Jak badać procesy refleksyjnej instytucjonalizacji. Propozycja ścieżki badawczej i uwagi krytyczne do badań własnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.2.01

Słowa kluczowe:

refleksyjna modernizacja, refleksyjna instytucjonalizacja, dyskurs publiczny, dyskurs polityczny, dyskurs ekspercki, ścieżka badawcza

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest prezentacji autorskiej ścieżki badawczej zastosowanej do analizy procesów modernizacji refleksyjnej. W pierwszej części przedstawiam w nim znaczenie zagadnienia refleksyjnej instytucjonalizacji dla procesów reprodukcji społecznej. Następnie wyjaśniam rolę dyskursu w procesach legitymizacji określonych form ładu społecznego związanego z modernizacją refleksyjną. W etapie trzecim proponuję schemat postępowania badawczego, narzędzia badawcze oraz wysiłki przedsięwzięte w celu zaaplikowania quasi-teorii modernizacji refleksyjnej do badań własnych. Propozycję ilustruję próbką przeprowadzonych analiz. Na końcu odnoszę się do problemów, dylematów oraz nieprzezwyciężalnych trudności towarzyszących tej pracy ze szczególnym uwzględ­nieniem napięcia epistemologicznego i ontologicznego ujawniającego się w badaniach, konsekwencji doboru (bądź jego braku) grup kontrastywnych w prowadzonych badaniach oraz dylematów zwią­zanych z użytkowaniem teorii refleksyjności indywidualnej w przypadku prób badania modernizacji refleksyjnej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Konrad Kubala - Uniwersytet Łódzki

Konrad Kubala, dr hab. UŁ, redaktor naczelny i członek rady programowej czasopisma „Władza Sądzenia”, zajmuje się praktycznymi i teoretycznymi problemami funkcjonowania komunikacji politycznej w demokracjach liberalnych, wpływem dyskursu publicznego na powstawanie dominujących form racjonalności oraz ekonomizacją powszechnych postaci refleksyjności zinstytucjonalizowanej.

Bibliografia

Adam Barbara, Beck Ulrich, Van Loon Joost (2000) The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory. London: SAGE.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781446219539

Archer Margaret Scotford (2003) Structure, agency, and the internal conversation. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Google Scholar

Archer Margaret Scotford (2007) Making our way through the world: human reflexivity and social mobility. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511618932

Archer Margaret Scotford (2012) The reflexive imperative in late modernity. New York: Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139108058

Beck Ulrich (2002) Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Beck Urlich (2005) Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Beck Ulrich (2012) Społeczeństwo światowego ryzyka: w poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Beck Ulrich, Giddens Anthony, Lash Scott (1994) Reflexive modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Stanford, Calif: Stanford University Press.
Google Scholar

Beck Ulrich, Giddens Anthony, Lash Scott (2009) Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc J. D. (2001) Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Chouliaraki Lilie, Fairclough Norman (2002) Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Google Scholar

Czyżewski Marek, Dunin Kinga, Piotrowski Andrzej (red.) (2010) Cudze problemy: o ważności tego, co nieważne: analiza dyskursu publicznego w Polsce. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Google Scholar

Dijk Teun Adrianus van (2001) Dyskurs jako struktura i proces: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Duszak Anna, Fairclough Norman (2008) Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
Google Scholar

Fairclough Norman (2003) Analysing discourse: textual analysis for social research. London, New York: Routledge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203697078

Foucault Michel (2010) Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Foucault Michel (2011) Narodziny biopolityki: [wykłady w Collège de France 1978-1979]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Garfinkel Harold (2007) Studia z etnometodologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Giddens Anthony (2006) Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Grice Paul (1980) Logika i konwersacja [w:] B. Stanosz, red., Język w świetle nauki. Warszawa: Czytelnik, s. 91–114.
Google Scholar

Kubala Konrad (2016) Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej: przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kubala Konrad (2019) Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Luhmann Niklas (2012) Systemy społeczne: zarys ogólnej teorii. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
Google Scholar

Mautner Gerlinde (2011) Analiza gazet, czasopism i innych mediów drukowanych [w:] R. Wodak, M. Krzyżanowski, red., Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, s. 51−85 .
Google Scholar

Mills Wright C. (2008) Wyobraźnia socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Moscovici Serge (1984) The Phenomenon of Social Representations [w:] S. Moscovici, R. M. Farr, eds., Social Representations. Cambridge: Cambridge University Press, s. 3−69 .
Google Scholar

Parsons Talcott (2009) System społeczny. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
Google Scholar

Schütz Alfred (2008) O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
Google Scholar

Trutkowski Cezary (2000) Społeczne reprezentacje polityki. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
Google Scholar

Weber Max (2011) Racjonalność, władza, odczarowanie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Google Scholar

Woroniecka Grażyna (2003) Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-05-31

Jak cytować

Kubala, K. (2022). Jak badać procesy refleksyjnej instytucjonalizacji. Propozycja ścieżki badawczej i uwagi krytyczne do badań własnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(2), 6–25. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.2.01

Numer

Dział

Artykuł