https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/issue/feed Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze 2024-01-26T16:26:27+01:00 Redakcja "Czytania Literatury" anita.jarzyna@uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <p><em>Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze</em> to rocznik Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo publikuje artykuły, recenzje, wywiady, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące literatury polskiej i powszechnej oraz zagadnienia czytelnictwa.</p> <p> </p> </div> https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/14334 Zgoła znający się na swym rzemieśle poeta. Recenzja książki Małgorzaty Mieszek, Twórczość dramatopisarska Jana Bielskiego SJ (1714–1768), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020 2024-01-26T16:26:27+01:00 Witold Wojtowicz witold.wojtowicz@interia.pl <p>Recenzja jest omówieniem – prezentacją monografii Małgorzaty Mieszek poświęconej dramaturgii Jana Bielskiego, postaci ważnej dla jezuickiej sztuki dramatopisarskiej XVIII wieku. Uchodził on już w oczach współczesnych (Jan Daniel Janocki, Józef Andrzej Załuski) za czołowego reprezentanta zreformowanego dramatu, także za odnowiciela klasycznej łaciny, a jednocześnie zwolennika języka polskiego w teatrze szkolnym.</p> <p>Książka Mieszek obejmuje ponadto problematykę funkcjonowania teatru jezuickiego w Rzeczypospolitej XVIII wieku.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21546 Dać się porwać archiwum. Recenzja książki Lucyny Marzec, Papiery po Iłłakowiczównie. Archiwum jako przedmiot badań, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2022 2024-01-26T16:25:37+01:00 Andrzej Juchniewicz andrzej.juchniewicz@us.edu.pl <p>Autor, recenzując książkę Lucyny Marzec, <em>Papiery po Iłłakowiczównie. Archiwum jako przedmiot badań</em>, podkreśla jej innowacyjność oraz sprawne połączenie praktyki i teorii badania archiwum na przykładzie konkretnego przypadku (archiwum Kazimiery Iłłakowiczówny), który generował szereg pytań, wątpliwości oraz koncyliacyjnych rozwiązań. Okażą się one pomocne przyszłym eksploratorom próbującym mierzyć się z archiwaliami pisarek i pisarzy. Marzec z pietyzmem rekonstruuje biografię autorki <em>Szeptem</em> oraz własne przygody wiążące się z koniecznością długotrwałego obcowania z archiwum i jego zawartością. Książka badaczki sytuuje się na przecięciu badań (auto)biograficznych i archiwalnych, dlatego konieczne było obudowanie rozważań nad spuścizną poetki ramą teoretyczną, która uwzględniałaby zarówno praktyki archiwizacyjne i możliwe scenariusze zachowań wobec tajemnic, autokorekt poetki, jak również praktyki autobiograficzne, które z rozmysłem stosowała Iłłakowiczówna, by utrwalić określony wizerunek. Autor recenzji komentuje nie tylko sposób, w jaki Marzec bada tytułowe „papiery”, lecz również liczne komentarze dotyczące warunków, jakie należy spełnić, by zadanie pisania biografii powiodło się. Książka Marzec może być wzorem dla kolejnych badaczek i badaczy oraz interesującą propozycją biografii pisanej z wnętrza archiwum, składającej się z wątków ogniskujących się wokół wszystkich działań pisarki należącej do kanonu literatury XX wieku.