O czasopiśmie

Historia, cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo Comparative Economic Research. Central & Eastern Europe wydawane jest od roku 1998 przez Instytut Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jednego z czołowych uniwersytetów w Polsce.

Celem periodyku jest publikowanie oryginalnych wyników empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, dotyczących głównie krajów Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej.

W ramach badań ekonomicznych i społecznych, szczególnie istotne jest znaczenie:

 1. Zagadnień makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju,
 • globalizacji gospodarki,
 • rynku pracy,
 • rynku finansowego,
 • transferu technologii,
 • ekonomii rozwoju,
 • kwestii europejskiej integracji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego oraz transformacji polityki gospodarczo-społecznej w kierunkach:
 • przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu,
 • gospodarki cyrkularnej i cyfrowej,
 • pogłębionych analiz skutków pandemii COVID-19 dla krajów członkowskich UE w kontekście nowych wyzwań związanych z osiągnięciem do 2030 r. celów zrównoważonego rozwoju ONZ,
 • wzmacniania konkurencyjności gospodarki europejskiej,
 • analiz porównawczych, dotyczących pozycji głównych „graczy” (w tym krajów BRIC-s) na globalnym rynku handlowym, usługowym, kapitałowym i na rynku pracy.
 1. Zagadnień mikroekonomicznych, związanych z rolą małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście ich internacjonalizacji i zdolności do tworzenia innowacji.

Punktacja MEiN: 100 punktów (lipiec 2023)

Czasopismo jest dofinansowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Proces recenzyjny

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Nadesłanie artykułu do publikacji w „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w czasopiśmie.

Po przesłaniu pracy do redakcji każdemu artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, który identyfikuje go na dalszych etapach procesu recenzowania. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”).

Artykuły nadsyłane przez autorów poddawane są w kolejności:

1. Wstępnej ocenie formalnej przez Redakcję z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

2. Ocenie przez Redaktora Naczelnego, który następnie kieruje poszczególne artykuły do redaktorów tematycznych, będących ekspertami w danej dziedzinie

3. Ocenie przez redaktorów tematycznych.

4. Artykuły zawierające złożone zagadnienia o charakterze statystycznym/empirycznym kierowane są do redaktora statystycznego.

5. Po zaakceptowaniu artykułów przez redaktorów tematycznych oraz redaktora statystycznego teksty kierowane są do redaktora językowego (native speaker), który dokonuje ich adiustacji.

6. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, Redaktor Naczelny kieruje kompletny numer czasopisma do recenzji. Numer trafia do dwóch niezależnych recenzentów, którzy recenzują każdy artykuł osobno, na specjalnych formularzach recenzyjnych. Lista recenzentów publikowana jest raz w roku na stronie redakcyjnej czasopisma.

7. Autor informowany jest o wyniku dokonanej recenzji. W przypadku pojawienia się uwag recenzentów artykuł zwracany jest autorowi celem dokonania sugerowanych poprawek.

8. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

Formularz recenzji

 

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.