Analiza wpływu gospodarki opartej na wiedzy na rozwój ekonomiczny krajów Unii Europejskiej

Autor

  • Edyta Dworak University of Łódź

DOI:

https://doi.org/10.2478/v10103-009-0043-2

Abstrakt

Kierunki przemian w gospodarce światowej, zachodzących w ostatnich latach, wskazują na przechodzenie od gospodarki ery industrialnej, opartej na ekonomii skali, do gospodarki wiedzochłonnej, opartej na potencjale technologicznym i innowacyjnym. Zwiększanie inwestycji w środki trwałe nie jest już wystarczającym sposobem na zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego. Czynnikami decydującymi o rozwoju stają się działalność badawczo - rozwojowa (B+R), działalność innowacyjna oraz tzw. kapitał ludzki. Za istotną determinantę poziomu innowacyjności poszczególnych gospodarek uznaje się nakłady na badania i rozwój, przeznaczane na prowadzenie badań podstawowych, stosowanych i prac rozwojowych, jak i efekty tych badań, występujące w postaci innowacyjnych rozwiązań stosowanych w praktyce. Celem artykułu jest analiza związków korelacyjnych między dwiema głównymi zmiennymi opisującymi gospodarkę opartą na wiedzy, tj. między udziałem nakładów na B+R w PKB i nakładami na B+R per capita, a pozostałymi charakterystykami GOW, jak również ocena wpływu tych dwu zmiennych na podstawowe wielkości makroekonomiczne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie analiza wpływu gospodarki opartej na wiedzy na rozwój gospodarczy tych krajów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

European Innovation Scoreboard 2008 (2009), Comparative Analysis of Innovation Performance, European Commission, Enterprise and Industry, January
Google Scholar

European Innovation Scoreboard 2007 (2008), Comparative Analysis of Innovation Performance, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT) and the Joint Research Centre (Institute for the Protection and Security of the Citizen) of the European Commission
Google Scholar

Foray D. (2000), Economics of Knowledge, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England
Google Scholar

Miedziński M. (2001), Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa, [in:] Gospodarka oparta na wiedzy (2001), Wyzwanie dla Polski XXI w., KBN, Warszawa
Google Scholar

Neef D., Siesfeld G. A, Cefola J. (eds.) (1998), The Economic Impact of Knowledge, Butterworth Heinemann, Boston
Google Scholar

Piech K. (2006), Rozwój gospodarek wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście Strategii Lizbońskiej, [in:] E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (ed.) Unia Europejska w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, (2006), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa
Google Scholar

Rodrigues J. M. (2003), European Policies for a Knowledge Economy, Edward Elgar, Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA
Google Scholar

Rooney D, Hearn G., Ninan A. (2005), Handbook on the Knowledge Economy, Edward Elgar, Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA
Google Scholar

Science and Technology in 2007 (2008), Central Statistical Office, Warsaw
Google Scholar

Smith K. (2002), What is the Knowledge Economy. Knowledge Intensity and Distributed Bases, Discussion Paper, series 2002-6, The UN University, INTECH, Maastricht
Google Scholar

Stec M. (2009), Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, ‘Gospodarka Narodowa’, Nr 11-12
Google Scholar

Stevens C. (1998), The Knowledge-Driven Economy, [in:] D. Neef, Butterworth-Heinemann (ed.) The Knowledge Economy, Boston, Oxford, Johannesburg, Melbourne, New Delhi, Singapore The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996
Google Scholar

Zienkowski L. (2004), Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki?, [in:] Okoń-Horodyńska E. (ed.) Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, (2004), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa
Google Scholar

Żelazny R. (2006), Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce - diagnoza stanu według Knowledge Assessment Methodology 2006, [in:] Okoń-Horodyńska E., K. Piech K. (eds.) (2006) Unia Europejska w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa
Google Scholar

Opublikowane

2011-02-23

Jak cytować

Dworak, E. (2011). Analiza wpływu gospodarki opartej na wiedzy na rozwój ekonomiczny krajów Unii Europejskiej. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 13(4), 5–25. https://doi.org/10.2478/v10103-009-0043-2

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>