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/18476 O jednym odczytaniu Song of Solomon 2024-01-26T16:25:53+01:00 Elżbieta Binczycka-Gacek e.binczycka-gacek@uj.edu.pl <p>Przedmiotem analizy w niniejszym artykule będą dwa powiązane z sobą teksty: wydana w 1977 roku powieść Toni Morrison <em>Song of Solomon</em> i poświęcony jej artykuł Ewy Łuczak zatytułowany <em>Powrót do domu w „Pieśni Salomonowej”: nostalgia a budowanie tożsamości</em>. Część moich rozważań chciałabym poświęcić przyjrzeniu się tekstowi Łuczak, dla którego punktem wyjścia są obecne w powieści konteksty polityczne i społeczne. <em>Song of Solomon</em> zostaje w nim zanalizowana w kontekście „dyskursu domu” obecnego w twórczości Morrison, oraz poprzez kategorię nostalgii. W moim artykule chciałabym zwrócić uwagę na inne możliwe interpretacje tekstu noblistki, uzupełniając tym samym interpretację, którą proponuje Ewa Łuczak o nowe konteksty. Kategorię nostalgii proponuję zastąpić odczytaniem <em>Song of Solomon</em> w świetle jednego z najważniejszych mitów diaspory afrykańskiej, wokół którego ustrukturyzowana jest cała powieść – mitu Flying Africans, któremu w tekście Łuczak poświęcone zostało zaledwie jedno zdanie. Mimo iż niniejszy artykuł zawiera pewne elementy polemiczne, chciałabym, aby stanowił przede wszystkim interesujący punkt wyjścia do szerszej dyskusji na temat kulturowej hegemonii zachodnich odczytań tekstów z kręgu literatury postkolonialnej.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/17585 Sielanka – dualizm – katastrofa. O związku tytułowego bohatera Cierpień młodego Wertera J. W. Goethego z naturą 2024-01-26T16:25:55+01:00 Beata Kornatowska beata.kornatowska@amu.edu.pl <p>Artykuł poświęcony jest lekturze powieści J. W. Goethego <em>Cierpienia młodego Wertera</em> pod kątem relacji tytułowego bohatera z naturą. W chronologicznej analizie <em>nature writing</em> Wertera w listach do Wilhelma uwzględnione zostały jego przeżycia, postawy, uczucia i reakcje związane ze światem natury, ich wpływ na jego poglądy, a także związki między indywidualizmem i pozycją społeczną Wertera a jego ekologiczną świadomością. Werter postrzega naturę albo jako obiekt estetyczny i źródło autentyczności oraz wolności, albo jako niszczycielską siłę zagrażającą człowiekowi. Z tej perspektywy okazuje się, że źródłem problemów i tragicznego końca bohatera jest jego nieumiejętność objęcia świadomością pełni natury, przemożny wpływ dualistycznego poglądu, który każe mu odbierać naturę jako radykalnie korzystną i dobroczynną lub pochłaniającą, poddającą wszystko rozkładowi.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21499 Sąsiedzkie wizyty Mikołaja Reja w Wereszczynie i ich historycznoliterackie reperkusje 2024-01-26T16:25:50+01:00 Anna Sitkowa sitkowa7@interia.pl <p>W 1585 roku w Krakowie z drukarni Andrzeja Piotrkowczyka (zm. 1620) wyszło pięć utworów Józefa Wereszczyńskiego (po 1531–1598), złożonych w jeden fascykuł i objętych wspólną paginacją, acz samodzielnych typograficznie. Jednym z nich był <em>Gościniec pewny niepomiernym moczygębom a omierzłym wydmikuflom świata tego do prawdziwego obaczenia a zbytków swych pohamowania z Pisma świętego i z rozmaitych autorów zebrany i wydany</em>, w którym został zawarty <em>Żywot Rejów</em>, czyli opis wizyt Mikołaja Reja (1505–1569) w „ojczystym gnieździe” autora. Ów <em>Żywot Rejów</em>, będący karykaturą Nagłowiczanina – pijaka i obżartucha – jest obecnie najbardziej znanym fragmentem z całego piśmienniczego dorobku Wereszczyńskiego.</p> <p>W artykule podjęto próbę odtworzenia dziejów „odkrycia” wspomnianego passusu, wskazania roli, jaką odegrał on w sposobie wartościowania postawy moralnej i literackiego dorobku Reja w stuleciu XIX, oraz prześledzenia nieustającej popularności <em>Żywota Rejowego</em> w wiekach XX i XXI.