O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze to rocznik Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego publikujący wyłącznie prace oryginalne: artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe, a także wywiady, recenzje, polemiki, sprawozdania i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące literatury polskiej i powszechnej oraz szeroko pojętego zagadnienia czytelnictwa.

W  odniesieniu do nazwy periodyku zamysłem redaktorów jest ukazanie różnych tradycji literackich, zarówno rodzimych, jak i międzynarodowych, nierzadko w zaskakujących aspektach i nieoczywistych konwencjach, a tym samym unaocznienie możliwości innego interpretowania literatury, przyjęcia odmiennej perspektywy badawczej  – nawet w przypadku najbardziej klasycznych dzieł. Czasopismo stanowi niejako forum wymiany poglądów badaczy, a ponadto pozwala autorom, recenzentom i – co ważne – czytelnikom podjąć polemikę na temat literatury i jej oddziaływania na pozostałe obszary humanistyki.

Celem czasopisma jest prezentowanie oraz upowszechnianie dorobku literackiego zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców oraz badaczy, a także unaocznianie intertekstualnych powiązań między różnymi dziedzinami humanistycznymi składających się na ciągłość tradycji i umacnianie świadomości kulturowej.

Ponadto periodyk służy również promowaniu wartości lokalnych, poprzez sekcję poświęconą wojennej i powojennej historii Łodzi, oraz dorobku badaczy związanych przez lata z łódzkimi ośrodkami naukowymi.

Współpraca podejmowana z badaczami z Polski i zagranicy wpływa na umiędzynarodowienie czasopisma, co pozwala na zwiększenie jego rozpoznawalności oraz zasięgu, a także renomę.

Punktacja MEiN: 70 punktów (lipiec 2023)

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 22

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

Polityka OA 

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Czasopismo dostępne w Otwartym Dostępie od 2014 r. (zob. archiwalne zeszyty w Repozytorium UŁ). Pierwszy numer opublikowany w OJS w 2016 (zob. Archiwum).

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Także w otwartym dostępie, w tym na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji. Zob. Prawa autorskie

W związku z realizacją polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytet Łódzki korzysta z upoważnienia Autora do deponowania utworu w Repozytorium UŁ i innych platformach dystrybucyjnych, zaś Autor zobowiązuje się do niekorzystania z wypowiedzenia umowy licencyjnej przez cały okres jej trwania. Zob. Oświadczenie Autora

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, pod warunkiem uznania autorstwa – należy oznaczyć imię i nazwisko twórcy lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać, informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany z zachowaniem opisów wcześniejszych modyfikacji.

Wolno rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie. Nie należy rozpowszechniać zmodyfikowanej treści, przetworzonego lub stworzonego na podstawie pierwowzoru nowego utworu (utwór zależny).

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.