Ład przestrzenny w Piotrkowie Trybunalskim

Autor

  • Katarzyna Rudalska Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych
  • Bartosz Bartosiewicz Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Zakład Zagospodarowania Środowiska, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź https://orcid.org/0000-0001-8745-5910

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.30.01

Słowa kluczowe:

ład przestrzenny, pomiar ładu przestrzennego, Piotrków Trybunalski

Abstrakt

Na wszystkich poziomach planowania przestrzennego, zagospodarowanie zmierza do osiągnięcia ładu przestrzennego. Oznacza on przede wszystkim uporządkowanie i harmonię pomiędzy różnymi składnikami i funkcjami przestrzeni. Łatwe do obserwacji zjawisko to jest bardzo trudne do zbadania. Celem artykułu jest wypracowanie metody pomiaru ładu przestrzennego w skali morfologicznej i fizjonomicznej oraz jej przetestowanie na przykładzie Piotrkowska Trybunalskiego. Wypracowana metoda nie tylko pozwala na badanie ładu w różnych skalach, ale pozwala porównywać wyniki dla różnych badanych przestrzeni. Jest to gotowe do stosowania narzędzie, które nie wymaga skomplikowanych procedur czy trudnych do pozyskania danych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Affek A., 2013, Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny zagospodarowania przestrzennego i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, 252, Warszawa.
Google Scholar

Drzazga D., Rzeńca A., Burchard-Dziubińska M., 2014, Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-090-9

Górczyńska M., 2012, Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego, Raport z prac wykonanych w etapie I i II, Opracowanie wykonane dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, maj 2012, Warszawa: 76–88.
Google Scholar

Górczyńska M., 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w miastach i na obszarach silnie zurbanizowanych, „Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, 252, Warszawa.
Google Scholar

Jałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Google Scholar

Kukuła K., Bogocz D., 2014, Metoda unitaryzacji zerowanej i jej zastosowanie w badaniach rankingowych rolnictwa, „Economic and Regional Studies”, 7 (3).
Google Scholar

Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania, 2016, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Google Scholar

Łogwiniuk K., 2011, Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce, „Ekonomia i Zarządzanie”, 3 (1).
Google Scholar

Podciborski T., Jędrzejewska K., 2011, Ocena stanu ładu przestrzennego terenów zabudowy wsi warmińskiej, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum”, Olsztyn.
Google Scholar

Podciborski T., Orzoł R., 2012, Opracowanie metody oceny stanu ładu przestrzennego zabudowy wielorodzinnej, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum”, 4 (11), Olsztyn.
Google Scholar

Podciborski T., Trystuła A., 2010, Propozycja metody oceny ładu przestrzennego obszaru rekultywowanego, „Wieś i Rolnictwo”, 2, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Olsztyn.
Google Scholar

Polska Polityka Architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury, 2011, Polska Rada Architektury, SARP, TUP, Izba Architektów RP.
Google Scholar

Różycka-Czas R., Salata T., Gawroński K., Czesak B., Cegielska K., 2016, Wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej do oceny stanu ładu przestrzennego, „Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus”, 15 (4): 73–84.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.73

Springer F., 2013, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
Google Scholar

Śleszyński P., 2013, Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego, [w:] Śleszyński P. (red.), Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, 252.
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., nr 80, poz. 717).
Google Scholar

Wojnarowska A., 2017, Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta. Przykład miast średnich regionu łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21858/msr.21.03

Zawadzka A., 2017, Ład nasz przestrzenny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Warszawa.
Google Scholar

http://www.codgik.gov.pl (dostęp: 15.05.2019).
Google Scholar

http://www.geoportal.lodzkie.pl (dostęp: 9.09.2019).
Google Scholar

http://www.google.pl/maps (dostęp: 13.09.2019).
Google Scholar

http://www.gugik.gov.pl (dostęp: 9.09.2018).
Google Scholar

http://www.mapy.zabytek.gov.pl (dostęp: 16.03.2019).
Google Scholar

http://www.piotrkow.pl (dostęp: 30.06.2018).
Google Scholar

http://www.ppp.piotrkow.pl (dostęp: 11.01.2018).
Google Scholar

http://www.stat.gov.pl/bdl (dostęp: 12.05.2019).
Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 1.06.2018).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Rudalska, K., & Bartosiewicz, B. (2019). Ład przestrzenny w Piotrkowie Trybunalskim. Space – Society – Economy, (30), 7–28. https://doi.org/10.18778/1733-3180.30.01

Numer

Dział

Articles