Wybrane aspekty prawne kosztów transakcyjnych

Autor

  • Tomasz Famulski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.13.03

Słowa kluczowe:

Law & Economics, ekonomiczna analiza prawa, koszty transakcyjne, Ronald H. Coase

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja relacji pomiędzy kosztami transakcyjnymi a prawem, tak w płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. W literaturze przedmiotu zagadnienie kosztów transakcyjnych znajduje różne ujęcia, jednak to odkrycie i wyjaśnienie znaczenia kosztów transakcyjnych przez Coase’a okazało się jedną z najbardziej kluczowych determinant rozwoju Law & Economics. Tym samym dorobek nauk ekonomicznych w zakresie kosztów transakcyjnych przenika się z L&E jako nurtem nauk prawnych. Szczegółowe analizy wybranych przepisów obowiązują-ego polskiego prawa prowadzą do wniosku, że niektóre z regulacji prawnych generują koszty transakcyjne, inne zaś ograniczają możliwość dokonywania transakcji. Jednocześnie zidentyfikowane zostały przepisy, które sprzyjają zmniejszaniu kosztów transakcyjnych. W uogólnionej konkluzji można zatem uznać za prawdziwe przyjęte założenie o możliwości oddziaływania tak pozytywnego, jak i negatywnego przepisów prawa na wielkość kosztów transakcyjnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Allen D. W., 2000, Transaction costs, [w:] B. Bouckaert, G. De Geest (red.), Encyclopedia of Law and Economics. Vol. I. The history and methodology of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
Google Scholar

Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., 2007, Law & Economics – geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, „Bank i Kredyt”, nr 10.
Google Scholar

Coase R., 1937, The nature of the firm, „Economica”, no. 4.
Google Scholar

Coase R., 1959, The Federal Communications Commission, „The Journal of Law & Economics” no. 2.
Google Scholar

Coase R., 1960, The problem of social cost, „The Journal of Law & Economics”, no. 3.
Google Scholar

Commons J. R., 1931, Institutional economics, „American Economic Review”, vol. 21.
Google Scholar

Cooter R., Ulen T., 2012, Law & Economics, Addison-Wesley.
Google Scholar

Gilson R. J., 1998, Lawyers as transaction cost engineers, [w:] P. Newman (red.), The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Palgrave Macmillan.
Google Scholar

Jasiński L. J., 2012, Nobel z ekonomii 1969–2011. Poglądy laureatów w zarysie, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Key Text, Warszawa.
Google Scholar

Klaes M., 2008, Transaction costs, history of, [w:] S. N. Durlauf, L. E. Blume (red.), The New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition, Palgrave Macmillan.
Google Scholar

Kornhauser L., 2015, The economic analysis of law, [w:] E. N. Zalta (red.), Stanford encyclopedia of philosophy.
Google Scholar

Mackaay E., 2000, History of Law and Economics, [w:] B. Bouckaert, G. De Geest (red.), Encyclopedia of Law and Economics. Vol. I. The history and methodology of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
Google Scholar

Menger C., 1871, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, Braumüller, Wien.
Google Scholar

Morawski L., 2008, Wstęp do prawoznawstwa, Dom Organizatora, Toruń.
Google Scholar

Pomaskow J., 2016, Twierdzenie Coase’a a narodziny ekonomicznej analizy prawa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 259.
Google Scholar

Posner R. A., 2014, Economic analysis of law, Wolters Kluwer Law & Business, New York.
Google Scholar

Stelmach J., Brożek B., Załuski W., 2007, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, DzU 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, DzU 2016, poz. 1822, 1823, 1860, 1948.
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, DzU 2016, poz. 687, 996.
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, DzU 2001, nr 71, poz. 733 z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, DzU 2016, poz. 790, 996, 1159, 1948.
Google Scholar

Williamson O. E., 1981, The economics of organization: The transaction cost approach, „The American Journal of Sociology”, vol. 87(3).
Google Scholar

Williamson O. E., 2010, Transaction cost economics: An overview, [w:] P. G. Klein, M. E. Sykuta, The Elgar Companion to Transaction Cost Economics, Edward Elgar, Cheltenham –Northampton.
Google Scholar

Opublikowane

2017-03-31

Jak cytować

Famulski, T. (2017). Wybrane aspekty prawne kosztów transakcyjnych. Finanse I Prawo Finansowe, 1(13), 21–32. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.13.03

Numer

Dział

Artykuł