Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta – przetestowanie nowej metody oceny na grupie miast średnich regionu łódzkiego

Autor

  • Anna Wojnarowska University of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.03

Słowa kluczowe:

jakość przestrzeni publicznej, centrum miasta, miasta średnie, region łódzki

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań jakości przestrzeni publicznej cen­trum miasta przeprowadzonych w wybranych miastach średnich regionu łódzkiego, przy zastosowaniu autorskiej metody oceny. Metoda ta składa się z trzech elementów: waloryzacji graficznej, waloryzacji tabelarycznej i badań sondażowych, w wyniku których otrzymywane są rezultaty liczbowe, umożliwiające dokonywanie analiz porównawczych przestrzeni publicznej miast w różnych aspektach. Ostatecznym efektem metody jest ranking miast, którego wyniki można przeanalizować stosując przyjęte kryteria. Badania wykazały, że najważniejszym czynnikiem wysokiej jakości przestrzeni publicznej centrum miasta jest właściwie zaplanowany i przeprowadzony program rewitalizacji, który wywołuje pozytywne zmiany we wszystkich aspektach zidentyfikowanych jako czynniki jakości przestrzeni publicznej, w tym animację nowych aktywności.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

CABE (Commission for Architecture and the Built Environment), 2004, The value of public space, London.
Google Scholar

Carmona M., Sieh L., 2004, Measuring Quality in Planning. Managing the Performance Process, Spon Press, London and New York.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203563311

Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw.
Google Scholar

Crowe T.D., 2000, Crime Prevention Through Environmental Design: Applications of Architectural Design and Space Management Concepts, National Crime Prevention Institute (University of Louisville).
Google Scholar

Dydkowski G., Tomanek R., 2005, Charakterystyka transportu zbiorowego w małych i średnich miastach w Polsce, [in:] Heffner K. (ed.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice: 209– 218.
Google Scholar

Gehl J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Kraków.
Google Scholar

Edwards P., Tsouros A., 2006, Promoting Physical Activity and Active Living in Urban Environments. The Role of Local Governments, WHO Europe.
Google Scholar

European Council of Spatial Planners, 2005, Guide to Sustainable Development at the Local Level: ‘Try It this Way’.
Google Scholar

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, 2012.
Google Scholar

Jacobs J., 1961, The Death and Life of Great American Cities.
Google Scholar

Juchnowicz S., 1965, Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. Niektóre problemy ich struktury funkcjonalno-przestrzennej, Warsaw.
Google Scholar

Karta Przestrzeni Publicznej, 2009.
Google Scholar

Kozłowski S., Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Łódź: 1–160.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-557-7

Lorens P., 2007, Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji, [in:] Madurowicz M. (ed.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warsaw: 83–92.
Google Scholar

Lynch K., 1984, Good City Form, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.
Google Scholar

Michalski W., 1989, Bełchatów – miasto ,,nowe”. Próba definicji, ,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, 11: 147–165.
Google Scholar

Mierzejewska L., 2011, Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania), [in:] Wdowicka M., Mierzejewska L. (eds.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15, Poznań: 85–97.
Google Scholar

Natland J., 2007, Urban by Design: An Evaluation of Public Spaces in Downtown New Westminster, Simon Fraser University.
Google Scholar

Nowakowski M., 1982, Kształtowanie centrum miasta w świetle teorii i praktyki, Kraków.
Google Scholar

Parysek J., Guarino E., Mierzejewska L., 1995, Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne delimitacji centrum miasta, [in:] Kaczmarek J. (ed.), Centra i peryferie dużych miast, transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
Google Scholar

Sport England, 2007, Active design. Promoting opportunities for sport and physical activity through good design.
Google Scholar

Sternberg E., 2000, An Integrative Theory of Urban Design, American Planning Association, ,,Journal of the American Planning Association”, Summer 2000.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01944360008976106

Trip J.J., 2007, Assessing Quality of Place: A Comparative Analysis of Amsterdam and Rotterdam, ,,Journal of Urban Affairs”, 29 (5): 501–517.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.2007.00362.x

Wallis A., 1979, Informacja i gwar – o miejskim centrum, PIW, Warsaw.
Google Scholar

Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warsaw.
Google Scholar

Whyte W.H., 1988, City: Rediscovering the Centre.
Google Scholar

Wojnarowska A., 2015, Przestrzeń publiczna Uniejowa, ,,Biuletyn Uniejowski”, 4: 25–44.
Google Scholar

Wojnarowska A., 2016, Model for Assessment of Public Space Quality in Town Centres, ,,ESRAP”, 23(1): 81–109.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/esrp-2016-0005

Opublikowane

2017-03-30

Jak cytować

Wojnarowska, A. (2017). Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta – przetestowanie nowej metody oceny na grupie miast średnich regionu łódzkiego. Space – Society – Economy, (19), 43–63. https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.03