Znajomość praw i obowiązków – jako jedna z metod ochrony konsumenta na rynku usług bankowych

Autor

  • Magdalena Lubaś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.18.04

Słowa kluczowe:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, bank, rachunek bankowy, kredyt, usługi bankowe

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie praw i obowiązków, jakie przysługują konsumentowi na rynku usług bankowych, czego może się domagać od banku, a na co nie musi się zgadzać. Jeśli konsument wie, jakie uprawnienia są mu zagwarantowane z mocy obowiązującego prawa, może tę wiedzę wykorzystać w kontakcie z bankiem. Jednak rzadko kto wie, co jest zawarte w ustawach czy rozporządzeniach, ponieważ nie każdy zna prawo. Łacińska premia wywodząca się z prawa rzymskiego Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi), dobitnie odzwierciedla położenie konsumentów zarówno na ryku usług bankowych, jak i w całym obrocie gospodarczym. Tezą, która będzie dowodzona w niniejszym artykule, jest to, że znajomość praw i obowiązków może stanowić jeden ze skutecznych mechanizmów obronnych konsumenta na rynku usług bankowych? Artykuł oparty jest na badaniach przeprowadzonych na temat znajomości praw klienta na rynku usług bankowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Iwanicz-Drozdowska M., 2000, Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych, SGH, Warszawa.
Google Scholar

Kidyba A., 2017, Prawo handlowe, wydanie 19, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
Google Scholar

Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., 2008, System Finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Konsument na rynku usług bankowych”, Warszawa, lipiec 2009.
Google Scholar

Rutkowska-Tomaszewska E., 2013, Ochron prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwers, Warszawa.
Google Scholar

Sokołowski T., Kidyba A., 2012, Kodeks cywilny, komentarz lex-, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939.
Google Scholar

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, Dz.U. 2002, nr 169, poz. 1385.
Google Scholar

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. 2011, nr 126, poz. 715.
Google Scholar

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014, poz. 827.
Google Scholar

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Google Scholar

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 stycznia 2006 r.
Google Scholar

[www1] https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/system-bankowy [09.04.2018].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Lubaś, M. (2018). Znajomość praw i obowiązków – jako jedna z metod ochrony konsumenta na rynku usług bankowych. Finanse I Prawo Finansowe, 2(18), 37–49. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.18.04

Numer

Dział

Artykuł