Ubezpieczenia na życie z UFK – analiza efektywności inwestycji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.02

Słowa kluczowe:

fundusze inwestycyjne, UFK, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, produkty ubezpieczeniowe z UFK, lokata bankowa, rynek ubezpieczeniowy, inwestycje

Abstrakt

Produkty ubezpieczeniowe z UFK funkcjonują w Polsce od lat 90-tych XX wieku. Ich charakterystyczną cechą jest przewaga komponentu inwestycyjnego nad ubezpieczeniowym. Konstrukcja produktów oraz warunki umowy wzbudziły szereg kontrowersji co do uzyskiwanych efektów inwestycji. Autorzy artykułu zbadali, czy i jak wielkość stopy zwrotu z inwestycji w produkt z UFK zależna jest od jego konstrukcji oraz czy większość UFK przypisanych do danego produktu pozwalała na osiągnięcie przez produkt stóp zwrotu (po uwzględnieniu opłat) przewyższających stopę zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka.

Produkty ubezpieczeniowe z UFK można podzielić na kilka grup. W artykule analizie poddano reprezentatywne produkty jednej z nich. Obliczono dla nich średnioroczne historyczne stopy zwrotu z przypisanych do tych umów funduszy. Następnie uzyskane wyniki porównano z inwestycją w lokatę bankową.

Stwierdzono wpływ konstrukcji umowy na wartość końcową rachunku klienta. Wyniki analizy wskazują, że stopy zwrotu uzyskiwane z badanych produktów były niskie i w większości przypadków nie stanowiły konkurencji do lokat bankowych. Rekompensaty niskiej efektywności tych produktów nie mogła stanowić ochrona ubezpieczeniowa, bo w przypadku tej kategorii produktów ubezpieczeniowych była ona maksymalnie ograniczona.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cwynar A., Cwynar W., Kaźmierkiewicz P., Ostrowska-Dankiewicz A., 2016, Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce, Ekonomia nr 45/2016. (DOI:10.17451/eko/45/2016/203).
Google Scholar

Drozd A., 2020, Ocena ryzyka i efektywności inwestycji na rynku metali szlachetnych, Ekonomia - Wroclaw Economic Review 26/1 (2020).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.1.8

Homa M., 2018, Risk capital in unit-linked insurance policies, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 519 – 2018.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2018.519.08

Janowicz-Lomott M., Ostrowska-Dankiewicz A., 2011 Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane - wpływ na polski rynek ubezpieczeń życiowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2011 nr 4” pp. 63-84.
Google Scholar

Jedynak T., 2013, Inwestycyjny charakter ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pp. 58-63.
Google Scholar

Ochwat M., 2019, Obowiązki informacyjne w zakresie produktów ubezpieczeniowych z funduszem kapitałowym (PRIIP) – ocena regulacji i jej skutków, Bezpieczny Bank, Nr 1(74) 2019.
Google Scholar

Mikołajek M., 2018, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – studium prawno-finansowe, Finanse I Rachunkowość Nr 4, Uniwersytet Wrocławski. (DOI: 10.23734/23.18.003).
Google Scholar

Wiśniewski M, 2012, Wartość wykupu polis życiowych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2012, nr 2”, pp.29-44.
Google Scholar

Wiśniewski M, 2016, Ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym w świetle nowych regulacji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 3”, pp. 67-80.
Google Scholar

Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz.U. 2015 poz. 1844,
Google Scholar

Decyzja Nr RPZ 12/2015 z dnia 02.11.2015 r. dotycząca Pramerica Życie TUiR S.A.,
Google Scholar

Decyzja Nr RGD 6/2015 z dnia 26.11.2015 r. dotycząca Sopockiego Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.,
Google Scholar

Decyzja Nr RGD 7/2015 z dnia 26.11.2015 r. dotycząca UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
Google Scholar

Decyzja Nr RŁO 12/2015 z dnia 23.12.2015 r. dotyczycąca Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
Google Scholar

Decyzja NR RBG 15/2015 z dnia 28.12.2015 r. dotycząca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group,
Google Scholar

Decyzja Nr RKT 20/2015 z dnia 30.12.2015 r. dotycząca Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.,
Google Scholar

Decyzja Nr RKT 01/2016 z dnia 15.03.2016 r. dotycząca Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.05.2010 r., sygn. akt VI ACa 1175/09.
Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.10.2011 r., sygn. akt XVII AmC 1704/09.
Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26.09.2017 r. sygn. akt XVII AmA 20/15.
Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.10.2018 r., sygn. akt VII AGa 1346/18.
Google Scholar

[www1] https://www.rejestr.uokik.gov.pl/ [dostęp 05.11.2021].
Google Scholar

[www2] https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie.html [dostęp 15.11.2021].
Google Scholar

[www3] https://piu.org.pl/ [dostęp 05.11.2021].
Google Scholar

[www4] Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z października 2021 r. dotyczącego produktów z UFK: https://intranet.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_dot_dostosowania_dzialalnosci_zakladow_ubezpieczen_do_wymogow_decyzji_z%20dnia_15_lipca_2021_75413.pdf [dostęp 05.11.2021].
Google Scholar

[www5] https://pkoubezpieczenia.pl [dostęp 10.10.2021].
Google Scholar

[www6] https://www.uniqa.pl/notowania [dostęp 10.10.2021].
Google Scholar

[www7] https://notowania.openlife.pl [dostęp 10.10.2021].
Google Scholar

[www8] https://www.analizy.pl [dostęp 10.10.2021].
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.47456/pl.v10i25.33036

[www9]https://www.statista.com/statistics/664871/average-market-risk-premium-poland-europe/ [dostęp 10.10.2021]
Google Scholar

Dokumentacja dotycząca produktu My Future obowiązująca od dnia 01.06.2012 r.: Karta Parametrów - Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze składką regularną dla Klientów Open Finance S.A.; Ogólne Warunki Grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze składką regularną dla klientów Open Finance S.A.; Załącznik do polisy Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze składką regularną dla Klientów Open Finance S.A.
Google Scholar

Dokumentacja dotycząca produktu Plan inwestycyjny Lepsze Jutro obowiązująca od dnia 15.03.2012 r.: Tabela Opłat i Limitów dla produktu - Załącznik nr 1 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym; Warunki Ubezpieczenia oraz obowiązujący od dnia 10.04.2012 r.: Wykaz UFK - Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszy stanowiący załącznik nr 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.
Google Scholar

Dokumentacja dotycząca produktu Plan Inwestycyjny Selekt obowiązująca od dnia 15.11.2011 r.: Tabela Opłat i Limitów do umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie oraz obowiązujące od dnia 21.11.2011 r.: szczególne warunki ubezpieczenia oraz wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych do umów.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-06-20

Jak cytować

Borys, M., & Stępińska, J. (2022). Ubezpieczenia na życie z UFK – analiza efektywności inwestycji. Finanse I Prawo Finansowe, 2(34), 27–48. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.02

Numer

Dział

Artykuł