Niepewność interpretacyjna zapisów ochrony ubezpieczeniowej konsumentów ubezpieczeń na życie oferowanych do kredytów mieszkaniowych na przykładzie wybranych ofert

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.31.06

Słowa kluczowe:

mortgage, life insurance, collateral of loans, bancassurance, consumer protection

Abstrakt

Bundled package of home loans and insurance are a natural phenomenon. Banks treat insurance as the primary security for the credit. For the consumer–borrower can help in financial difficulty. The purpose of insurance added to the loan is to reduce the risk of inability of borrowers to pay back their loans to banks and to ensure the safety of the insured or beneficiary of the insurance policy Therefore, insurance added to the loans should effectively protect borrowers. However, bundled package entails the risk of mismatching the insurance cover with the individual policy-holder insurance needs. Consumer–borrower may not be aware of the scope of insurance protection, which results from the insurance contract and general insurance terms and conditions. Therefore, in order to properly understand the offer of insurance, it becomes necessary to familiarize the borrower–the consumer with the general insurance conditions. However, as research shows, there is a big problem on the insurance sector with unintelligible insurance policy.

The purpose of the article/hypothesis: The aim of the article is to compare and assess the scope of insurance cover based on the provisions of the general conditions of life insurance added to home loans by the two largest banks in Poland.

Methodology: The article uses a comparative analysis of the scope of insurance cover on the based on provisions of the general conditions of insurance. The following categories have been selected from the general conditions of insurance: subject of insurance, definitions of events covered by the liability of the insurer, nature of benefits, amount of insurance and exclusions and limitations of liability.

Results of the research: the analysis of the scope of insurance cover at selected banks in the article shows that selected categories from the general terms and conditions of insurance limit the potential level of insurance cover. After reviewing the general terms and conditions of insurance, consumer–borrower is not sure whether he will get help from the insurer when he needs it.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Barczuk-Grędzińska, K. (2018). Czytelność ogólnych warunków ubezpieczenia – teoria i zastosowanie w praktyce [rozprawa doktorska]. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Google Scholar

Barczuk-Grędzińska, K. (2019). Badanie stopnia przystępności tekstów wybranych ogólnych warunków ubezpieczenia na polskim rynku. Oblicza komunikacji, 11.
Google Scholar

Barembruch, A. (2019). Zarządzanie finansami osobistymi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Dąbrowska, E. (2018). Ubezpieczenia zdrowotne. W: M. Iwanicz-Drozdowska, red., Ubezpieczenia. Warszawa: PWE.
Google Scholar

Dorfman, M.S. (2013). Introduction to risk management and insurance. New Jersey: Prentice Hall.
Google Scholar

Gawin, M. (2018). Różnice definicyjne w ogólnych warunkach ubezpieczeń jako czynnik ograniczający odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego na wybranych przykładach. Roz-prawy Ubezpieczeniowe, 1(27).
Google Scholar

Heropolitańska, I. (2018). Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Iwko, J. (2014). Model oceny jakości usług ubezpieczeniowych na polskim rynku [rozprawa doktorska]. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Google Scholar

Kawiński, M. (2017). Finanse osobiste. Planowanie ochrony ubezpieczeniowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Google Scholar

Mrozowska, B. i Wnęk, A. (2014). Umowa ubezpieczenia na życie jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Prawo Asekuracyjne, 4(81).
Google Scholar

Nowak, K. (2020). Dystrybucja ubezpieczeń o charakterze ochronnym w kanale bankowym w kontekście zmian regulacyjnych. W: M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, red., Dochodzenie roszczeń konsumenckich. Nowy ład dla konsumenta. Warszawa: C.H.Beck.
Google Scholar

Nowak, P. (2018). Wpływ zmian systemowych i prawnych na poprawę adekwatności produktów ubezpieczeniowych do potrzeb i wymagań klientów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.322.11

Nowak, P. (2019). Ubezpieczenie kredytu gotówkowego – korzyści dla kredytobiorcy czy kredytodawcy. W: B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro, red., Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych wybranych państwach UE. Zagadnienia wybrane. Warszawa: C.H.Beck.
Google Scholar

Nowak, P. (2020). Sprzedaż krzyżowa kredytów mieszkaniowych i ubezpieczeń a wybór konsumenta. W: A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, red., Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji. Warszawa: CeDeWu.
Google Scholar

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie dla klientów PKO BP i PKO Banku Hipotecznego SA, którzy zawarli umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, UI/OWU/138/04-2017/A.
Google Scholar

Orlicki, M. (2013). Ubezpieczenie na życie jako instrument zabezpieczenia wierzytelności banku. W: K. Szuma, red., Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Google Scholar

Ranking przyjazny bank „Newsweeka” (2019). Newsweek, 40.
Google Scholar

Raport Amron-Sarfin. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/2020 (2021). Centrum Amron i Związek Banków Polskich, 46.
Google Scholar

Rejda, G.E. and McNamara, M.J. (2018). Principles of Risk Management and Insurance. Boston: Pearson.
Google Scholar

Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance (2014). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa [dostęp 05.02.2021].
Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego w 2020 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i interesów klientów podmiotów rynku finansowego i sprawozdanie z działalności w 2020 r. finansowanej ze środków funduszu edukacji finansowej wraz z informacją o wykorzystaniu środków funduszu (2021). Rzecznik Finansowy, Warszawa.
Google Scholar

Stęplewska, K. (2016). Analiza pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. W: D. Ostrowska, P. Jamróz, red., Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce. Warszawa: CeDeWu.pl.
Google Scholar

Szydłowska, N. (2018). Bank jako uprawniony do dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia zawartej jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.4

Śliwiński, A. (2016). Ubezpieczenia na życie. W: W. Ronka-Chmielowiec, red., Ubezpieczenia. Warszawa: C.H.Beck.
Google Scholar

Ubezpieczenie dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Banku Pekao SA, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, KH-PEKAO 01/18.
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, t.j. Dz.U. 2020, poz. 895 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r., o dystrybucji ubezpieczeń, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1881, ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1740 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1027 ze zm.
Google Scholar

Więcko-Tułowiecka, M. (2015). Ubezpieczenia grupowe z perspektywy konsumenta. W: J. Monkiewicz, M. Orlicki, red., Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Warszawa: PWN.
Google Scholar

XXIV Ranking Banków (2019). Bank, 6.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Nowak, K. (2021). Niepewność interpretacyjna zapisów ochrony ubezpieczeniowej konsumentów ubezpieczeń na życie oferowanych do kredytów mieszkaniowych na przykładzie wybranych ofert. Finanse I Prawo Finansowe, 3(31), 89–105. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.31.06

Numer

Dział

Artykuł