Ocena efektywności wybranych europejskich systemów innowacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.15

Słowa kluczowe:

innowacja, narodowy system innowacji, ranking innowacyjności

Abstrakt

Wzrost znaczenia aktywności innowacyjnej we współczesnej gospodarce ożywił zainteresowanie nauk ekonomicznych studiami dotyczącymi mechanizmów rządzących procesami innowacyjnymi i wpływu innowacji na rozwój gospodarczy. Na fali wzrostu tego zainteresowania powstała koncepcja narodowego systemu innowacji (NSI), która zajmuje ważne miejsce w polityce innowacyjnej wszystkich rozwiniętych gospodarek rynkowych. W literaturze ekonomicznej wyodrębnia się różne typologie systemów innowacji. Celem artykułu jest ocena efektywności systemu integracji europejskiej, systemu społeczno‑demokratycznego i systemu zmutowanego, mierzonej poziomem innowacyjności gospodarek należących do tych systemów, w latach 2014 i 2019. W artykule dokonano analizy literatury przedmiotu poświęconej systemom innowacji; do oceny efektywności systemów innowacji wykorzystano metodę wielowymiarowej analizy statystycznej – metodę porządkowania liniowego, pozwalającą na zbudowanie miernika syntetycznego Hellwiga. W artykule sformułowano hipotezę badawczą zakładającą, że najbardziej efektywnymi systemami innowacji są system społeczno‑demokratyczny i system integracji europejskiej. Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bąk, A. (2013), Metody porządkowania liniowego w polskiej taksonomii – pakiet pllord, [in:] K. Jajuga, M. Walesiak, (eds.), Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

Dworak, E. (2012), Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Dworak, E., Grzelak, M.M., (2020), Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów UE – wybrane aspekty teoretyczne praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, https://doi.org/10.18778/8220-392-9
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8220-392-9

Edquist, C. (1997), Systems of Innovation; Technologies, Institutions and Organizations, Printer, London.
Google Scholar

Freeman, Ch. (1992), The Economics of Hope, Pinter Publishers, London.
Google Scholar

Godinho, M.M., Mendonca, S., Pereira, T.S. (2003), Mapping innovation systems: a framework based on innovation surveys data, paper presented at the “First Globelics Conference Innovation Systems and Development for the Third Millenium” Rio de Janeiro, 2–6 Nov. 2003.
Google Scholar

Gorynia‑Pfeffer, N. (2012), Wybrane aspekty działalności innowacyjnej na przykładzie Niemiec – wnioski dla Polski, “Studia Ekonomiczne”, 2.
Google Scholar

Jasiński, A. (2018), Polityka innowacyjna w Polsce: czy skuteczna?, “Optimum Economic Studies”, January 2018.
Google Scholar

Krakowiak‑Bal, A. (2005), Wykorzystanie miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Warszawa, No. 3/2005.
Google Scholar

Lundvall, B.A. (1992), National Systems of Innovation, Pinter Publishers, London.
Google Scholar

Najważniejsze wiadomości‑Estonia‑kolebka innowacji i kraj o rozwiniętej infrastrukturze sieciowej, Cordis, Komisja Europejska, 16.07.2019.
Google Scholar

Nelson, R.R., Rosenberg, N. (1993), National Innovation System, Oxford University Press, New York.
Google Scholar

Nelson, R.R., Rosenberg, N. (1993), Technical Innovation and National Systems, [in:] R.R. Nelson, National Innovation Systems, A Comparative Analysis, Oxford University Press, New York.
Google Scholar

Okoń‑Horodyńska, E. (1998), Narodowy System Innowacji w Polsce, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice.
Google Scholar

Panek, T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Patel, P., Pavitt, K. (1994), National Innovation Systems, Economics of Innovations and New Technology 1994, Vol. 3, https://doi.org/10.1080/10438599400000004
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10438599400000004

Podręcznik OSLO 2018 (2020), Zalecenia dotyczące poyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych z zakresu innowacji. Pomiar działalności naukowo‑technicznej i innowacyjnej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Google Scholar

Prystrom, J. (2012), Narodowy system innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie Szwecji, “Ekonomista”, 4.
Google Scholar

Roszko‑Wójtowicz, E., Grzelak, M.M. (2020), Macroeconomic stability and the level of competitiveness in EU member states: a comparative dynamic approach, “Oeconomia Copernicana”, 11 (4), https://doi.org/10.24136/oc.2020.027
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24136/oc.2020.027

Roszko‑Wójtowicz, E., Grzelak, M.M., Laskowska, I. (2019), The impact of research and development activity on the TFP level in manufacturing in Poland, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 14 (4), pp. 711–737, https://doi.org/10.24136/eq.2019.033
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24136/eq.2019.033

Szajt, M. (2009), Narodowy system innowacji w Polsce na tle działających w Europie, [in:] K. Piech, B. Kryk (eds.), Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Google Scholar

Vonortas, N.S. (2009), European Research Framework Programmes in a global context; targets, impacts, lessons for the future, [in:] G. Marklund, N.S. Vonortas, Ch.W. Wessner, (eds.), The Innovation Imperative. National Innovation Strategies in the Global Economy, Edward Elgar, Cheltenham, UK MA, USA.
Google Scholar

Weresa, M.A. (2012), Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Weresa, M.A. (2014), Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Wojtowicz, A., Mikos, A. (2012), Wielowymiarowe funkcjonowanie systemu innowacji – zarys koncepcji, “Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, T. 21, No. 2, grudzień.
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-20

Jak cytować

Dworak, E. (2022). Ocena efektywności wybranych europejskich systemów innowacji. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(2), 99–115. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.15

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>