Polityka imigracyjna Unii Europejskiej: wyzwania i perspektywy. Wnioski dla Polski

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.13

Słowa kluczowe:

migracje, Unia Europejska, polityka imigracyjna UE, Polska, migracja cyrkularna

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka i ocena polityki imigracyjnej Unii Europejskiej w kontekście wyzwań, jakie niosą ze sobą regularne i nieregularne procesy migracyjne w skali globalnej i regionalnej. Polityka UE wpisuje się w inicjatywy ONZ ukierunkowane na międzynarodową współpracę w rozwiązywaniu problemów migracyjnych. Kompetencje w zakresie polityki imigracyjnej UE, na mocy postanowień traktatowych są dzielone między jej instytucje i kraje członkowskie. Harmonizacja działań w tej sferze dokonuje się przez implementację dyrektyw, które przyjmowane były w różnych okresach i odnosiły się do ograniczonych obszarów polityki imigracyjnej, stąd jej fragmentaryczny charakter. Kryzys migracyjny z 2015 r. postawił przed polityką imigracyjną UE nowe wyzwania i ujawnił sprzeczności interesów między poszczególnymi krajami członkowskimi. Tym niemniej UE podejmuje działania w celu skonstruowania kompleksowego podejścia do migracji, azylu, integracji i zarządzania granicami (Nowy Pakt o migracji i azylu 2020). Zróżnicowana pozycja pod względem bilansu przepływów migracyjnych UE jako całości (importer netto siły roboczej) i jej poszczególnych krajów członkowskich (przykład Polski jako eksportera netto siły roboczej i odbiorcy migracji cyrkularnej) rzutuje na podejście do kwestii migracyjnych oraz na akceptację proponowanych rozwiązań w sferze polityki migracyjnej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bulut, A.T. (2019), Harmonization of EU Policy and Public Opinion About Immigration in West and East European Countries, “Journal of Economics & Administrative Sciences”, Ataturk University, 33 (3).
Google Scholar

Carrera, S., Geddes, A. (eds.) (2021), The EU Pact on Migration and Asylum in light of the United Nations Global Compact on Refugees. International Experiences on Containment and Mobility and their Impacts on Trust and Rights, European University Institute, San Domenico di Fiesole.
Google Scholar

Council Directive (2009/50/EC), Council Directive 2009/50/EC of May 25, 2009 on the conditions of entry and residence of third‑country nationals for the purposes of highly qualified employment, Official Journal of the European Union, L 155/17 (accessed: 18.06.2009).
Google Scholar

EC (2011), Communicate from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The Global Approach to Migration and Mobility {SEC (2011) 1353 final}, Brussels, 18.11.2011 COM (2011) 743 final.
Google Scholar

EC (2011a), Free movement: workers from eight Member States that joined EU in 2004 finally enjoy full rights, IP/11/506, Brussels, https://ec.europa.eu/commission/press​corner/detail/en/IP_11_506 (accessed: 29.05.2020).
Google Scholar

EC (2015), Communicate from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European Agenda on Migration, COM (2015) 240 final, Brussels (accessed: 13.05.2015).
Google Scholar

EC (2019), Corporate Social Responsibility, Responsible Business Conduct, and Business and Human Rights, Overview of Progress, European Commission.
Google Scholar

EC (2019a), Communicate from the Commission to the European Parliament, The European and the Council, Council, Progress Report on the Implementation of the European Agenda on Migration, COM (2019) 481 final, Brussels.
Google Scholar

EC (2019b), Statistics on migration to Europe, European Commission, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en (accessed: 11.03.2021).
Google Scholar

EC (2019c), Commission Staff Working Document. Fitness Check on EU Legislation on Legal Migration, SWD 1056 final, Brussels, Part 1/2.
Google Scholar

EC (2020), Communicate from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a New Pact on Migration and Asylum, EC, Brussels, 23.9.2020 COM (2020) 609 final.
Google Scholar

EMN (2011), European Migration Network, Temporary and circular migration in Poland: empirical evidence, current policy practice and future options, Report Prepared by Polish National Contact Point to the European Migration Network, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/circular-migration/pl_study_on_temporary_and_circular_migration_en_version_en.pdf (accessed: 15.05.2021).
Google Scholar

EP (2019), European Parliamentary Research Service, Apap J., A Global Compact on Migration. Placing Human Rights at the Heart of Migration Management, Briefing.
Google Scholar

EP (2019a), Progress on UN Global compacts for safe, orderly and regular migration and on refugees, European Parliament resolution of April 18, 2018 on progress on the UN Global Compacts for Safe, Orderly and Regular Migration and on Refugees (2018/2642(RSP), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0118&from=MT (accessed: 13.04.2021).
Google Scholar