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/15891 Przyległość i płynność – ekspresje sąsiedztwa w pismach Kraszewskiego i Stempowskiego z kraju nad Dniestrem 2024-01-26T16:26:21+01:00 Jerzy Borowczyk jerzybor@amu.edu.pl <p>W artykule poddano analizie pisarskie ekspresje sąsiedztwa nad Dniestrem zawarte we fragmentach <em>Wspomnień Odessy, Jedysanu i Budżaku</em>. <em>Dzienniku przejażdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września</em> (1845–1846) Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz w eseju Jerzego Stempowskiego <em>W dolinie Dniestru</em> (1941). Najwięcej uwagi poświęcono rozmaitym formom przyległości obecnych w topografii brzegów Dniestru – środkowego w szkicu Hostowca oraz dolnego, otoczonego limanem, w dzienniku Kraszewskiego. Płynności języków używanych przez reprezentantów różnych grup etnicznych i warstw społecznych zamieszkujących oba brzegi Dniestru, a także wielości wyznań religijnych – tego dotyczy środkowa partia artykułu. W ogniwie trzecim postawiono tezę o próbach uchylenia dominacji historii przez obu pisarzy i wskazano na silną skłonność obu do operowania motywem ruiny. Sąsiedztwo pasjonuje zarówno pisarza dziewiętnasto-, jak i dwudziestowiecznego. Obaj twórcy osiągają także efekt przyległości i płynności w ramach kompozycji i stylu swoich wypowiedzi.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21500 Dialektyka wróg–rodzina. O Sąsiadach Józefa Ignacego Kraszewskiego i Marii Sadowskiej 2024-01-26T16:25:47+01:00 Tadeusz Budrewicz tadeusz.budrewicz@wp.pl <p>Powieści Marii Sadowskiej <em>Sąsiedzi</em> (1874) oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego <em>Sąsiedzi</em> (1878) podejmują ten sam temat. Opisują spory między sąsiadami – szlachtą. Granice posiadłości ziemskich generowały ostre konflikty. Sąsiad był wrogiem. Sąsiedzi się nienawidzili, ale ich dzieci się kochały. Młoda generacja przemienia dawnych wrogów w rodzinę, co jest zapowiedzią dobrej przyszłości. Takie obrazy są metonimią sytuacji politycznej Polski. Autorzy przedstawiają w powieściach program solidaryzmu jako podstawę bytu narodu.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/16535 Polska, Imperium Osmańskie i Wschód w pismach Michała Czajkowskiego: Dziwne życia Polaków i Polek oraz Moje wspomnienia o wojnie 1854 2024-01-26T16:25:59+01:00 Adrian Sadowski adrsad@amu.edu.pl <p>Artykuł dotyczy wspomnień i listów Michała Czajkowskiego, jednego z głównych przedstawicieli Polonii w Imperium Osmańskim oraz autora ciekawych, syntetycznych koncepcji historiozoficznych. Mój artykuł skupia się na problematyce palimpsestowej tożsamości Czajkowskiego (polskiej, kozackiej, tureckiej oraz wschodniej w ogólności) oraz na doktrynie walki o niepodległość, która wyłania się z pism tego emigranta. W artykule poruszone zostają też kwestie mitologizacji historii, rola relacji polsko-tureckich w okresie wojny krymskiej oraz specyfika polskiej odmiany romantycznego orientalizmu. Jest to w końcu próba wstępnego rozpoznania polskiej historiozofii związanej z sąsiedztwem oraz politycznym zbliżeniem z Imperium Osmańskim, która jest ciekawym i wartym dalszych analiz rozdziałem polskiej myśli doby romantyzmu.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/16322 Oikologiczna lektura Kamienicy za Ostrą Bramą Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej 2024-01-26T16:26:04+01:00 Dorota Samborska-Kukuć dorota.samborska@uni.lodz.pl <p>W artykule podjęta została interpretacja zapomnianej powieści regionalnej Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej <em>Kamienica za Ostrą Bramą </em>(1928). Kluczem otwierającym tekst jest potraktowana swobodnie, ale funkcjonalnie refleksja oikologiczna. Mieszkańców tytułowej kamienicy, którzy zamieszkują w niej tymczasowo, łączy bowiem myśl o własnym Domu – utraconym lub upragnionym, w każdym z tych przypadków idealizowanym.