Protesty rodziców osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Wyniki badań jakościowych wśród uczestników i sojuszników

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.3.05

Słowa kluczowe:

protest, ruch społeczny, niepełnosprawność, rodzice osób z niepełnosprawnością, opiekunowie osób z niepełnosprawnością

Abstrakt

Artykuł dotyczy protestu organizowanego przez rodziców, opiekunów, osoby z niepełnosprawnościami i ich sympatyków w gmachu Sejmu RP w 2018 roku. Trwał on 42 dni i był wspierany regularnie przez „mniejsze” protesty organizowane przed budynkiem Sejmu oraz sporadycznie w kilku miastach Polski. Był to drugi ogólnopolski protest ruchu rodziców osób niepełnosprawnych (RON) w polskim parlamencie – pierwszy odbył się w 2014 roku (artykuł również odnosi się do tego wydarzenia).

Opracowanie ma na celu przedstawienie i omówienie zjawiska protestu w 2018 roku na dwóch płaszczyznach. Na poziomie mikro zrekonstruowano znaczenie protestu dla jego uczestników i sympatyków. Przedstawiono indywidualne motywacje, postawy wobec protestu, subiektywne postrzeganie całej akcji oraz jej miejsca w życiu uczestników i sympatyków. Na drugim poziomie (zbiorowym) protest ulokowano wśród innych działań prowadzonych przez formalne i nieformalne grupy oraz organizacje osób niepełnosprawnych lub działające w ich imieniu. Zidentyfikowano także zyski i straty protestu, zwłaszcza z subiektywnej perspektywy uczestników. Zastosowano podejście jakościowe, które obejmowało przeprowadzenie indywidualnych pogłębionych wywiadów z uczestnikami i sympatykami protestu. Uczestnicy badania zostali wybrani według celowego schematu doboru próby. Ogólny przegląd wyników pokazuje, że chociaż nie ma znaczących różnic w opiniach opiekunów na temat konieczności protestu, to różne są opinie na temat jego przebiegu. Protest pokazał, że środowisko opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest heterogeniczne. Krótki przegląd literatury nie wyjaśnia, czy był to protest rodziców, czy osób niepełnosprawnych. To zamieszanie pokazuje, że mimo protestów nadal istnieje tendencja do postrzegania rodziców (opiekunów) i osoby z niepełnosprawnością jako nierozłącznej całości.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Angelika Greniuk - University of Warsaw

Ph.D. student, the Institute of Applied Social Sciences at the University of Warsaw. Main interests: sociology of disability, disability studies, social movements.

 

Marta Sałkowska - Collegium Civitas

Ph.D., sociologist, Assistant Professor in the Institute of Sociology in Collegium Civitas. Main interests: disability studies, qualitative research, ethics in research.

 

Elżbieta Zakrzewska-Manterys - University of Warsaw

Ph.D., full Professor in the Institute of Applied Social Sciences at the University of Warsaw. Main interests: methodology of the social sciences; sociological theory; sociology of disability.

 

Bibliografia

Bakalarczyk, Rafał. 2015. “Polityka wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W cieniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego RP i protestów społecznych.” Studia z Polityki Publicznej 1(5):63–80 https://doi.org/10.33119/KSzPP.2015.1.4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2015.1.4

Bakalarczyk, Rafał. 2016. “Dialog i konflikt rządu z nieformalnymi opiekunami osób niepełnosprawnych.” Pp. 132–133 in: Polska w dialogu. Tradycja. Zmiany. Porównanie. Perspektywy, edited by A. Zybała. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego.
Google Scholar

Becker, Howard S. 1966. Social Problems: A Modern Approach. New York, NY: John Wiley & Sons.
Google Scholar

Całek, Grzegorz. 2020. “Wybrane problemy i dylematy etyczne w badaniach z udziałem rodziców dzieci z zespołem Aspergera.” Przegląd Socjologiczny 69(3):151–167 https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.3/7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.3/7

Dobrzycki, Jarosław. 2019. “Protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2018 roku na łamach tygodników Newsweek i Sieci a problem tabloidyzacji.” Zeszyty Prasoznawcze 62/4(240):43–61. Retrieved August 29, 2020 https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2019/4-240/art/15315/
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/22996362PZ.19.044.11048

