Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.


Nadesłanie artykułu do publikacji w „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w czasopiśmie.


Po przesłaniu pracy do redakcji każdemu artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, który identyfikuje go na dalszych etapach procesu recenzowania. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”).


Artykuły nadsyłane przez autorów poddawane są w kolejności:

  1. Wstępnej ocenie formalnej przez Redakcję z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.
  2. Ocenie przez Redaktora Naczelnego, który następnie kieruje poszczególne artykuły do redaktorów tematycznych, będących ekspertami w danej dziedzinie
  3. Ocenie przez redaktorów tematycznych.
  4. Wstępnej ocenie językowej.
  5. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, Redaktor Naczelny kieruje każdy artykuł do dwóch niezależnych recenzentów z prośbą o przygotowanie recenzji. Recenzenci przygotowują recenzje na specjalnych formularzach recenzyjnych. Lista recenzentów dostępna jest na stronie czasopisma w zakładce Redakcja. 
  6. Autor informowany jest o wyniku dokonanej recenzji. W przypadku pojawienia się uwag recenzentów artykuł zwracany jest autorowi celem dokonania sugerowanych poprawek.
  7. Po zaakceptowaniu artykułów po recenzji teksty kierowane są do redaktora językowego (native speaker), który dokonuje ich adiustacji.
  8. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny.