Problem jakości życia ludzi starych w dokumentach międzynarodowych i krajowych

Autor

  • Anna Janiszewska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.04

Słowa kluczowe:

dokumenty ONZ, WHO, UE, jakość życia, stan zdrowia

Abstrakt

W opracowaniu dokonano przeglądu wybranych dokumentów organizacji i instytucji międzynarodowych i wykazano, że problem poprawy jakości życia obywateli był podnoszony już od lat 50. ubiegłego wieku. Zwracano w nich uwagę na godziwe życie, zapewniające mieszkańcom naszego globu zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych. W ostatnim z przytaczanych dokumentów, tj. w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 podnoszona jest kwestia promocji szeroko rozumianego dobrobytu dla wszystkich ludzi w każdym wieku. Dużo miejsca w dokumentach organizacji i instytucji międzynarodowych i krajowych zajmuje kwestia stanu zdrowia osób starszych i jego poprawy. Szczególną uwagę zwraca się w tym przypadku na upowszechnianie stylu życia i zachowań sprzyjających zdrowiu.
Celem opracowania jest wskazanie działań i rozwiązań, jakie są wyznaczane i podejmowane w inicjatywach międzynarodowych, unijnych i krajowych skierowanych do ludzi starszych i zmierzające do poprawy ich jakości życia.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Active ageing. A policy framework, 2002, World Health Organization, Madrid, http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf (dostęp: 1.06. 2015).
Google Scholar

Golinowska S., Mazurkiewicz P., 1999, Ku godnej, aktywnej starości: Raport o Rozwoju Społecznym Polska 1999, NHDR, Warszawa.
Google Scholar

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, ONZ, New York, http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf (dostęp: 7.06.2015).
Google Scholar

Janiszewska A., 2015, Polityka społeczna w Polsce a współczesne problemy demograficz­ne, [w:] Maj J., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. (red.), Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, t. 1, Polityka – Gospodarka – Technika – Trans­port, Wydawnictwo Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań, s. 227–245.
Google Scholar

Janiszewska A., Klima E., 2015, Polityka społeczna dla starzejących się społeczeństw krajów europejskich, [w:] Maj J., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. (red.), Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, t. 1, Polityka – Go­spodarka – Technika – Transport, Wydawnictwo Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań, s. 247–265.
Google Scholar

Kalachea A., Kickbusch I., 1997, A global strategy for healthy ageing, „World Health”, July–August 1997, s. 4–5.
Google Scholar

Lalonde M., 1974, A new perspective on the health of Canadians. A working document, Government of Canada, Ottawa.
Google Scholar

Liszewski S., 2004, Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennych warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań, [w:] Jaż­dżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwer­satorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
Google Scholar

Mikołajczyk B., 2012, Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, Monografie Lex, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Michałowska G., 2007, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Google Scholar

Ostasiewicz W. (red.), 2004, Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Eko­nomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

Ottawa Charter for Health Promotion; Health Promotion, 1987, 1, s. 382–384.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4278/0890-1171-1.4.61

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, 2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
Google Scholar

Projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, 2015, Rada Ministrów, War­szawa.
Google Scholar

Sprawozdanie z drugiego światowego zgromadzenia na temat starzenia się społeczeństw, 2002, Madryt, http://www.mpips.gov.pl/spoleczne-prawa-czlowieka/organizacja-na­rodow-zjednoczonych/madryckiplandziaaniawkwestiistarzeniasispoeczestw/ (dostęp: 12.07.2015).
Google Scholar

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo­łecznej, Warszawa.
Google Scholar

Strategia Rozwoju Kraju 2020, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Google Scholar

Steuden S., 2011, Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

World report on ageing and health, 2015, WHO, http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/en/ (dostęp: 10.06.2015).
Google Scholar

Wysocki M.J, Miller M., 2003, Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne, „Przegląd Epidemiologiczny”, 57, s. 505–512.
Google Scholar

Zdrowie 2020. Europejska polityka wspierająca działania rządów i społeczeństw na rzecz zdrowia i dobrostanu człowieka, 2012, Europejski Komitet Regionalny WHO, Malta.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Janiszewska, A. (2015). Problem jakości życia ludzi starych w dokumentach międzynarodowych i krajowych. Space – Society – Economy, (14), 63–81. https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.04

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>