Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Łodzi

Autor

  • Anna Janiszewska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
  • Karolina Dmochowska-Dudek

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.20.02

Słowa kluczowe:

starzenie się ludności, ludzie starzy, zróżnicowanie przestrzenne, Łódź

Abstrakt

Opracowanie podejmuje problematykę związaną ze zjawiskiem sta­rzenia się ludności. W artykule przedstawiono starzenie się ludności w Łodzi, w któ­rej obecnie obserwuje się najwyższy poziom zaawansowania procesu starzenia wśród największych miast Polski. W tym celu poddano analizie nie tylko poziom i tempo tego procesu w mieście, ale także zróżnicowanie przestrzenne starzenia się ludności w Łodzi. Analiza procesu starzenia się ludności została przeprowadzona na podsta­wie danych statystycznych pochodzących z bazy BDL (poziom i tempo starzenia), jak również z NSP 2011 (dywersyfikacja przestrzenna).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dzieciuchowicz J., 2014, Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-263-7

Frątczak E., 2002, Proces starzenia się ludności Polski, „Studia Demograficzne”, 2 (142): 3–27.
Google Scholar

Giddens A., 2005, Socjologia, Warszawa.
Google Scholar

Grundy E., 1996, Population ageing in Europe, [w:] Coleman D. (red.), Europe’s population in the 1990s, Oxford University Press, New York.
Google Scholar

Grzelak-Kostulska E., 2016, Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Google Scholar

Kowaleski J.T., 2008, Struktura demograficzna starszego odłamu ludności (rozważania metodologiczne i elementy obrazu sytuacji w województwach i powiatach na przełomie stuleci), [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo UŁ, Łódź: 11–27.
Google Scholar

Kurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
Google Scholar

Lutz W., Skirbekk V., Testa M.R., 2006, The Low Fertility Trap Hypothesis. Forces that May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe, „Vienna Yearbook of Population Research”: 115–151.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1553/populationyearbook2006s167

Preston S.H., Himes C., Eggers M., 1989, Demographic Conditions Responsible for Population Ageing, „Demography”, 26 (4): 691–704.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2061266

Rosset E., 1982, Fenomeny demograficzne XX wieku, [w:] Wolański N. (red.), Ekologia populacji ludzkich, Warszawa–Wrocław: 7–47.
Google Scholar

Statystyczna charakterystyka Łodzi według jednostek osiedlowych oraz miejsc przyłączonych z dniem 01.01.1988 r., 1990, Łódź.
Google Scholar

Stuart-Hamilton I., 2006, Psychologia starzenia się, Poznań.
Google Scholar

Szukalski P., 2010, Starzenie się ludności Łodzi na tle największych polskich miast od początku XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 35: 103–125.
Google Scholar

Szukalski P., 2012, Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Janiszewska, A., & Dmochowska-Dudek, K. (2017). Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Łodzi. Space – Society – Economy, (20), 9–22. https://doi.org/10.18778/1733-3180.20.02

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>