EP (2021), Immigration policy, Fact Sheets on the European Union–2021, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152/immigration‑policy p. 1 (accessed: 18.03.2021).
Google Scholar

Eurostat (2019), Statistics on migration to Europe, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en (accessed: 11.03.2021).
Google Scholar

Eurostat (2021), Migration and migrant population statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (accessed: 30.03.2021).
Google Scholar

Eylemer, S., Söylemez, N. (2020), Policy versus Praxis: Has the European Union Failed to Respond to the Refugee Crisis?, “World Affairs”, Winter 2020, https://doi.org/10​.1177/0043820020966832
Google Scholar

GUS (2020), Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2019, https://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/ludnosc/migracje‑zagraniczne‑ludnosci/informacja‑o‑rozmiarach‑i‑kierunkach‑czasowej‑emigracji‑z‑polski‑w‑la​tach-2004-2019,2,13.html (accessed: 31.03.2021).
Google Scholar

IOM (2019), World Migration Report 2020, International Organization for Migration, Geneva, https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf (accessed: 13.04.2021).
Google Scholar

IOM (2019a), Global Compact for Migration, International Organization for Migration, https://www.iom.int/global‑compact‑migration (accessed: 17.03.2021).
Google Scholar

Kawecka‑Wyrzykowska, E. (1997), Przepływ pracowników, [in:] E. Kawecka‑Wyrzykowska, E. Synowiec (eds.), Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, IKCHZ, Warszawa.
Google Scholar

Kowalski, J.K, Osiecki, G., Cedro, M. (2019), Zmiana imigracyjnego trendu? Spada liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS, “Gazeta Prawna”, 28.02.2019, https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1400295,spada‑liczba‑cudzoziemcow‑ubezpieczony​ch‑w‑zus.html (accessed: 30.05.2020).
Google Scholar

Kugiel, P. (2018), Negocjacje globalnego porozumienia w sprawie migracji, “Euractiv”, 25.04.2018, https://www.euractiv.pl/section/migracje/opinion/negocjacje‑globalne​go‑porozumienia‑w‑sprawie‑migracji (accessed: 17.03.2021).
Google Scholar

Mourão Permoser, J. (2017), Redefining membership: restrictive rights and categorization in European Union migration policy, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, 43 (15) pp. 2536–2555, https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1301202
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1301202

MSWiA (2019), Polityka migracyjna Polski, Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r., Zespół do Spraw Migracji, red. Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, MSWiA, Warszawa.
Google Scholar

Osiecki, G., Grajewski, Ł. (2019), Imigracja idzie na rekord. Liczba cudzoziemców pracujących w Polsce wciąż się powiększa, “Gazeta Prawna” 1.08.2019, https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca‑i‑kariera/artykuly/1424408,cudzoziemcy‑pracujacy‑w‑polsce​.html (accessed: 30.05.2020).
Google Scholar

PARP (2019), “Drenaż mózgów” czyli migracje potencjału intelektualnego, PARP Grupa PRF, System Rad ds. Kompetencji, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Migracjawykwalifikowanychpracownikow_190813.pdf (accessed: 8.04.2021).
Google Scholar

TFEU (2012), The Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version), Official Journal of the European Union, 26.10.2012, C326/77/47.
Google Scholar

UDSC (2021), Urząd do Spraw Cudzoziemców, Statistics‑Poland‑Valid documents‑Map‑Year 2020, https://migracje.gov.pl/en/statistics/scope/poland/type/sta​tuses/view/map/year/2020/ (accessed: 8.04.2021).
Google Scholar

UDSC (2021a), Urząd do Spraw Cudzoziemców, Statistics‑Poland‑Valid documents‑Tabular data‑Year 2020, https://migracje.gov.pl/en/statistics/scope/poland/type/status​es/view/tables/year/2020/ (accessed: 8.04.2021).
Google Scholar

UN (2016), Resolution adopted by the General Assembly on September 19, 2016 [without reference to a Main Committee (A/71/L.1)] 71/1. New York Declaration for Refugees and Migrants, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf (accessed: 17.03.2021).
Google Scholar

UN (2019), Resolution adopted by the General Assembly on December 19, 2018 [without reference to a Main Committee (A/73/L.66)] 73/195. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195 (accessed: 13.04.2021).
Google Scholar

UNCHR (2022), Polska przyjęła ponad dwa miliony uchodźców z Ukrainy -komunikat prasowy, 18 marca 2022, https://www.unhcr.org/pl/13653-polska-przyjela​-ponad-dwa-miliony-uchodzcow-z-ukrainy-komunikat-prasowy.html (accessed: 29.03.2022).
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-20

Jak cytować

Witkowska, J. (2022). Polityka imigracyjna Unii Europejskiej: wyzwania i perspektywy. Wnioski dla Polski. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(2), 61–79. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.13

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>