Kierunki opracowywania spuścizny Sabiny z Gostkowskich Grzegorzewskiej (na podstawie materiałów Biblioteki PAU i PAN w Krakowie)

Autor

  • Maria Berkan-Jabłońska Ph.D. hab., Professor of University of Lodz, University of Lodz, Chair of Literature and the Traditions of the Romanticism, ul. Pomorska 171 /173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-7137-6094

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.01

Słowa kluczowe:

Grzegorzewska, pamiętniki polskie XIX wieku, archiwum osobiste, spuścizna, krytyka genetyczna

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja dokumentów rękopiśmiennych stanowiących spuściznę dziewiętnastowiecznej pisarki, Sabiny Grzegorzewskiej. Zespół materiałów, na który składają się listy, notatki z lektur, brudnopisy i czystopisy rozpraw, powieści oraz pamiętników, znajduje się aktualnie w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Artykuł przedstawia wstępnie ich zawartość, stan materialny, związki z wersjami drukowanymi za życia autorki i tuż po jej śmierci, a także omawia perspektywy dalszych etapów opracowywania tej spuścizny. Ważną kwestią jest pytanie o znaczenie podjętego zadania dla historii polskiego piśmiennictwa XIX wieku, zwłaszcza w odniesieniu do twórcy minorum gentium. Zdaniem autora artykułu, zasadne byłoby powiązanie metod analizy przedtekstów, przyjętych w badaniach genetycznych, z propozycjami tzw. genetyki kulturowej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Maria Berkan-Jabłońska - Ph.D. hab., Professor of University of Lodz, University of Lodz, Chair of Literature and the Traditions of the Romanticism, ul. Pomorska 171 /173, 90-236 Łódź

Maria Berkan-Jabłońska, dr hab., prof. UŁ, pracownik Zakładu Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się literaturą XIX w. Obecnie interesują ją przede wszystkim zagadnienia romantycznej korespondencji sztuk, twórczość kobieca okresu międzypowstaniowego, dziewiętnastowieczne dzieje literatury popularnej, w tym kryminału, a także kwestie recepcji polskiego piśmiennictwa XIX w. za granicą. Autorka książek pt.: Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta (Łódź 2008), Arystokratka i biedermeier. Rzecz o Gabrieli z Günterów Puzyninie (1815–1869) (Łódź 2015), Weredyczki, sawantki, marzycielki, damy... W kręgu kobiecego romantyzmu. Studia i szkice z kultury literackiej kobiet okresu międzypowstaniowego (Łódź 2019); współredaktor tomów Mickiewicz wielu pokoleń twórców, badaczy i czytelników (Łódź 2008), Przygody romantycznego „ja”. Idee – strategie twórcze – rezonanse (Poznań 2012).

Bibliografia

[affiliation missing], “Wspomnienia rodzinne” [review], Gazeta Polska 1863, issue 69, pp. 1–2.
Google Scholar

[A. Borkowska], “Silva rerum”, Kronika Rodzinna 1887, issue 6, p. 188.
Google Scholar

[A. Borkowska], “Silva rerum”, Kronika Rodzinna, issue 8, p. 252.
Google Scholar

[J. Bartoszewicz], “Pamiętniki pani Grzegorzewskiej”, Dziennik Warszawski 1855, issue 227, pp. 1–2.
Google Scholar

[J. Bartoszewicz], “Pani Sabina Grzegorzewska”, Dziennik Warszawski 1855, issue 219, pp. 1–2.
Google Scholar

[W. Zieliński], “Echa warszawskie”, Przegląd Tygodniowy 1886, issue 45, p. 500.
Google Scholar

Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, Maria Prussak, Paweł Bem, Łukasz Cybulski (eds.), Warsaw: IBL PAN, 2017.
Google Scholar

Biasi de Pierre-Marc, Genetyka tekstów, trans. Filip Kwiatek, Maria Prussak, Warsaw: IBL PAN, 2015.
Google Scholar

Bieniarzówna Janina, “Grzegorzewska Sabina” (entry), in: Polski Słownik Biograficzny, vol. 9, Wrocław–Krakow: Ossolineum, 1960, pp. 94–95.
Google Scholar

Borkowska of the Chomętowskis Aleksandra, “Sabina z Gostkowskich Grzegorzewska. Wspomnienie”, Tygodnik Ilustrowany 1872, issue 244, pp. 97–98.
Google Scholar

Dawidowicz-Chymkowska Olga, Przez kreślenie do kreacji. Analiza procesu twórczego zapisanego w brulionach dzieł literackich, Warsaw: IBL PAN, 2007.
Google Scholar

Dobieszewska (Śmigielska) Józefa, “Dopełnienie życiorysu Sabiny Grzegorzewskiej”, Tygodnik Ilustrowany 1872, issue 250, pp. 181–182.
Google Scholar

Grzegorzewska of the Gostkowskis Sabina, Pamiętniki, Warsaw: Nakładem Redakcji „Kroniki Rodzinnej”, 1888.
Google Scholar

Hordyński Zdzisław, “Grzegorzewska Sabina, Pamiętnik o Maryi Wesslównie” [review], Kwartalnik Historyczny 1887, vol. 1, pp. 684–687.
Google Scholar

L. T., [review], Gazeta Lwowska 1887, issue 86, p. 4.
Google Scholar

Lewinówna Zofia, “Wstęp” and “Nota wydawnicza”, in: Sabina Grzegorzewska, Pamiętnik o Maryi Wesslównie Króleiwiczowej Konstantowej Sobieskiej, introduction and editing Z. Lewinówna, Warsaw: Czytelnik, 1865.
Google Scholar

Oszacka Aleksandra, “Wstęp”, in: S. Grzegorzewska, “Dziesięć dni w Puławach w roku 1828. Urywek z pamiętnika…”, Krakow: Drukarnia „Czasu” Pr. Kluczyckiego i Spółki, 1898.
Google Scholar

P.M., [rec.], Przegląd Polski 1887, vol. III, p. 172.
Google Scholar

S. G. (Godlewski), [review of “Pamiętniki”], Niwa 1886, vol. 30.
Google Scholar

Tyrowicz M., “Grzegorzewski Aleksander” (entry), in: Polski Słownik Biograficzny, Wrocław–Krakow: Ossolineum, 1960, vol. 9, p. 95.
Google Scholar

Wójcicki Kazimierz Władysław, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, vol. 1, Warsaw: S. Orgelbrand, 1855.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Berkan-Jabłońska, M. (2019). Kierunki opracowywania spuścizny Sabiny z Gostkowskich Grzegorzewskiej (na podstawie materiałów Biblioteki PAU i PAN w Krakowie). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 9–30. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.01

Inne teksty tego samego autora