Ocena zależności między charakterystykami gospodarki opartej na wiedzy a wybranymi kategoriami makroekonomicznymi w krajach Unii Europejskiej

Autor

  • Edyta Dworak University of Łódź

DOI:

https://doi.org/10.2478/v10103-011-0008-0

Abstrakt

Kierunki przemian w gospodarce światowej, zachodzących w ostatnich latach, wskazują na przechodzenie od gospodarki ery przemysłowej do gospodarki wiedzochłonnej, opartej na potencjale technologicznym i innowacyjnym. Czynnikami decydującymi o rozwoju gospodarczym stają się działalność badawczo – rozwojowa (B+R), działalność innowacyjna i tzw. kapitał ludzki. W konsekwencji głównym przedmiotem badań prowadzonych w krajach wysoko rozwiniętych jest poszukiwanie źródeł innowacyjności i metod budowania potencjału innowacyjnego, które stają się podstawą kreowania gospodarki opartej na wiedzy. Istotny wpływ wiedzy i innowacji na rozwój gospodarczy potwierdza również współczesna ekonomia, która dowodzi, że postęp techniczny oraz akumulacja wiedzy naukowo-technicznej i kapitału ludzkiego oddziałują na rozwój współczesnych gospodarek w większym stopniu niż tradycyjne czynniki produkcji. Celem artykułu jest analiza wpływu zmiennych opisujących gospodarkę opartą na wiedzy na podstawowe kategorie makroekonomiczne – udział całkowitych inwestycji w PKB i stopę zatrudnienia - w krajach Unii Europejskiej (z podziałem na kraje UE-15 i nowe kraje członkowskie UE) w latach 2000-2007, przeprowadzona w oparciu o modele panelowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Coe D. T., Helpman E. (1995), International R+D Spillovers, European Economic Review, vol. 39
Google Scholar

Directions for increasing innovativeness of economy for the period 2007-2013” (2006), the Ministry of Economy, Department of Economic Development, Warsaw 19th August
Google Scholar

Fagerberg J. (1987), Technology Gap Approach to Why Growth Paths Differ, Research Policy, vol. 16
Google Scholar

Foundations of the Economics of Innovation. Theory, Measurement and Practice (1998), Hariolf Grupp, Edward Elgar Ltd., Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA
Google Scholar

Greene W. H. (2003), Econometric Analysis, 5. ed., Prentice Hall, New Jersey
Google Scholar

Greene W. H. (2008), Econometric Analysis, 6. ed., Prentice Hall, New Jersey
Google Scholar

Grossman G., Helpman E. (1990), The “New” Growth Theory. Trade, Innovation and Growth, American Economic Review, vol. 80
Google Scholar

Grossman G., Helpman E. (1991), Trade, Knowlegde Spillovers and Growth, European Economic Review, vol. 35
Google Scholar

Hausman J. A. (1978), Specification Tests in Econometrics, Econometrica, vol. 46
Google Scholar

Hsiao C. (1986), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press
Google Scholar

Jorgenson D. W. (2001), Information Technology and the U.S. Economy, American Economic Review, vol. 16
Google Scholar

Jorgenson D. W., Ho M. S., Stiroh K. J. (2003), Lessons from the US Growth Resurgence, Journal of Policy Modelling, vol. 25
Google Scholar

Machlup F. (1962), The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton
Google Scholar

Miedziński M. (2001), Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa, [in:] Gospodarka oparta na wiedzy, Wyzwanie dla Polski XXI w., KBN, Warszawa
Google Scholar

Nordhaus W. D. (1976), Innowacje, wzrost i dobrobyt, PWN, Warszawa
Google Scholar

Porter M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press, London and Basingstoke
Google Scholar

Romer P. M. (1993), Economic Growth, [in:] The Fortune Encyclopedia of Economics, Time Warner Books, New York
Google Scholar

Schmookler J. (1965), Technological Change and Economic Theory, American Economic Review, nr 2
Google Scholar

Schumpeter J. A. (1912), The Theory of Economic Development, New York
Google Scholar

Solow R. (1957), Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, nr 30
Google Scholar

The Knowledge-Based Economy (1996), OECD, Paris
Google Scholar

Opublikowane

2011-11-08

Jak cytować

Dworak, E. (2011). Ocena zależności między charakterystykami gospodarki opartej na wiedzy a wybranymi kategoriami makroekonomicznymi w krajach Unii Europejskiej. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 14(2), 5–23. https://doi.org/10.2478/v10103-011-0008-0

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>