnienia, przewodniki turystyczne, literatura, wystawy), w artykule przeanalizowano rozbieżne narracje o mieście i sąsiedztwie z niemieckiej i polskiej perspektywy. Oprócz analizy głównych motywów i strategii narracyjnych, które opierają się na miejskiej wizualizacji pamięci, artykuł kwestionuje popularne pojęcie palimpsestu na rzecz dekolonialnej perspektywy przestrzeni miejskiej. Odpowiedź na pytanie o to, jak wyobrazić sobie miasto poza koncepcjami narodowymi, może stymulować ponowne rozważania na temat hierarchicznych struktur miast.</p> Elisa-Maria Hiemer Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 95 113 10.18778/2299-7458.12.07 Granica, wojna i miłość w prozie Birutė Jonuškaitė https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21503 <p>Birutė Jonuškaitė, litewska pisarka urodzona i wychowana w powiecie sejneńskim w Polsce, stała się w literaturze litewskiej jedną z najbardziej konsekwentnych autorek opowiadających prawdziwe historie o sąsiedztwie. Po studiach na Uniwersytecie Wileńskim Jonuškaitė pozostała w Wilnie. We wszystkich swoich powieściach opowiada o życiu diaspory litewskiej na ziemiach polskich. W ostatnich utworach, <em>Maranta </em>(2015) i <em>Maestro </em>(2019), tworzy swoisty epos literacki o historycznych związkach między rodzinami litewskimi i polskimi. Związki te rodzą się na litewskiej prowincji, na początku wieku, w miejscu, w którym zbiegają się granice kilku państw, a następnie w ciągu dziesięcioleci rozszerzają się na drogi i stolice Europy i świata. W tych powieściach, dotyczących problemów ogólnoludzkich, granica i pogranicze stają się istotnym problematycznym punktem orientacyjnym.</p> Audinga Peluritytė-Tikuišienė Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 115 129 10.18778/2299-7458.12.08 Sąsiad Noego. Wokół najnowszego tomu poezji Tomasza Łychowskiego https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/16357 <p>Tekst stanowi próbę zastosowania kategorii „sąsiedztwa” do interpretacji wierszy zgromadzonych w najnowszym tomie poezji Tomasza Łychowskiego zatytułowanym <em>Arka Noego</em>. Ten mieszkający i tworzący w Brazylii poeta pochodzenia polskiego od lat podejmuje w swej twórczości wątki związane z emigracją, przekraczaniem granic geograficznych, kulturowych, językowych. Odgrywają one istotną rolę także w analizowanym tomie. Scalająca, jednocząca, głęboko humanistyczna postawa prezentowana przez Łychowskiego zdaje się w tym tomie dobrze krystalizować w kategorii sąsiedztwa właśnie, nawet jeśli rozumiana ona być musi metaforycznie.</p> Magdalena Bąk Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 131 142 10.18778/2299-7458.12.09 Sąsiad sąsiadowi wilkiem. Motyw sąsiedztwa w prozie Michela Houellebecqa https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/16738 <p>Inność, obcość, wymóg sąsiadowania ze wszystkim, co nie moje – to główne tematy powieści Michela Houellebecqa. Główny bohater wykreowany przez francuskiego pisarza jest nihilistą, który nie potrafi utożsamić się z niczym, nawet z samym sobą, a każdy kontakt z innością budzi jego lęk, sprzeciw i agresję. Przykre i nieznośne sąsiedztwo innych pozwala mu jednak definiować siebie: w <em>Uległości </em>definiuje się w kontrze do tradycji muzułmańskiej, w <em>Serotoninie </em>pogardza Holendrami i własną azjatycką narzeczoną, w <em>Unicestwianiu </em>jako mięsożerca prowadzi walki o zawartość domowej lodówki. Sąsiedztwo wzmaga u niego poczucie samotności, a obserwowanie innych kultur, narodów, tradycji, przyzwyczajeń prowadzi do jednej, gorzkiej refleksji – nie należę nigdzie, dlatego jestem zupełnie sam. Jakim sąsiadem może być mizantrop totalny? I dlaczego Houellebecq w epoce otwartości, tolerancji, pochwały piękna i samodoskonalenia się wybrał właśnie ten rodzaj autokreacji?</p> Kinga Strzelecka-Pilch Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 143 155 10.18778/2299-7458.12.10 Konstrukty cywilizacji i metafizyka transfiguracji w twórczości Romany Kaszczyc https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/15721 <p>W twórczości Romany Kaszczyc – artystki przyrody, pogranicza, peryferii, ziemi zachodniopomorskiej i lubuskiej, Puszczy Barlineckiej – w perspektywie sąsiedztwa, współzależności i różnorodności, status granicy traci swoje ontologiczne znaczenie. Puszcza trwa, niezależnie od umownych granic wyznaczonych na administracyjnej mapie Polski. Jednocześnie warto zadać pytanie, czy kultura staje się – powiększającą zachłannie swoje terytorium – sąsiadką natury, a może jej ciemiężycielką? Barlinecka Roma kreuje w swojej twórczości świat, w którym schematy i role społeczne stają się więzieniem. Natomiast w oczach artystki współistniejąca binarność nocy i dnia, mroku i jasności, życia i śmierci jest metafizyczna. Czy zatem granica byłaby transcendentna, epistemologicznie wydarzająca się oraz niezależna od człowieka? Chciałabym przede wszystkim nie tylko przedstawić zasługującą na upamiętnienie artystkę, która świadomie wybrała życie na terenach pogranicza, ale i przyjrzeć się granicy samej w sobie, w jaki sposób wytwarzają się i konstytuują antagonizmy między kulturą i naturą, centrum i peryferiami, światowym uznaniem i regionalnością.</p> <p>Głównym moim celem badawczym jest natomiast stworzenie interpretacji wybranych tekstów kultury Romany Kaszczyc w świetle rozważań semantycznego doświadczenia pogranicza. Krytyczne opracowanie dzieł literackich i plastycznych przedstawię w perspektywie neoregionalnej oraz ekokrytycznej. Interpretacje staną się jednocześnie pre-tekstem do rozważań związanych z problematyką sąsiedztwa, granicy oraz ekocydu. Inspiracje badawcze czerpać będę z dorobku naukowego m.in. Julii Fiedorczuk, Aleksandry Ubertowskiej, Tatiany Czerskiej, Elżbiety Rybickiej.</p> Wiktoria Chojnacka Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2024-02-09 2024-02-09 12 157 168 10.18778/2299-7458.12.11 Wstęp https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21504 Maria Berkan-Jabłońska Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 7 9 10.18778/2299-7458.12.01 Powrót https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21548 Samy Katz Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-09 2024-02-09 12 239 245 10.18778/2299-7458.12.16