Znaczenie organu założycielskiego (właścicielskiego) dla kondycji finansowej szpitali w Polsce – wyniki badań empirycznych dla szpitali powiatowych i wojewódzkich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.37.02

Słowa kluczowe:

kondycja finansowa szpitala, organ właścicielski szpitala, zarządzanie finansami szpitala, organ założycielski szpital, organ tworzący szpital

Abstrakt

Cel artykułu/hipoteza: Celem artykułu jest wskazanie różnic w zakresie osiąganej kondycji finansowej przez polskie szpitale podległe różnym organom założycielskim (właścicielskim). Pozwoli to na ocenę jakości zarządzania finansowego, które może być uzależnione właśnie od takiego organu. Rozważania oparto na następującej hipotezie: występowanie istotnych różnic w kondycji finansowej szpitali uzależnione jest od organu założycielskiego (właścicielskiego).

Metodyka: Badanie zostało oparte na analizie finansowej wybranych jednostek szpitalnych. Została w nim również dokonana weryfikacja istotności statystycznej w zakresie różnic pomiędzy wartościami wskaźników charakteryzujących kondycję finansową szpitali podległych różnym organom założycielskim (właścicielskim). Badanie zostało wykonane na przykładzie szpitali podległych jednostkom samorządów wojewódzkich oraz samorządów powiatowych.

Wyniki/Rezultaty badania: Ocena kondycji finansowej wykazała, że sytuacja szpitali wojewódzkich prezentuje się nieco lepiej, niż szpitali powiatowych. Ponadto w badaniu wykazane zostały istotne różnice pomiędzy analizowanymi grupami szpitali w ramach obszarów zadłużenia, a także w przypadku gotówkowej (natychmiastowej) płynności finansowej, co pozwala jedynie na częściowe przyjęcie postawionej hipotezy. W przypadku natomiast płynności bieżącej i szybkiej, a także uzyskiwanej rentowności jednoznaczna weryfikacja postawionej hipotezy nie była możliwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aggarwal R., Hahn, D.B. (1979), More emphasis should be on working capital management, “Hospital Financial Management”, vol. 33(12).
Google Scholar

Bem A., Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Ucieklak–Jeż P. (2014a), Determinants of Hospital's Financial Liquidity, “Procedia Economics and Finance”, vol. 12.
Google Scholar

Bem A., Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Ucieklak–Jeż P. (2014b), Hospital's Size as the Determinant of Financial Liquidity, “The European Financial Systems 2014 Proceedings”.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00317-7

Chu D. K., Zollinger T. W., Kelly A. S., Saywell R. M. (1991), An empirical analysis of cash flow, working capital, and the stability of financial ratio groups in the hospital industry, “Journal of Accounting and Public Policy”, vol. 10(1).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0278-4254(91)90019-G

CSIOZ (2018), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa.
Google Scholar

Dubas-Jakóbczyk K., Kocot E., Kozieł A. (2020), Financial performance of public hospitals: a cross–sectional study among Polish providers, “International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17(7).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17072188

Dubas-Jakóbczyk K., Kamińska K. (2017), Szpitale prywatne w Polsce – znaczenie w systemie lecznictwa oraz potencjał rozwoju, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, nr 15(3).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.024.7804

Grzywacz J. red .(2014), Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Google Scholar

GUS (2022) Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego – zakładka „Pojęcia stosowane w statystyce publicznej” – https://stat.gov.pl/ [Accessed 10.11.2021].
Google Scholar

Hass–Symotiuk M. (2011), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Janik W., Paździor A. (2017), Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia, „Marketing i Zarządzanie”, nr 3(49).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/miz.2017.49-12

Janik W. (2012) Sytuacja finansowa wybranych szpitali w warunkach kryzysu systemu opieki zdrowotnej w Polsce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 13(9).
Google Scholar

Kautsch M. (2017) Nadzór właścicielski powiatów nad podmiotami leczniczymi, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4(42).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.05

