Opłaty

Od autorów pobierana jest opłata w następujących kwotach:

  • 500 zł + VAT: autorzy afiliowani poza Uniwersytetem Łódzkim; pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego niefinansowani przez Uniwersytet
  • 500 zł: pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego finansowani przez Uniwersytet
  • USD 150 + VAT: autorzy i firmy zagraniczne

Opłata powinna zostać uiszczona w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zgodę Recenzentów i Redaktora naczelnego Czasopisma na publikację tekstu.

Do wiadomości e-mail zostanie załączony formularz, do którego proszę wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury. Skan podpisanego formularza prosimy o jak najszybsze przysłanie na wskazany adres: comparative@uni.lodz.pl

Wpłata powinna być dokonana na konto:

IBAN: PL 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
BIC (kod SWIFT) PKOPPLPW
Bank PeKaO II O/Łódź, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Dane odbiorcy: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
Tytuł przelewu: publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie CER (Vol. …, Nr …, imię i nazwisko autora/autorów)