O czasopiśmie

Historia, cel i zakres tematyczny czasopisma

Comparative Economic Research.Central & Eastern Europe jest wydawane od roku 1998 przez Instytut Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jednego z czołowych uniwersytetów w Polsce.

Celem periodyku jest publikowanie oryginalnych wyników empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, dotyczących głównie krajów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach badań ekonomicznych i społecznych, szczególnie istotne jest znaczenie:

  1. Zagadnień makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem: a) wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju; b) globalizacji gospodarki; c) rynku pracy; d) rynku finansowego; e) kursów walut; f) transferu technologii; g) ekonomii rozwoju; h)  kwestii europejskiej integracji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rynku europejskiego oraz polityki gospodarczej i społecznej UE, kwestii regulacyjnych i globalizacji.
  2. Zagadnień mikroekonomicznych, związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz procesem ich internacjonalizacji i zdolności do tworzenia innowacji.

Punktacja MEiN: 100 punktów (grudzień 2021)

Czasopismo jest dofinansowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Proces recenzyjny

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Nadesłanie artykułu do publikacji w „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w czasopiśmie.

Po przesłaniu pracy do redakcji każdemu artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, który identyfikuje go na dalszych etapach procesu recenzowania. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”).

Artykuły nadsyłane przez autorów poddawane są w kolejności:

1. Wstępnej ocenie formalnej przez Redakcję z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

2. Ocenie przez Redaktora Naczelnego, który następnie kieruje poszczególne artykuły do redaktorów tematycznych, będących ekspertami w danej dziedzinie

3. Ocenie przez redaktorów tematycznych.

4. Artykuły zawierające złożone zagadnienia o charakterze statystycznym/empirycznym kierowane są do redaktora statystycznego.

5. Po zaakceptowaniu artykułów przez redaktorów tematycznych oraz redaktora statystycznego teksty kierowane są do redaktora językowego (native speaker), który dokonuje ich adiustacji.

6. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, Redaktor Naczelny kieruje kompletny numer czasopisma do recenzji. Numer trafia do dwóch niezależnych recenzentów, którzy recenzują każdy artykuł osobno, na specjalnych formularzach recenzyjnych. Lista recenzentów publikowana jest raz w roku na stronie redakcyjnej czasopisma.

7. Autor informowany jest o wyniku dokonanej recenzji. W przypadku pojawienia się uwag recenzentów artykuł zwracany jest autorowi celem dokonania sugerowanych poprawek.

8. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

Formularz recenzji

 

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.