</p> <p>Kamienica „murawiewowskiego” prałata, niegdysiejszego właściciela kamienicy, którego zjawa straszy lokatorów, jest rodzajem miniatury Wilna, a światopogląd jej obecnych przejściowych mieszkańców synekdochą mentalności ludzi z północnych Kresów, ludzi zmęczonych czasem zaborowym, po wojnie owładniętych marazmem i poddających się rugowaniu przez Innych. Powieść była wyrazem obaw pisarki o losy tych terenów w związku ze społeczno-polityczną sytuacją w okresie międzywojennym.</p> <p>Kamienica „murawiewowskiego” prałata, niegdysiejszego właściciela kamienicy, którego zjawa straszy lokatorów, jest rodzajem miniatury Wilna, a światopogląd jej obecnych przejściowych mieszkańców synekdochą mentalności ludzi z północnych Kresów, ludzi zmęczonych czasem zaborowym, po wojnie owładniętych marazmem i poddających się rugowaniu przez Innych. Powieść była wyrazem obaw pisarki o losy tych terenów w związku ze społeczno-polityczną sytuacją w okresie międzywojennym.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21501 Elbing vs. Elbląg. Od spornych ziem do reprezentacji dekolonialnych 2024-01-26T16:25:44+01:00 Elisa-Maria Hiemer elisa-maria.hiemer@herder-institut.de <p>Zmiany terytorialne po II wojnie światowej pociągnęły za sobą istotne zmiany demograficzne: w Elblągu wysiedlono Niemców, a osiedlono Polaków z dawnych ziem wschodnich. Nie tylko narodowa, ale i prywatna historia musiała być tworzona od podstaw. Poprzez badanie różnych rodzajów tekstów i map (wspomnienia, przewodniki turystyczne, literatura, wystawy), w artykule przeanalizowano rozbieżne narracje o mieście i sąsiedztwie z niemieckiej i polskiej perspektywy. Oprócz analizy głównych motywów i strategii narracyjnych, które opierają się na miejskiej wizualizacji pamięci, artykuł kwestionuje popularne pojęcie palimpsestu na rzecz dekolonialnej perspektywy przestrzeni miejskiej. Odpowiedź na pytanie o to, jak wyobrazić sobie miasto poza koncepcjami narodowymi, może stymulować ponowne rozważania na temat hierarchicznych struktur miast.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21503 Granica, wojna i miłość w prozie Birutė Jonuškaitė 2024-01-26T16:25:42+01:00 Audinga Peluritytė-Tikuišienė audinga.tikuisiene@flf.vu.lt <p>Birutė Jonuškaitė, litewska pisarka urodzona i wychowana w powiecie sejneńskim w Polsce, stała się w literaturze litewskiej jedną z najbardziej konsekwentnych autorek opowiadających prawdziwe historie o sąsiedztwie. Po studiach na Uniwersytecie Wileńskim Jonuškaitė pozostała w Wilnie. We wszystkich swoich powieściach opowiada o życiu diaspory litewskiej na ziemiach polskich. W ostatnich utworach, <em>Maranta </em>(2015) i <em>Maestro </em>(2019), tworzy swoisty epos literacki o historycznych związkach między rodzinami litewskimi i polskimi. Związki te rodzą się na litewskiej prowincji, na początku wieku, w miejscu, w którym zbiegają się granice kilku państw, a następnie w ciągu dziesięcioleci rozszerzają się na drogi i stolice Europy i świata. W tych powieściach, dotyczących problemów ogólnoludzkich, granica i pogranicze stają się istotnym problematycznym punktem orientacyjnym.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/16357 Sąsiad Noego. Wokół najnowszego tomu poezji Tomasza Łychowskiego 2024-01-26T16:26:02+01:00 Magdalena Bąk magdalena.bak@us.edu.pl <p>Tekst stanowi próbę zastosowania kategorii „sąsiedztwa” do interpretacji wierszy zgromadzonych w najnowszym tomie poezji Tomasza Łychowskiego zatytułowanym <em>Arka Noego</em>. Ten mieszkający i tworzący w Brazylii poeta pochodzenia polskiego od lat podejmuje w swej twórczości wątki związane z emigracją, przekraczaniem granic geograficznych, kulturowych, językowych. Odgrywają one istotną rolę także w analizowanym tomie. Scalająca, jednocząca, głęboko humanistyczna postawa prezentowana przez Łychowskiego zdaje się w tym tomie dobrze krystalizować w kategorii sąsiedztwa właśnie, nawet jeśli rozumiana ona być musi metaforycznie.