Krzeczewski B. (2013), Jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący szpital–porównanie i ocena sytuacji finansowej szpitali powiatowych i wojewódzkich w regionie łódzkim, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 14(8/1).
Google Scholar

Krzeczewski B. (2014a), Wpływ organu założycielskiego na efektywność finansową szpitali w województwie łódzkim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 802.
Google Scholar

Krzeczewski B. (2014b), The impact of the founding body on financial performance of Polish hospitals, “Proceedings of MAC–EMM 2014”.
Google Scholar

Krzeczewski B. (2020), Finanse szpitali w Polsce. Strategie płynności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8220-155-0

Miszczyńska K. M. (2013), Wydatki na ochronę zdrowia a budżet jednostek samorządu terytorialnego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 279.
Google Scholar

Miszczyńska K.M. (2020), Do Polish Hospitals Perform Well? Selected Aspects of Financial Performance (in:) K. Daszyńska–Żygadło (ed.), A. Bem (ed.), B. Ryszawska (ed.), E. Jáki (ed.),T. Hajdíková (ed.), Finance and Sustainability, Springer, Cham.
Google Scholar

Miszczyńska K. M., Miszczyński P. (2021) Debt, Ownership, and Size: The Case of Hospitals in Poland, “International Journal of Environmental Research and Public Health”, vol. 18(9).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18094596

OZZL (2021), Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Jak założyć Niepubliczny ZOZ, http://ozzl.org.pl/index.php/11700–582 [Accessed 23.12.2021].
Google Scholar

Paździor A., Maj G. (2017) Wpływ zmian organizacyjnych na efektywność finansową podmiotów leczniczych na przykładzie szpitala X, „Zarządzanie i Finanse”, nr 15 (2/2).
Google Scholar

Paździor A., Paździor M. (2017), Pomiar efektywności działalności podmiotów leczniczych. Wybrane aspekty, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 481.
Google Scholar

Prędkiewicz, K., Predkiewicz, P. (2013a). Płynność finansowa szpitali samorządowych w Polsce – wyniki badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766.
Google Scholar

Prędkiewicz K., Predkiewicz P. (2013b), Zarządzanie kapitałem obrotowym szpitali samorządowych w Polsce, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2(2/11).
Google Scholar

Rabiej E. (2013), Formy organizacyjne podmiotów leczniczych–uwarunkowania prawne i ekonomiczne, „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 5(1).
Google Scholar

RPWDL (2021), Strona internetowa Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, https://rpwdl.csioz.gov.pl/ [Accessed 10.11.2021].
Google Scholar

Stępień, K. (2015), Definicyjne i metodyczne problemy rentowności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 920.
Google Scholar

UODL (2011) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654).
Google Scholar

Upadhyay S., Sen B., Smith D. (2015), The cash conversion cycle and profitability: A study of hospitals in the State of Washington, “Journal of Health Care Finance”, vol. 41(4).
Google Scholar

Upadhyay S., Smith, D. G. (2016), Hospital liquidity and cash conversion cycle: A study of Washington hospitals, “Journal of Health Care Finance”, vol. 43(2).
Google Scholar

UPU (2003), Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535).
Google Scholar

Węgrzyn M. (2013), Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

Węgrzyn M. (2015), Zmiana formy prawnej szpitali z samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na spółki prawa handlowego – oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 118.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/epu.2015.118-22

Zdrowie Łódzkie (2021), Zdrowie Łódzkie – Regionalny Serwis Informacyjny, https://zdrowie.lodzkie.pl/ [Accessed 12.11.2021].
Google Scholar

Opublikowane

2023-03-27

Jak cytować

Krzeczewski, B. (2023). Znaczenie organu założycielskiego (właścicielskiego) dla kondycji finansowej szpitali w Polsce – wyniki badań empirycznych dla szpitali powiatowych i wojewódzkich. Finanse I Prawo Finansowe, 1(37), 33–49. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.37.02

Numer

Dział

Artykuł

Funding data