Małżeństwa vs związki nieformalne w opiniach młodych mieszkańców Łodzi

Autor

  • Anna Janiszewska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.11

Abstrakt

In this article, I present the opinions of young inhabitants of Łódź regarding marriage and civil partnerships in the context of matrimonial behaviour of the inhabitants of Łódź.
I complemented the analysis of statistical material with a survey study. I selected surveyees on purpose to acquire the opinions of people entering the stage in their lives related to matrimonial behaviours. The choice to conduct the study on the inhabitants of a city with the third largest population in Poland was also intentional. This was supported by the values of the indicators of demographic transformations which confirmed the growing changes in Łódź since the beginning of the Polish transformation in the 1980s.
The results indicate that young inhabitants of Łódź display openness towards new demographic phenomena, but, in some aspects, they support traditional values. Undeniably, the surveyees are three times more likely to permit cohabitating relationships than to dismiss them. At the same time, they treat their current informal relationships as trial relationships rather than a way of living in the future. They mostly declare they want to enter into marriage rather than into informal relationships. This indicates that marriage as an institution is not threatened by cohabitating relationships even though the scope of the phenomenon will increase.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dąbrowska Z., 2003, Małżeństwo jako wartość. Studium empiryczne, „Małżeństwo i Rodzina”, nr 1 (5).
Google Scholar

Giddens A., 1999, Runway World, BBCnReith Lectures 1999, BBC World Service.
Google Scholar

Giddens A., 2006, Ramy późnej nowoczesności [w:] Jasińska-Kania A. i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Ignatczyk W., 1980, Postawy i preferencje młodzieży w wieku matrymonialnym i metody ich optymalnego kształtowania, Raport Końcowy z tematu 11.5.4.01, Centralne Archiwum Badań PW 11.5. nn, IS i D SGPiS, Warszawa–Poznań.
Google Scholar

Ignatczyk W., 1990, Postawy małżeńskie i prokreacje młodzieży polskiej stanu wolnego. Studium statystyczno-demograficzne, „Monografie i Opracowania” nr 305, SGPiS, Warszawa.
Google Scholar

Ignatczyk W., 1993, System wartości małżeńskich preferowany przez młodzież polską, „Problemy Rodziny”, nr 3.
Google Scholar

Ignatczyk W., 2000, Małżeństwo jako wartość w okresie przemian społeczno-gospodarczych kraju w świetle postaw młodzieży w wieku matrymonialnym w województwie poznańskim, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. 62, nr 2, Wydawnictwo Naukowe WAM, Poznań.
Google Scholar

Ignatczyk W., 2004, System wartości rodzinnych młodzieży polskiej końca XX wieku, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1.
Google Scholar

Inglik-Dziąg D., 1998, Partnerstwo w małżeństwie – analiza problemu, „Problemy Rodziny”, t. 37, nr 5–6.
Google Scholar

Janicka I., 2002, Przeobrażenie współczesnego małżeństwa, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Psychologica, no 6.
Google Scholar

Janiszewska A., 2007, Dobór przestrzenny i demograficzno-społeczny małżeństw zawieranych w Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego. Komunikat z badań, 2008, CBOS.
Google Scholar

Kwak A., 1995a, Konkubinat – kohabitacja w świadomości społecznej, „Problemy Rodziny”, t. 35, nr 5.
Google Scholar

Kwak A., 1995b, Niezamężna kohabitacja jako zjawisko społeczne, „Studia Socjologiczne”, nr 3–4.
Google Scholar

Michalczyk T., 1991, Specyfika systemu wartości młodego pokolenia Ziem Zachodnich [w:] Kozera B., Michalczyk T. (red.), Wzory społeczno-kulturowe młodego pokolenia Ziem Zachodnich, Opole.
Google Scholar

Pielka H., 1996, Młodzież szkolna o małżeństwie i przyszłej dobrej rodzinie, „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. 8.
Google Scholar

Pielka H., 1997, Małżeństwo i rodzicielstwo w ocenie rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. 9.
Google Scholar

Pielka H., 1998, Nowożeńcy o własnym małżeństwie i rodzinie, „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. 10.
Google Scholar

Slany K., 2002a, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków.
Google Scholar

Slany K., 2002b, Definicje pojęć „małżeństwo i rodzina” w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, „Małżeństwo i Rodzina”, nr 4 (4).
Google Scholar

Stephens W.N., 1964, The Family in Cross-Cultural Perspective, New York.
Google Scholar

Szafraniec K., 2011, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/mlodzi_2011_printerfriendly.pdf.
Google Scholar

Taranowicz I., 1995, Małżeństwo partnerskie – mit czy rzeczywistość, „Roczniki Naukowe AWF”, t. 1, Warszawa.
Google Scholar

Włostowska K., 1996, Małżeństwo i życie rodzinne w świadomości studentów uczelni wychowania fizycznego, „Roczniki Naukowe AWF”, t. 2, Warszawa.
Google Scholar

Zagórny S., 1991, Przemiany więzi społecznej młodzieży Ziem Zachodnich [w:] Kozera B., Michalczyk T. (red.), Wzory społeczno-kulturowe młodego pokolenia Ziem Zachodnich, Opole.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2013-12-30

Jak cytować

Janiszewska, A. (2013). Małżeństwa vs związki nieformalne w opiniach młodych mieszkańców Łodzi. Space – Society – Economy, (12), 185–211. https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.11

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>