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/16738 Sąsiad sąsiadowi wilkiem. Motyw sąsiedztwa w prozie Michela Houellebecqa 2024-01-26T16:25:57+01:00 Kinga Strzelecka-Pilch kingastrzelecka@wp.pl <p>Inność, obcość, wymóg sąsiadowania ze wszystkim, co nie moje – to główne tematy powieści Michela Houellebecqa. Główny bohater wykreowany przez francuskiego pisarza jest nihilistą, który nie potrafi utożsamić się z niczym, nawet z samym sobą, a każdy kontakt z innością budzi jego lęk, sprzeciw i agresję. Przykre i nieznośne sąsiedztwo innych pozwala mu jednak definiować siebie: w <em>Uległości </em>definiuje się w kontrze do tradycji muzułmańskiej, w <em>Serotoninie </em>pogardza Holendrami i własną azjatycką narzeczoną, w <em>Unicestwianiu </em>jako mięsożerca prowadzi walki o zawartość domowej lodówki. Sąsiedztwo wzmaga u niego poczucie samotności, a obserwowanie innych kultur, narodów, tradycji, przyzwyczajeń prowadzi do jednej, gorzkiej refleksji – nie należę nigdzie, dlatego jestem zupełnie sam. Jakim sąsiadem może być mizantrop totalny? I dlaczego Houellebecq w epoce otwartości, tolerancji, pochwały piękna i samodoskonalenia się wybrał właśnie ten rodzaj autokreacji?</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/15721 Konstrukty cywilizacji i metafizyka transfiguracji w twórczości Romany Kaszczyc 2024-01-26T16:26:24+01:00 Wiktoria Chojnacka wiktoria.chojnacka@phd.usz.edu.pl <p>W twórczości Romany Kaszczyc – artystki przyrody, pogranicza, peryferii, ziemi zachodniopomorskiej i lubuskiej, Puszczy Barlineckiej – w perspektywie sąsiedztwa, współzależności i różnorodności, status granicy traci swoje ontologiczne znaczenie. Puszcza trwa, niezależnie od umownych granic wyznaczonych na administracyjnej mapie Polski. Jednocześnie warto zadać pytanie, czy kultura staje się – powiększającą zachłannie swoje terytorium – sąsiadką natury, a może jej ciemiężycielką? Barlinecka Roma kreuje w swojej twórczości świat, w którym schematy i role społeczne stają się więzieniem. Natomiast w oczach artystki współistniejąca binarność nocy i dnia, mroku i jasności, życia i śmierci jest metafizyczna. Czy zatem granica byłaby transcendentna, epistemologicznie wydarzająca się oraz niezależna od człowieka? Chciałabym przede wszystkim nie tylko przedstawić zasługującą na upamiętnienie artystkę, która świadomie wybrała życie na terenach pogranicza, ale i przyjrzeć się granicy samej w sobie, w jaki sposób wytwarzają się i konstytuują antagonizmy między kulturą i naturą, centrum i peryferiami, światowym uznaniem i regionalnością.</p> <p>Głównym moim celem badawczym jest natomiast stworzenie interpretacji wybranych tekstów kultury Romany Kaszczyc w świetle rozważań semantycznego doświadczenia pogranicza. Krytyczne opracowanie dzieł literackich i plastycznych przedstawię w perspektywie neoregionalnej oraz ekokrytycznej. Interpretacje staną się jednocześnie pre-tekstem do rozważań związanych z problematyką sąsiedztwa, granicy oraz ekocydu. Inspiracje badawcze czerpać będę z dorobku naukowego m.in. Julii Fiedorczuk, Aleksandry Ubertowskiej, Tatiany Czerskiej, Elżbiety Rybickiej.</p> 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21504 Wstęp 2023-12-20T21:01:26+01:00 Maria Berkan-Jabłońska maria.berkan@uni.lodz.pl 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/21548 Powrót 2023-12-21T18:40:15+01:00 Samy Katz anita.jarzyna@uni.lodz.pl 2024-02-09T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2023