Gibbs, Graham R. 2018. Analyzing Qualitative Data. London: Sage Publications https://doi.org/10.4135/9781526441867
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781526441867

Greniuk, Angelika and Tomasz Przybyszewski. 2018. Protest w Sejmie. Kalendarium. Dzień po dniu. Retrieved August 29, 2020 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/650943
Google Scholar

Kubicki, Paweł. 2017. Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Google Scholar

Kubicki Paweł, Rafał Bakalarczyk, and Marek Mackiewicz-Ziccardi. 2019. “Protests of People with Disabilities as Examples of Fledgling Disability Activism in Poland.” Canadian Journal of Disability Studies 8(5):141–160. Retrieved January 20, 2022 https://cjds.uwaterloo.ca/index.php/cjds/article/view/569/838
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15353/cjds.v8i5.569

Kubisa, Julia and Katarzyna Rakowska. 2018. “Was it a strike? Notes on the Polish Women’s strike and the strike of Parents of Persons with Disabilities.” Praktyka Teoretyczna 4(30):15–50 https://doi.org/10.14746/prt.2018.4.1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/prt.2018.4.1

Liamputtong, Pranee. 2007. Researching the Vulnerable: A Guide to Sensitive Research Methods. London: Sage Publications https://doi.org/10.4135/9781849209861
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781849209861

Lipko-Konieczna, Justyna. 2018. “Niepełnosprawność w polu władzy. Zaproszenie do performowania.” Pp. 9–12 in Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu, edited by E. Godlewska-Byliniak and J. Lipko-Konieczna. Warszawa: Fundacja Teatr 21, Biennale, Warszawa.
Google Scholar

Matuszak, Marta. 2011. Protestują, bo nie mają za co pomagać chorym dzieciom. Retrieved January 20, 2022 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/87018
Google Scholar

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 2018. Polityka solidarnościowa rządu. Retrieved January 20, 2022 https://www.gov.pl/web/rodzina/polityka-solidarnosciowa-rzadu
Google Scholar

Niedbalski, Jakub. 2016. “Dylematy etyczne i problemy metodologiczne warsztatu badacza na przykładzie badań prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością fizyczną.” Studia Humanistyczne AGH 15(4):35–51 https://dx.doi.org/10.7494/human.2016.15.4.35
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7494/human.2016.15.4.35

Niedbalski, Jakub. 2020. “The Trajectory of Suffering-Parents of Children with Intellectual Disability on the Future.” Polish Sociological Review 1(209):95–116. Retrieved January 15, 2022 https://polish-sociological-review.eu/pdf-121504-50016?filename=The%20Trajectory%20of.pdf
Google Scholar

Rędziak, Beata. 2021. Rodzice protestowali przed Sejmem. Retrieved January 20, 2022 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/140969
Google Scholar

Sałkowska, Marta. 2018. “Carrying Out Research Among Persons with Disabilities and their Relatives – Selected Ethical Issues.” Zoon Politikon, special issue:200–217 https://doi.org/10.4467/2543408XZOP.18.010.10066.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/2543408XZOP.18.010.10066

Sałkowska, Marta. 2020. “Work-Life (Im)Balance? An Explorative Qualitative Study Among Mothers and Fathers of Persons with Disabilities.” Przegląd Socjologii Jakościowej 16(3):40–55 http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.16.3.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.16.3.03

Ślosarski, Bartosz. 2018. “Materialność i ruchy społeczne. Nowy suplement socjologii ruchów społecznych.” Pp. 22–32 in W świecie protestu. Idee i narzędzia współczesnych ruchów społecznych, edited by M. Kowalewski, M. Rakusa-Suszczewski, and A. Rozalska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne.
Google Scholar

Woynarowska, Agnieszka. 2019. “Aktywiści z niepełnosprawnością w walce o niezależne życie, równe szanse i prawa człowieka. O sile protestów, opresji władzy i społecznym oporze.” Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 35:127– 143 https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.035.12278
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.035.12278

Opublikowane

2022-08-31

Jak cytować

Greniuk, A., Sałkowska, M., & Zakrzewska-Manterys, E. (2022). Protesty rodziców osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Wyniki badań jakościowych wśród uczestników i sojuszników. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(3), 86–105. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.3.05