Dla recenzentów

Redakcja przyjęła zasady recenzowania rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

- Publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy czym autorzy i recenzenci nie są ujawniani (double-blind review proces).

- Ocena dotyczy wartości merytorycznej tekstu (określa nowatorstwo tematu, oryginalność, stopień realizacji założeń, wykorzystanie literatury przedmiotu i uwzględnienie dotychczasowego stanu badań; klarowność wywodu i poziom językowy artykułu).

- Opinia sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera jasną sugestię co do publikacji bądź odrzucenia tekstu (por. Formularz recenzji).

- Lista recenzentów współpracujących podawana będzie do publicznej wiadomości raz do roku w ostatnim woluminie pisma oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej w ostatnim kwartale danego roku.

- W przypadku tekstu w języku obcym jeden z recenzentów to osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

– Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

– Recenzenci komunikują się wyłącznie z redaktorem naczelnym i kolegium redakcyjnym, nie wolno im wyjawiać żadnych danych odnoszących się do recenzji, zaś redakcja na zasadzie wyłączności prowadzi kontakty pomiędzy recenzentami i autorami tekstów.

– Recenzje nie są publikowane, ich papierowe kopie przechowywane są bezterminowo w archiwum redakcji.