Struktura wieku i płci osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw w Łodzi

Autor

  • Stanisław Mordwa Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.05

Abstrakt

Badanie struktur demograficznych osób popełniających przestępstwa ma długotrwałą tradycję w dorobku różnych dyscyplin naukowych zajmujących się analizą różnych kwestii związanych z przestępczością. Interesujące jest bowiem dociekanie odpowiedzi na pytanie dlaczego w populacjach o określonej strukturze niektóre jednostki popełniają przestępstwa, podczas gdy inne zdecydowanie powstrzymują się od takich działań. Spośród cech demograficznych wpływ na występowanie zachowań przestępczych i dewiacyjnych mają: wiek, płeć (biologiczna i społeczna), rasa, małżeńskość, rozrodczość, migracje, redystrybucja przestrzenna ludności. Twierdzenie, że istnieje związek między płcią i wiekiem a natężeniem przestępczości jest jednym z najstarszych i powszechnie akceptowanych we współczesnej kryminologii. Na całym świecie uzasadnione jest wskazywanie na mężczyzn jako głównych sprawców przestępstw, także w przypadku struktury wieku przestępców znana jest prawidłowość o spadku skłonności do dokonywania czynów przestępczych wraz z wiekiem potencjalnego sprawcy. W wielu teoriach dowodzi się, że najwyższe natężenie przestępczości jest wśród osób będących w okresie dojrzewania i maleje wśród coraz starszych roczników. Okazuje się jednak, że mimo ewidentnego spadku skłonności do popełniania przestępstw w coraz starszych grupach wiekowych, zauważalne są istotne różnice między udziałami poszczególnych grup wiekowych dokonujących deliktów, które porównywane są dla różnych obszarów bądź lokalizacji. Odnośnie wieku sprawców przestępstw podstawowa jest prawidłowość: zależność między skłonnością do popełniania przestępstw a wiekiem jest odwrotna, co oznacza spadek tej skłonności u osób coraz to starszych. Także w tym przypadku fenomen ten ma swój wymiar społeczny ‒ ale także przestrzenny. Celem tego opracowania jest udowodnienie, że w przypadku struktury płci i wieku nawet w przestrzeni tego samego miasta zmienne są proporcje między różnymi grupami osób podejrzanych o popełnienie przestępstw.
W wyniku analiz dotyczących wybranych cech demograficznych osób podejrzanych o popełnienie przestępstw w Łodzi potwierdzono ogólne prawa kryminologiczne dotyczące znaczenia wpływu płci i wieku na skłonność ludzi do popełniania deliktów. Jednak w przypadku przedstawionych wyników badań okazało się, że znaczenie wpływu badanych cech podejrzanych nie jest jednoznaczne. Nawet w przypadku przestrzeni jednego miasta zauważono bowiem, że natężenie występowania podejrzanych w różnych grupach populacji mieszkańców nie jest stałe. Mimo, że ogólne prawidłowości dotyczące przestępczości jako zjawiska popełnianego głównie przez mężczyzn i ludzi młodych wszędzie w przestrzeni Łodzi są oczywiste, to już wskaźniki natężenia przestępstw dla tych grup populacji wykazują istotną zmienność przestrzenną. Można zatem  wnioskować, że środowisko mieszkaniowe – przy zachowaniu ogólnych prawidłowości o charakterze demograficznym – stanowi znaczący element modyfikujący skłonność osób do popełniania deliktów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Agnew R., 2003, An integrated theory of the adolescent peak in offending, „Youth and Society”, 34, pp. 263–302.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0044118X02250094

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., 2007, Kryminologia, Arche, Gdańsk.
Google Scholar

Brown S.E., Esbensen F.-A., Geis G., 2010, Criminology: explaining crime and its context, LexisNexis, New Providence.
Google Scholar

Cohen L.E., Land K.C., 1987, Age structure and crime: symmetry versus asymmetry and the projection of crime rates through the 1990s, „American Sociological Review”, vol. 52, pp. 170–183.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2095446

Hołyst B., 2009, Kryminologia, LexisNexis, Warsaw.
Google Scholar

Laskowski A., Rejzner A., Tokarczyk E., 1996, Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży. Atlas, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warsaw.
Google Scholar

Leśniak M., 1998, Kobieta i przestępstwo [in:] Urban B. (ed.), Problemy współczesnej patologii społecznej, Wydawnictwo UJ, Cracow, pp. 165–175.
Google Scholar

Mordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Morgan L.A., Kunkel S.R., 2007, Aging, society and the life course, Springer, New York.
Google Scholar

Petelewicz M., Warzywoda-Kruszyńska W., 2010, Bieda w dzieciństwie jako zagrożenie utrwaleniem biedy i wykluczenia społecznego w przyszłości, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
Google Scholar

Reid S.T., 2000, Crime and criminology, McGraw-Hill, Boston.
Google Scholar

Rotolo T., Tittle C.R., 2006, Population size, change, and crime in U.S. cities, „Journal of Quantitative Criminology”, vol. 22 (4), pp. 341–367.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10940-006-9015-x

Siegel L.J., 2012, Criminology, Wadsworth, Belmont.
Google Scholar

South S.J., Messner S.F., 2000, Crime and demography: multiple linkages, reciprocal relations, „Annual Review of Sociology”, vol. 26, pp. 83–106.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.83

Steffensmeier D, Allan E.A., 1996, Gender and crime: toward a gendered theory of female offending, „Annual Review of Sociology”, vol. 22, pp. 45–87.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.459

Szczepański J., 1972, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warsaw.
Google Scholar

Treadwell J., 2006, Criminology, SAGE, London.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781446279724

Opublikowane

2013-12-30

Jak cytować

Mordwa, S. (2013). Struktura wieku i płci osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw w Łodzi. Space – Society – Economy, (12), 75–91. https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.05

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>