Powinowactwa i koligacje artystyczne Celiny Michałowskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.05

Słowa kluczowe:

Celina Michałowska, Piotr Michałowski, Jazłowiec, niepokalanki, korespondencja sztuk

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie artystycznych powinowactw niepokalańskiej artystki malarki Celiny Michałowskiej, córki i jedynej uczennicy Piotra Michałowskiego, najwybitniejszego przedstawiciela romantycznego nurtu w polskim malarstwie XIX-wiecznym. Wielość uprawianych przez Michałowską artystycznych dziedzin i rozmaite alianse, jakie między nimi się dokonywały, pozwala umieścić ów obszar badawczy w polu swoistego korespondowania sztuk. W pracy omawia się także jedyną w swoim rodzaju sieć artystycznych relacji, jakie wiązały Michałowską nie tylko z innymi niepokalańskimi artystkami, ale także z członkami jej znamienitej i wykształconej rodziny, którzy parali się malarstwem, muzyką, pisarstwem, co miało niebagatelny wpływ na artystyczny rozmach w życiu i twórczości Celiny Michałowskiej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Monika Kulesza - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Monika Kulesza – autorka książek: Słowacki medytacyjny. Późny etap życia i liryki Juliusza Słowackiego w świetle medytacji, a także Aniołowie w poezji Adama Mickiewicza. Trzon jej zainteresowań stanowią prace skupione wokół literatury i kultury romantyzmu lub nawiązujące do niej. Osobną przestrzeń badawczą poświęciła kobietom z uzdolnieniami artystycznymi, tworzącym i działającym w zgromadzeniu niepokalańskim.

Problematyce literackiej przygląda się także poprzez pryzmat sztuki, poszukując koincydencji w sferze ideowej oraz formalnej. Interesują ją przede wszystkim kwestie sposobów wyrażania w literaturze i sztuce wartości duchowych, toteż większość jej badań oscyluje wokół kategorii sacrum i zagadnień etycznych.

Bibliografia

Listy Celiny Michałowskiej do Gertrudy Skórzewskiej, Archiwum Główne Sióstr Niepokalanek, sygn. P. 114. 3.
Google Scholar

Listy Celiny Michałowskiej do Marceliny Darowskiej, Archiwum Główne Sióstr Niepokalanek, sygn. P. 61. 3. III.
Google Scholar

Listy Celiny Michałowskiej do sióstr, Archiwum Główne Sióstr Niepokalanek, sygn. P. 79. 4. I.
Google Scholar

Michałowska C., Piotr Michałowski. Rys życia, zawód artystyczny, działalność w życiu publicznym, Kraków 1911.
Google Scholar

Brzezińska R., Trzy portrety kobiece z Jazłowcem w tle, „Słowo” 1996, nr 217.
Google Scholar

Całek A., Nowa teoria listu, Kraków 2019. https://doi.org/10.12797/9788381380027
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/9788381380027

Charazińska E., Celina Michałowska, [w:] Artystki polskie. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, red. A. Morawińska, Warszawa 1991.
Google Scholar

Czapska-Michalik M., Piotr Michałowski [1800–1855], z serii „Ludzie Czasy Dzieła”, Warszawa 2007.
Google Scholar

Hejmej A., Komparatystyka intermedialna, „Rocznik Komparatystyczny” 2016, nr 7. https://doi.org/10.18276/rk.2016.7-01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/rk.2016.7-01

Hejmej A., Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Kraków 2013.
Google Scholar

Hejmej A., Literatura w społeczeństwie medialnym, „Teksty Drugie” 2014, nr 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18318/td.2021.2.18

Jabłońska-Deptuła E., Niepokalanki w polskim trwaniu, Niepokalanów 1993.
Google Scholar

Jabłońska-Deptuła E., Zakorzeniać nadzieję. Matka Marcelina Darowska o rodzinie i dla rodziny, Lublin 2017.
Google Scholar

Jordan G., Wychowanie to dzieło miłości. System pedagogiczny bł. Marceliny Darowskiej, Szymanów 1997.
Google Scholar

Kosyra-Cieślak H., Szymczak R. i Siostry Niepokalanki, Poszłam siać do Polski… i wzeszło. 150 lat pracy Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, t. 1, Szymanów 2005.
Google Scholar

Kulesza M. Amazonka, malarka, zakonnica, „Tematy i Konteksty” 2019, nr 9 (14): Literatura w kręgu unijnych zbliżeń. W 450. rocznicę Unii Lubelskiej, red. W. Maryjka, M. Stanisz, G. Trościński, Rzeszów 2019. https://doi.org/10.15584/tik.2019.1a
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15584/tik.2019.1a

Kulesza M., „Genialne diablę”. Jazłowieckie dzieje Celiny Michałowskiej, [w:] Polskie życie kulturalno-literackie od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin 2017.
Google Scholar

Kulesza M., Kierownictwo duchowe w listach Marceliny Darowskiej, [w:] Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy. Polska i światowa, red. D. Kalinowski, E. Juchniewicz, Słupsk 2018.
Google Scholar

Łączyńska A., Amazonka-zakonnica. Córka Piotra Michałowskiego, „Przewodnik Katolicki” 1973, nr 23.
Google Scholar

Łączyńska A., Rysować nas uczyła córka Piotra Michałowskiego, „Za i Przeciw” 1973, nr 50.
Google Scholar

Mortkowicz-Olczakowa H., Piotr Michałowski. Opowieść o życiu i twórczości, Kraków 1958.
Google Scholar

O wychowaniu. W oparciu o zasady Matki Marceliny Darowskiej, oprac. Siostra Anuncjata od Trójcy Świętej, Jarosław 2010.
Google Scholar

Piotr Michałowski, album, wstęp J. Sienkiewicz, Warszawa 1959.
Google Scholar

Skwarczyńska S., Teoria listu, oprac. E. Feliksiak, M. Leś, Białystok 2006.
Google Scholar

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Warszawa 1993.
Google Scholar

Wichrowska E., Wojewoda emigrant, [w:] A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz. Zapiski z początków towiańszczyzny. Z rękopisu odczytała, skomentowała i wstępem poprzedziła E.Z. Wichrowska, Gdańsk 2006.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Kulesza, M. (2021). Powinowactwa i koligacje artystyczne Celiny Michałowskiej. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (10), 99–125. https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.05

Numer

Dział

Articles